Arbejdstagersiden i staten vinder sag i faglig voldgift

Sagen omhandler to konkrete tilfælde, hvor Moderniseringsstyrelsen har rådgivet den statslige arbejdsgiver til ikke at orientere TR om påtænkte afskedigelser med henvisning til persondataretten.

Kendelsen slår fast at:

  1. Moderniseringsstyrelsen skal anerkende, at orienteringen af tillidsrepræsentanten om en forestående afskedigelse skal gives på en måde, der gør det muligt at identificere den pågældende medarbejder.
  2. Moderniseringsstyrelsen skal anerkende, at orienteringen af tillidsrepræsentanten som nævnt i punkt 1 skal gives senest samtidig med eller umiddelbart efter, at den pågældende medarbejder selv får besked herom.

Arbejdstagersiden fik altså ikke medhold i, at orienteringen skal gives forud for, at den pågældende medarbejder selv får besked herom.

Kendelsen slår desuden fast at:

  • Databeskyttelseslovgivningen er ikke til hinder for, at tillidsrepræsentanten orienteres om navnet på den pågældende medarbejder.
  • Formålet med at oplyse tillidsrepræsentanten om, hvem som påtænkes afskediget, er at give tillidsrepræsentanten mulighed for at udføre sin opgave så godt som muligt og bistå den medarbejder, der påtænkes afskediget.
  • Orienteringen skal ske senest samtidig med eller umiddelbart efter, at medarbejderen er blevet orienteret om den forestående afskedigelse.
  • For at tillidsrepræsentanten har mulighed for at varetage sine opgaver, bør arbejdsgiveren sørge for, at indkaldelsen til samtalen sker med et passende varsel, så tillidsrepræsentanten har tid til at afklare, om medarbejderen ønsker bistand fra tillidsrepræsentanten.
  • Hvis der måtte være særlige tilfælde, hvor medarbejderen ikke skal partshøres over en påtænkt afskedigelse – fx uddannelsesinstitutioner som ikke er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om partshøring – skal tillidsrepræsentanten i henhold til § 3, stk. 4 i TR-aftalen orienteres om, hvem som påtænkes afskediget, inden afskedigelsen gennemføres (og dermed inden medarbejderen har fået meddelelse om afskedigelsen).