DS: Gode takter i regeringens integrationsudspil

Dansk Socialrådgiverforening ser gode muligheder i regeringens integrationsudspil, men understreger, at en tidligere og mere individuel indsats med virksomhedsrettet fokus kræver bedre arbejdsvilkår på jobcentrene.

Regeringen har netop offentliggjort sit integrationsudspil, som lægger op til, at flygtninge og indvandrere skal sikres en tidligere og mere individuel indsats med direkte kobling til arbejdsmarkedet.

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, mener, at det er gavnligt for integrationen med en virksomhedsrettet indsats.Hun synes, at der er gode takter i integrationsudspillet.

– Det er et fornuftigt udspil, men det er afgørende, at indsatsen tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov, og at vi bevarer et helhedssyn. Derfor er vi tilfredse med, at der lægges op til en grundig visitation, som skal sikre, at den obligatoriske virksomhedsrettede indsats kun kommer til at gælde for de flygtninge, som er jobparate, siger Majbrit Berlau.

Derfor advarer Majbrit Berlau også imod, at integrationsudspillet, hvis det bliver vedtaget, skal gælde allerede fra den 1. juli.

– Jeg har sagt det mange gange og siger det gerne igen: At lave lovgivning med så korte tidsfrister sikrer ikke en optimal implementering. Det er simpelthen ikke ordentlige arbejdsforhold at give socialrådgiverne i jobcentrene.

Tidlig og intensiv indsats

Majbrit Berlau finder det fornuftigt, at regeringen foreslår at fjerne det eksisterende krav om, at et integrationsprogram i gennemsnit skal vare 37 timer pr. uge.

– Et variabelt timetal matcher intentionen om en individuel indsats, hvor der helt konkret skal tages udgangspunkt i den enkelte borgers behov og kompetencer.

Majbrit Berlau er også tilfreds med regeringens forslag om øget brug af mentorer, samt at deltagere i integrationsprogrammet, som er aktivitetsparate, skal have ret til en koordinerende sagsbehandler.
Socialrådgivernes formand mener også, at det er fagligt fornuftigt, at de job- og uddannelsesparate i introduktionsprogrammet efter et år får ret til en styrket og håndholdt indsats via en personlig job- eller uddannelsesformidler.

Virksomheder skal på banen

Regeringen foreslår desuden, at nytilkomne flygtninge inden for tre måneder skal igennem en grundig visitation og kompetenceafklaring.

– Det er vigtigt, at den enkelte borger får en god modtagelse, og at der tidligt tages hånd om at få lagt en individuel og sammenhængende plan, hvor der er fokus på en kompetenceafklaring. Også med henblik på, at eksempelvis nytilkomne flygtninge kan bruge deres uddannelse eller erhvervserfaring fra deres hjemland, siger Majbrit Berlau.

Men hvis den virksomhedsrettede indsats skal lykkes, er det afgørende, at de private virksomheder tager det nødvendige ansvar.

– Det private erhvervsliv skal tages i ed. Det er svært at kræve, at kommunerne skal sikre alle flygtninge en obligatorisk indsats på virksomhederne, uden at erhvervslivet er parat til at stille med pladserne. Et medansvar fra virksomhedernes side er afgørende for, at indsatsen overhovedet kan lykkes.

DS efterlyser færre sager

Socialrådgivernes formand understreger, at en succesfuld integrationsindsats som minimum kræver de rette rammer og vilkår. Selv om regeringen lægger op til regelforenkling ved at afskaffe integrationskontrakten og i stedet lade deltagere i integrationsprogrammet have den overordnede ”min plan” på jobnet.dk – så er det vigtigt at have fokus på det arbejdspres, som de mange nye flygtninge og en ny integrationslov vil medføre.

– Stigningen i antallet af nyankomne flygtninge skaber store udfordringer for socialrådgiverne i jobcentrene. Det er nødvendigt at sikre arbejdsforhold, som gør det muligt at levere en reel helhedsorienteret socialfaglig indsats, hvor det også er realistisk at overholde de forskellige tidsfrister.

Arbejdspres spænder ben for lovgivning

Majbrit Berlau henviser til en rundspørge, som Dansk Socialrådgiverforening har foretaget. Den viser, at 80 procent af socialrådgiverne på integrationsområdet har flere sager i dag end for et halvt år siden – og næsten hver tredje mener, at de på grund af et højt antal sager – og dermed mangel på tid til den enkelte borger – har store udfordringer med at indfri integrationsloven.

– Jeg håber, at regeringen og forligspartierne vil tage udfordringerne på integrationsområdet alvorligt. Og det handler især om, at kommunerne er nødt til at ansætte flere socialrådgivere til at tage imod de mange nye flygtninge, ellers vil de gode intentioner i integrationsforslaget om tidlig indsats gå fløjten. Vi ser allerede nu, at der er store sagspukler i kommunerne, og vi ved, at arbejdet med at modtage nye flygtninge er tidskrævende. Derfor er det vigtigt, at socialrådgiverne får færre sager for at kunne gennemføre de politiske intentioner.