Sundhedsminister: Sygehussocialrådgivere er vigtige

Sundhedsministeren lover mere kvalitet og mindre bureaukrati og pointerer, at sygehussocialrådgivere spiller en vigtig rolle i et effektivt sundhedssystem. DS advarer imod takstsystem og udsigten til afskedigelser.

Dagen efter at sundhedsminister Nick Hækkerup (S) og Danske Regioner meldte ud, at de vil have mere kvalitet og mindre bureaukrati – og ændre i den måde, sygehusenes kvalitet måles på – sendte Dansk Socialrådgiverforening et brev og et casekatalog afsted til ministeren.

Casekataloget beskriver, hvordan sygehussocialrådgivere sikrer hurtig udskrivning, færre genindlæggelser, øget sammenhæng i sundhedssystemet samt styrker behandlingsforløbene via reel inddragelse af patienterne.

Socialrådgivere er vigtigt bindeled

Og sundhedsminister Nick Hækkerup er enig i, at sygehussocialrådgivere spiller en vigtig rolle for mange patienter.

– Sygehussocialrådgivere kan hjælpe patienterne på en måde, som andre faggrupper ikke kan, fordi de både har indsigt i, hvordan sundhedsvæsenet og det kommunale system fungerer, skriver Nick Hækkerup i et mailsvar og uddyber:

– I dag er en af de helt store udfordringer inden for vores sundhedsvæsen, at der kan mangle sammenhæng i de indsatser, sygehusene, kommunerne og de praktiserende læger tilbyder patienterne. Man er ikke altid tilstrækkelig opmærksom på, hvad der skal ske, efter patienterne er udskrevet. Det er socialrådgiverne på sygehusene derimod, og derfor er de et vigtigt bindeled. De kan skabe sammenhæng i indsatserne og vejlede og rådgive patienterne.

Regeringen lægger med sit udspil ”Nationalt kvalitetsprogram for sundhedsområdet 2015-2018” op til, at sundhedsvæsenet i højere grad skal måles på det endelige resultat – lykkedes behandlingen, og fik patienten det bedre?

DRG-system gør socialrådgivernes arbejde usynligt

Dansk Socialrådgiverforenings næstformand, Niels Christian Barkholt er glad for ministerens udmelding om sygehussocialrådgivernes vigtige rolle, og om at der skal satses mere på kvalitet og mindre på bureaukrati. Han pointerer, at det vil være helt oplagt også at revidere DRG-takstsystemet (Diagnose Relaterede Grupper) i bestræbelserne på at sikre mere kvalitet og mindre bureaukrati.

– DRG-systemet fungerer uhensigtsmæssigt. Når danske sygehuse i dag bliver afregnet for at have behandlet en patient, sker det uden skelen til kvalitet og med alt for meget fokus på kvantitet. Derudover er det problematisk, at ikke alle faggrupper kan registrere i DRG-systemet. Det gælder blandt andet for socialrådgivere. Og det betyder, at socialrådgivernes aktivitet pr. definition er usynlig. Det medfører, at man mange steder i forbindelse med sparerunder afskediger sygehussocialrådgivere, fordi man ikke har indblik i, hvad de reelt udretter. Aktuelt forventes der en række besparelser i regionerne, og det er helt uholdbart, hvis det rammer sygehussocialrådgiverne, siger Niels Christian Barkholt.

Han henviser til Region Midtjylland, som har offentliggjort deres spareforslag, hvor der fra 2015-2019 skal spares 699 mio. kr. Og her kan man sort på hvidt læse, at sygehussocialrådgiverne er i spil: ”Det indgår i spareforslagene, at antallet af socialrådgivere og diætister reduceres, så kommunale opgaver ikke udføres på hospitalerne”.

Ifølge Sundhedsministeriet er der ikke planer om at afskaffe DRG-systemet som led i det nationale kvalitetsprogram, men der er sat midler af til, at sygehusene forsøgsvis kan afprøve nye modeller for sygehusstyring.

Kommunen opsøger ikke borgere ved sygesengen

Formanden for DS’ faggruppe for sygehussocialrådgivere, Bente Knudsen, er også glad for sundhedsministerens udmelding om sygehussocialrådgivernes rolle og håber, at regionspolitikerne lytter til den og undlader at spare på sygehussocialrådgivere ved de forestående budgetforhandlinger.

– Det er mod bedre vidende, når regionspolitikerne argumenterer med, at opgaven kan løses af kommunerne. Opgaven kræver både, at socialrådgiveren er tilgængelig på hospitalet og har en solid viden om sygdoms- og behandlingsforløb. Kommunen opsøger ikke en borger ved sygesengen eller deltager i medicinsk konference for at byde ind med den vejledning og den koordinering, der præcis kan understøtte det vellykkede behandlingsforløb og den efterfølgende rehabilitering eller mobilisering af pårørendes kræfter i behandling og pleje. Det ved regionspolitikerne også godt. Og det underbygges af de utallige støttemeddelelser fra læger, sygeplejersker, patienter og pårørende, som vi fik ved de seneste sparerunder, siger Bente Knudsen.

Læs ”Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene


DS kortlægger sundhedsområdet

Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse har nedsat en arbejdsgruppe, som skal kortlægge socialrådgivernes betydning i sundhedssektoren. Det er arbejdsgruppen, som står bag casekataloget: Socialrådgivernes indsats på sygehusområdet.

Medlemmer af arbejdsgruppen er næstformand Niels Christian Barkholt, regionsformænd Annemette El-Azem og Anne Jørgensen, formand for sygehussocialrådgiverfaggruppen Bente Knudsen og hovedbestyrelsesmedlem Carsten Sørensen, ansat i psykiatrien.