Fagforeninger: Stop den kommunale spareiver

Sammen med en række andre fagforeninger har Dansk Socialrådgiverforening sendt et brev til landets borgmestre og kommunalbestyrelser. Opfordringen er klar: Stop det offentlige underforbrug, for spareiveren koster tusindvis af arbejdspladser.

Dansk Socialrådgiverforening har sammen med ni andre fagforeninger skrevet et fælles brev til landets borgmestre og kommunalbestyrelser for at få sat en stopper for de kortsigtede kommunale besparelser og i stedet sætte gang i væksten.

For siden den forrige regering i 2010 pålagde kommunerne kollektive sanktioner, hvis de kommunale budgetter blev overskredet, er både forbruget og beskæftigelsen i landets kommuner faldet markant – og mere end hvad budgetterne dikterer.

Siden 2010 er den offentlige beskæftigelse faldet med 24.000 personer.

I 2010 brugte kommunerne 2,2 milliarder for meget. I 2011 lå kommunernes forbrug 9,1 milliarder under det fastsatte loft. Tallet for 2012 er endnu ikke gjort op, men det skønnes, det kommunale forbrug her vil ligge 8-10 milliarder under loftet.

Der er altså tale om en bevægelse fra over- til underforbrug, konkluderer Ugebrevet A4, der har tallene fra analyser foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd – et underforbrug, der koster arbejdspladser.

Se ud over de kortsigtede besparelser

– Vi vil derfor opfordre landets kommunalpolitikere og borgmestre til at tage situationen alvorligt. Se ud over de kortsigtede besparelser og tage et medansvar for at få gang i væksten igen og få vendt beskæftigelsesnedgang til beskæftigelsesfremgang, skriver de ti fagforeninger i brevet.

Fagforeningerne skønner, at hvis man i det offentlige anvender budgetrammen fuldt ud i 2013 vil der kunne skabes mellem 15.000 og 20.000 nye stillinger. En investering, som hele samfundet vil have gavn af:

– Den offentlige sektor er en afgørende forudsætning for at skabe vækst og fremgang i den private sektor og i samfundet som helhed, ikke mindst i den nuværende lavkonjunktur. Det offentlige bør gå forrest for at få vendt skuden – fra pessimisme til optimisme, skriver fagforeningerne.