DS: Positivt at minister vil styrke voldsforebyggelse

Beskæftigelsesminister vil styrke forebyggelse af vold med et rejsehold og mere tilsyn fra Arbejdstilsynet. DS er positiv, men understreger, at optimal sikkerhed kræver, at der er de rette tilbud til psykisk syge borgere, god normering og supervision.

Tirsdag morgen var beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) kaldt i åbent samråd for at svare på, hvordan hun vil styrke indsatsen for at forebygge vold på jobbet samt om hun vil lave en handlingsplan mod vold på arbejdspladserne. Beskæftigelsesudvalgets samrådsspørgsmål var stillet efter ønske fra henholdsvis SF og Enhedslisten.

– Ministeren præsenterede en række nye initiativer på arbejdsmiljøområdet, som vi ser frem til at få drøftet på et møde med beskæftigelsesministeren og socialministeren, som vi netop er blevet inviteret til, siger Dansk Socialrådgiverforenings næstformand, Niels Christian Barkholt.

Baggrunden for samrådet var bl.a. drabet på en socialrådgiver og en læge på forsorgshjemmet Saxenhøj i Sakskøbing, og Mette Frederiksen sagde indledningsvist:

– Når vi er samlet i dag, så bør vores tanker gå til dem, der har mistet livet, deres familier og kolleger, som alle har lidt et stort tab.

Rejsehold skal forebygge vold

På samrådet præsenterede Mette Frederiksen en række forslag, som skal bekæmpe vold på udsatte arbejdspladser. Der skal være mere tilsyn fra Arbejdstilsynet og i samme regi skal der oprettes et rejsehold med fokus på voldsforebyggelse.

– Vi foreslår at bruge penge fra Forebyggelsesfonden til et fornyet fokus på at bekæmpe vold og trusler om vold på arbejdspladserne. Der er arbejdspladser, hvor risikoen for vold er til stede, og det er ofte steder, hvor medarbejdere arbejder med udsatte borgere, sagde Mette Frederiksen.

Ministeren fortalte, at hun også har taget initiativ til at undersøge, om det er muligt at udvide arbejdsmiljøloven, der i dag ikke indeholder regler om arbejdsgiverens forpligtelser, når vold og chikane foregår uden for arbejdstiden. Derudover oplyste ministeren, at der er et arbejde i gang for at sikre et bedre statistisk grundlag for registrering af vold på arbejdspladsen.

Minister: Sikkert arbejdsmiljø er ledelsens ansvar

Mette Frederiksen understregede flere gange, at det er arbejdsgivernes ansvar at sikre arbejdsmiljøet, og at hun ikke havde taget initiativ til at lave en decideret handlingsplan, som Dansk Socialrådgiverforening og flere andre organisationer havde efterlyst i forbindelse med drabene på forsorgshjemmet Saxenhøj.

– Jeg vil diskutere, om der er behov for en national handlingsplan, fordi vi i fællesskab skal finde de redskaber, der er rigtige, sagde Mette Frederiksen og henviste til, at hun havde inviteret de relevante faglige organisationer til møde – heriblandt som nævnt Dansk Socialrådgiverforening.

– Grundlæggende er det arbejdsgivernes ansvar, at arbejdsmiljøet er i orden. Det er arbejdsgiverens forpligtelse at forebygge volden og håndtere den, når den opstår. Hvis vi vil volden til livs, så er det ude i den enkelte institution og det enkelte jobcenter, at volden skal forebygges, sagde hun.

Det fik blandt andre Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og psykiatriordfører Liselott Blixt (DF) til at spørge om, hvordan det kunne blive ved med at være et ledelsesansvar, når eksempelvis et forsorgshjem ikke ved, hvor syge eller udadreagerende borgerne er – og heller ikke kan få oplysninger om borgerne udleveret.

Ministeren understregede, at det ikke var hendes område og adresserede spørgsmålet til sundhedsministeren.

– Hvilke psykiatriske patienter, der bør være hvor, det må I snakke med sundhedsministeren om. Det gælder også spørgsmålet om, hvem der må udveksle oplysninger om borgerne.

DS: Rigtige tilbud, normering og supervision afgørende

Dansk Socialrådgiverforenings næstformand, Niels Christian Barkholt, er som nævnt tilfreds med ministerens udmeldinger, men understreger, at det kun er et skridt på vejen.

– Det er vigtigt, at vi så hurtigt som muligt får et nationalt registreringssystem, så man kan få overblik over voldsepisoderne for at sikre, at der kan sættes ind med forebyggelse de rigtige steder. Det er også fint med flere initiativer til voldsforebyggelse, men vi kommer ikke udenom, at en god normering, supervision af medarbejderne og ikke mindst målrettede tilbud til borgere med blandt andet dobbeltdiagnoser er vigtige, når det handler om voldsforebyggelse. Jeg betragter ministerens udmeldinger som et skridt på vejen til at skabe et mere sikkert arbejdsmiljø, men det er langt fra nok, pointerer Niels Christian Barkholt.

Dansk Socialrådgiverforening vil derfor opfordre sundhedsministeren til at kigge nærmere på mulighederne for at kunne visitere psykisk syge borgere til de rette tilbud.