Overenskomstforhold

Den nye arbejdsgiver (erhververen) indtræder i rettigheder og pligter overfor dig, og denne er således forpligtiget til at opretholde dine løn- og ansættelsesvilkår, der var gældende på overtagelsestidspunktet. Men den nye arbejdsgiver kan vælge ikke at tiltræde den overdragene overenskomst. Hvilken betydning det har for dig, kan du læse mere om på denne side. Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål, kan du kontakte din regionskonsulent.

Frasigelse af overdragene overenskomst

Frasiger den nye arbejdsgiver (erhververen) sig den overdragene overenskomst, er det kun de kollektive elementer den nye arbejdsgiver kan frasige sig, fordi denne skal opretholde dine løn- og ansættelsesvilkår. Det betyder, at dine overenskomstmæssige rettigheder som minimum vil være gældende frem til overenskomstens udløb.

Den nye arbejdsgiver skal i perioden op til udløbet af den overdragene overenskomst tage stilling til, om du skal beholde dine individuelle vilkår efter overenskomstens udløb eller om denne vil varsle opsigelse af dine individuelle vilkår, hvilket gøres med dit individuelle opsigelsesvarsel – dog som minimum til overenskomstens udløb.

» Lov: Virksomhedsoverdragelsesloven

Frist for frasigelse af overdragene overenskomst

Den nye arbejdsgiver (erhververen) skal inden fem uger efter det tidspunkt, hvor denne vidste eller burde vide, at du har været omfattet af en overenskomst, dog tidligst tre uger efter overtagelsen, underrette det dit fagforbund, såfremt denne ikke ønsker at tiltræde overenskomsten.

Hvis den nye arbejdsgiver har frasagt sig overenskomsten, er denne forpligtiget til at opretholde dine løn- og ansættelsesvilkår, indtil overenskomsten udløber eller en anden overenskomst træder i kræft og får virkning.

» Lov: Virksomhedsoverdragelsesloven

Forhandling

Frasiger den nye arbejdsgiver sig den overdragene overenskomst, har du – og dine berørte kolleger – ret til forhandling.

Vær opmærksom på, at det i retten til forhandling ikke er en betingelse at opnå enighed.

» Lov: Virksomhedsoverdragelsesloven

Ændring af overenskomstmæssige rettigheder

Når der sker en virksomhedsoverdragelse, indtræder den nye arbejdsgiver (erhververen) i rettigheder og pligter overfor dig, såfremt ansættelsesforholdet bestod på overdragelsestidspunktet. Med andre ord indebærer arbejdsgiverskiftet, at den nye arbejdsgiver er forpligtiget til at opretholde dine løn- og ansættelsesvilkår, der var gældende på overtagelsestidspunktet. For eksempel kollektiv overenskomst, lokalaftaler og kutymer.

Da det som oftest ikke er hensigtsmæssigt, at forskellige personalegrupper skal fortsætte på forskellige overenskomst, er der intet til hinder for, at en anden – lige så god – overenskomst benyttes i stedet.

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.