Arbejdstilsynet fører tilsyn på socialrådgiverarbejdspladser

Sidste år fik 55 socialrådgiverarbejdspladser i alt 73 afgørelser fra Arbejdstilsynet om dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Dansk Socialrådgiverforening søger løbende aktindsigt hos Arbejdstilsynet om, hvilke afgørelser de træffer om psykisk arbejdsmiljø på socialrådgiverarbejdspladser indenfor det offentlige kontorområde.

• I 2022 har Arbejdstilsynet givet 73 afgørelser i alt. Heraf er der udstedt 39 vejledninger, 17 aftaleforløb, 10 påbud og 6 strakspåbud.

De 73 afgørelser er givet til 55 arbejdspladser. Det betyder, at 15 arbejdspladser har fået mere end en afgørelse fra Arbejdstilsynet. Det indikerer selvfølgelig, at der her er tale om alvorlige og komplekse problemstillinger.

Det hyppigste arbejdsmiljøproblem, som Arbejdstilsynet laver afgørelser om, er ’stor arbejdsmængde og tidspres’. Derefter kommer ’vold og traumatiske hændelser’ samt ’krænkende handlinger’ (herunder mobning og seksuel chikane). Der ses også afgørelser om ’høje følelsesmæssige krav’ og om ’uklare og modstridende krav’.

Det er alle problemer, som falder ind under bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø.

Hvad er et påbud?

Den alvorligste reaktion er et strakspåbud eller et påbud.

Et påbud gives typisk efter to eller flere besøg på arbejdspladsen samt gruppeinterviews med de ansatte. Påbud gives med en frist, og når fristen er udløbet, skal arbejdspladsen godtgøre overfor Arbejdstilsynet, at problemet er løst.

Et strakspåbud betyder, at problemet skal løses straks, idet der er en betydelig sundhedsfare eller risiko for personskade.

Når Arbejdstilsynet sender påbuddet til arbejdspladsen, indeholder det en begrundelse for, hvorfor påbuddet gives. Arbejdstilsynet lægger især vægt på, om arbejdsgiveren i tilstrækkelig grad har forebygget den sundhedsmæssige risiko ved arbejdsmiljøproblemerne. De ser også på, hvor længe problemerne har stået på. Arbejdstilsynet beskriver forholdene på arbejdspladsen og henviser til dokumentation i form af fx overskredne frister, høje sagstal, klager fra borgerne, sygefravær, personaleflugt og/eller manglende oplæring af nyansatte. Påbuddet henviser til de relevante paragraffer i bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø.

Et citat fra et påbud om stor arbejdsmængde og tidspres:

”Vi lægger derudover vægt på, at ansatte ikke har kunnet reducere arbejdsmængden ved at arbejde mindre, fordi dette vil øge risikoen for, at der opstår nye alvorlige og uacceptable arbejdsmæssige konsekvenser, såsom at ansatte ville komme yderligere bagud i sagsarbejdet og overskridelse af lovmæssige frister. Ansatte er fortsat udsat for stor arbejdsmængde bl.a. på grund af efterslæb, manglende faglig koordinator samt oplæringsperioden for nyansatte.
Vi vurderer derfor samlet, at arbejdet i …. udsætter ansatte for en sundhedsmæssig risiko. Utilstrækkelig forebyggelse af problemer med stor arbejdsmængde forøger ansattes risiko for at få stress og stressrelaterede sygdomme som fx angst, depression og hjertekarsygdomme.”

DS anbefaler

Hvis I på jeres arbejdsplads overvejer at klage over arbejdsmiljøet til Arbejdstilsynet – med henblik på at få et kontrolbesøg af Arbejdstilsynet, så kontakt Dansk Socialrådgiverforening først. DS kan vejlede jer om, hvordan man formulerer en klage, og hvad I skal være opmærksomme på før, under og efter et tilsynsbesøg. DS-konsulenten kan selvfølgelig også give jer sparring på, hvad I i øvrigt kan gøre for at forbedre arbejdsmiljøet på jeres arbejdsplads.

Læs mere

» Arbejdstilsynet: Om Arbejdstilsynets reaktioner
» Dansk Socialrådgiverforening: Arbejdstilsynets afgørelser på socialrådgiverarbejdspladser i 2022