Stærk Carsten Koch-rapport fremhæver helhedsindsats

Dansk Socialrådgiverforening roser Carsten Koch-udvalgets anbefalinger om rehabiliterende teams og én samlet plan for indsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige. Men det kræver ordentlige arbejdsforhold for socialrådgiverne, understreger DS-formand Majbrit Berlau, som også advarer mod at sænke kontanthjælpen for de udsatte ledige.

Det såkaldte Carsten Koch-udvalg har netop offentliggjort sin rapport med anbefalinger til, hvordan beskæftigelsesindsatsen for de ikke-arbejdsmarkedsparate ledige kan styrkes.

Dansk Socialrådgiverforening hilser en række af anbefalingerne velkommen

– Rapporten hæver ambitionen for indsatsen for de mest udsatte borgere. Både for hvilken indsats, de skal tilbydes, hvordan vi optimerer sagsbehandlingen, og i forhold til at se en indsats som en investering, siger socialrådgiverens formand Majbrit Berlau.

Med et folketingsvalg lige rundt om hjørnet, er hun dog bekymret for, om anbefalingerne kommer for sent i den politiske valgperiode.

– Vi opfordrer politikerne til at implementere anbefalingerne, selvom denne regering nok ikke når at omsætte anbefalingerne til lov. For der er meget brug for at styrke indsatsen. Både af hensyn til den enkelte borger og i lyset af den kommende refusionsreform kan det betale sig at investere i den tidlige og forebyggende indsats.

Til gengæld advarer Dansk Socialrådgiverforening mod rapportens anbefaling om en generel sænkning af kontanthjælpen til fordel for en kontant belønning til de ledige, som deltager i virksomhedsrettede tiltag.

– Det vil presse de ledige, som har de alvorligste sociale problemer og for eksempel ikke har ressourcer til at tage et nyttejob, påpeger Majbrit Berlau.

Nødvendigt med færre sager

Rapporten anbefaler blandt andet, at hver borger får én plan, som går på tværs af de offentlige systemer, og bliver tilknyttet en koordinerende sagsbehandler.

Det har socialrådgiverne kæmpet for længe, lyder det fra Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, som opfordrer til at inddrage anbefalingen i et fremtidigt lovforslag.

– Med én samlet plan, der tager højde for hele borgerens livssituation og en koordinerende sagsbehandler, som tager hånd om hele forløbet, vil man undgå, at udsatte ledige oplever at blive kostet rundt i systemet.

Men hvis helhedsindsatsen skal lykkes, så kræver det, at socialrådgiverne har en sagsmængde, der gør den nødvendige koordinering og opfølgning mulig, understreger Majbrit Berlau.

– Socialrådgiverne er nødt til at have arbejdsforhold, som giver rum til at løfte den tværfaglige indsats. Vi ser i øjeblikket eksempler på koordinerende sagsbehandlere, som har langt over hundrede sager på deres bord, og det er slet ikke holdbart, understreger hun.

Behov for ensretning af lovgivning

I den forbindelse opfordrer Majbrit Berlau desuden politikerne til at realisere Carsten Koch-udvalgets anbefaling om at harmonisere mål og begreber på tværs af lovgivningen.

– Vi har længe efterspurgt en ensretning af lovgivningen på de forskellige sociale områder, så borgerne – og socialrådgiverne – ikke møder ét sæt regler og krav i jobcenteret og et andet og modstridende i socialcenteret, for det er både frustrerende og sløvende for den tværfaglige helhedsindsats.

Rehabiliterende teams skal have mere indflydelse

Majbrit Berlau fremhæver også rapportens anbefaling om at give beslutningskompetence til de rehabiliterende teams. Det er endnu et punkt, Dansk Socialrådgiverforening længe har arbejdet for.

– Det kan sikre, at der ikke bliver aftalt noget i rehabiliteringsteamet, som viser sig ikke at kunne lade sig gøre i de forskellige forvaltninger. Det vil samtidig betyde mindre bureaukrati, siger hun.

Også rapportens anbefaling om at styrke borgerinddragelsen, er socialrådgivernes formand glad for.

– Anbefalingen lægger sig i slipstrømmen af initiativerne fra empowerment-puljen. Det er afgørende for succesen med en indsats, at det er borgeren, der viser vej og føler ejerskab over forløbet, siger Majbrit Berlau.

Virksomhedsfokus kan presse de mest udsatte

I det hele fokuserer Carsten Koch-rapporten meget på den virksomhedsrettede indsats, og Majbrit Berlau understreger, at det også er nødvendigt med tilbud for de mest udsatte ledige, som endnu ikke er klar til virksomhedsrettede forløb. Derfor er hun bekymret for anbefalingen om at fjerne driftsrefusionen på vejledning og opkvalificering.

Hun roser i den forbindelse rapporten for at anbefale at ændre revalideringsordningen, som i øjeblikket først må bruges, når alle andre muligheder er afprøvet.

– Hvis anbefalingen gennemføres politisk, vil det betyde, at revalideringen igen bliver en reel mulighed for sporskifte. Den ændring har vi opfordret til gennem lang tid, siger Majbrit Berlau.

Til gengæld er hun uenig i rapportens anbefaling om kun at tilbyde revalidering til borgere over 30 år.

– Rapporten anbefaler desuden, at revalideringsindsatsen fremover skal bestå af erhvervskompetencegivende uddannelse, som kan bringe personen tilbage på arbejdsmarkedet i ustøttet beskæftigelse. Denne formulering kan betyde, at borgeren kun kan få revalidering til den kortest mulige uddannelse. Men det er vigtigt, at der er tale om uddannelse, som kan bringe borgeren varigt i arbejde.