Dine rettigheder

Hvilken betydning virksomhedsoverdragelse har for dig og dit ansættelsesforhold, kan du læse mere om på denne side. Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål, kan du kontakte Medlemsservice.

Den nye arbejdsgivers (erhververens) indtræden

Når der sker en virksomhedsoverdragelse, indtræder den nye arbejdsgiver (erhververen) i rettigheder og pligter overfor dig, såfremt ansættelsesforholdet bestod på overdragelsestidspunktet. Med andre ord indebærer arbejdsgiverskiftet, at den nye arbejdsgiver er forpligtiget til at opretholde dine løn- og ansættelsesvilkår, der var gældende på overtagelsestidspunktet. For eksempel kollektiv overenskomst, lokalaftaler og kutymer.

» Lov: Virksomhedsoverdragelsesloven

Din arbejdsgivers informationspligt

Din arbejdsgiver har i første omgang pligt til at informere og drøfte en eventuel beslutning om virksomhedsoverdragelse med medarbejderrepræsentanterne.

Dernæst har din arbejdsgiver pligt til i rimelig tid at informere dig – og dine berørte kolleger – om virksomhedsoverdragelsen, således at du kan vurdere, hvad virksomhedsoverdragelsen vil betyde for dig og dit ansættelsesforhold.

Vær opmærksom på, at din arbejdsgivers informationspligt også er gældende, såfremt du for eksempel er syg, har ferie eller er på barsel. Hvis du ikke bliver informeret om virksomhedsoverdragelsen, er der som udgangspunkt ikke sket et arbejdsgiverskifte, hvorfor din arbejdsgiver ikke kan anse sig frigjort i forhold til sine rettigheder og pligter overfor dig.

» Lov: Virksomhedsoverdragelsesloven

Accept af ny arbejdsgiver

Hvis du ikke vil acceptere den nye arbejdsgiver, har du mulighed for at opsige din stilling med dit individuelle opsigelsesvarsel.

Det anbefales, at du kontakter din tillidsrepræsentant og/eller Medlemsservice, såfremt du overvejer at opsige din stilling.

Ansættelsesvilkår

Når der sker en virksomhedsoverdragelse, indtræder den nye arbejdsgiver (erhververen) i rettigheder og pligter overfor dig, såfremt ansættelsesforholdet bestod på overdragelsestidspunktet. Med andre ord indebærer arbejdsgiverskiftet, at den nye arbejdsgiver er forpligtiget til at opretholde dine løn- og ansættelsesvilkår, der var gældende på overtagelsestidspunktet. For eksempel kollektiv overenskomst, lokalaftaler og kutymer.

Der er dog intet til hinder for, at du efter virksomhedsoverdragelsen indgår aftale med om ændrede ansættelsesvilkår, forudsat at dette er i overensstemmelse med ufravigelige rettigheder, en overenskomst du måtte være omfattet af eller aftaler. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, der forringer dit ansættelsesforhold, som du ikke kan acceptere, kan du anse dig selv som værende opsagt. Som følge af opsigelsen vil du sandsynligvis kunne rejse et krav om usaglig opsigelse.

Det anbefales, at du kontakter din tillidsrepræsentant eller Medlemsservice, såfremt der er tale om ændringer af dine ansættelsesvilkår.

» Lov: Virksomhedsoverdragelsesloven

Fritstillet eller suspenderet inden overdragelsesdagen

Hvis du er fritstillet af din arbejdsgiver, vil den nye arbejdsgiver (erhververen) ikke indtræde i rettigheder og pligter overfor dig efter overdragelsesdagen. Dette er på baggrund af, at der ikke vil være et bestående ansættelsesforhold i virksomhedsoverdragelseslovens forstand.

Er du suspenderet af din arbejdsgiver, gør ovenstående sig som udgangspunkt også gældende. Dog skal du være opmærksom på, at det er din arbejdsgiver eller den nye arbejdsgiver, der må sikre sig, at du definitiv bliver fritstillet, ellers indtræder den nye arbejdsgiver i rettigheder og pligter overfor dig.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller Medlemsservice ved tvivlsspørgsmål.

» Læs mere om fritstilling og suspension

Afskedigelse i forbindelse med virksomhedsoverdragelse

At der sker en virksomhedsoverdragelse, kan ikke i sig selv begrunde din afskedigelse. Med andre ord er det altså ikke tilladt at afskedige dig på grund af virksomhedsoverdragelsen. Dette er dog ikke ensbetydende med, at du ikke kan blive afskediget, for eksempel hvis der er tale om økonomiske eller organisatoriske forhold.

Vær opmærksom på, at der er særlige tilfælde, hvor du kan betragte dig selv som værende opsagt af din arbejdsgiver i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen.

Det anbefales, at du kontakter din tillidsrepræsentant og/eller Medlemsservice, såfremt du bliver afskediget i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

» Lov: Virksomhedsoverdragelsesloven

Overenskomst og aftaler

Din beskyttelse mod forringelse af overenskomstmæssige rettigheder eller andre aftaler indgået med din organisation, skal den nye arbejdsgiver (erhververen) respektere frem til opsigelsen, udløb eller erstatning af en anden overenskomst eller aftale. Derefter afgør øvrige ansættelsesvilkår om dine ansættelsesvilkår kan ændres samt under hvilke betingelser en ændring kan gennemføres.

Såfremt den nye arbejdsgiver forringer dine ansættelsesvilkår, skal dette ske med dit individuelle opsigelsesvarsel tidligst til udløb af den overdragene overenskomst eller aftale.

Vær opmærksom på, at hvis den nye arbejdsgiver frasiger sig den overdragene overenskomst, har du ret til forhandling via din organisation.

Det anbefales, at du kontakter din tillidsrepræsentant og/eller Medlemsservice, såfremt der er tale om ændringer af dine ansættelsesvilkår.

» Lov: Virksomhedsoverdragelsesloven

Den nye arbejdsgiver (erhververen) har allerede en overenskomst

Hvis den nye arbejdsgiver (erhververen) har en overenskomst, hvor dit arbejde er omfattet af overenskomstens dækningsområde, vil du også kunne påberåbe dig de rettigheder, der følger af den nye arbejdsgivers overenskomst. Det vil således sige, at du både vil være omfattet af den overdragene overenskomst samt den nye overenskomst, og du kan dermed påberåbe dig den overenskomst, der giver dig den bedste beskyttelse.

Det anbefales, at du kontakter din tillidsrepræsentant eller Medlemsservice ved tvivlsspørgsmål.

» Lov: Virksomhedsoverdragelsesloven

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Dansk Socialrådgiverforening på mail eller telefon:

Mail: kontakt@socialraadgiverne.dk

Telefon: 70 10 10 99

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.