Et arbejdsmiljøudvalg består af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra en eller flere arbejdsmiljøgrupper.

Arbejdsgiveren er formand i arbejdsmiljøudvalget, men arbejdsgiveren kan vælge at lade en repræsentant være formand. Virksomhedens øverste ledelse skal være repræsenteret.

Formanden skal under alle omstændigheder kunne handle på arbejdsgiverens vegne i spørgsmål om arbejdsmiljø. Med dette formandskab råder udvalget altid over en person, der kan træffe alle nødvendige beslutninger, og som kan sikre en forbindelse mellem det strategiske ledelsesarbejde og arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden.

Der kan oprettes flere arbejdsmiljøudvalg, og der kan oprettes arbejdsmiljøudvalg i mere end to niveauer. F.eks. kan der oprettes et tredje niveau i form af et hovedarbejdsmiljøudvalg.

Blandt arbejdsmiljøudvalgets strategiske opgaver er at planlægge, lede og koordinere virksomhedens samarbejde om arbejdsmiljø. Der bør arbejdes systematisk og fremadrettet for at skabe et fundament og gode rammer for det daglige arbejdsmiljøarbejde i virksomheden.

Arbejdsmiljøudvalgets opgaver

Arbejdsmiljøudvalget har følgende opgaver:

 • Planlægge, lede og koordinere samarbejdet om sikkerhed og sundhed.
 • Gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse.
 • Kontrollere sikkerheds- og sundhedsarbejdet.
 • Deltage i udarbejdelsen af arbejdspladsvurdering (APV), herunder inddrage sygefravær.
 • Deltage i fastsættelse af arbejdsmiljøorganisationens størrelse.
 • Rådgive arbejdsgiveren om løsning af arbejdsmiljøspørgsmål og om hvordan arbejdsmiljø integreres i den strategiske ledelse og daglige drift.
 • Sørge for at årsager til ulykker og tilløb hertil undersøges og forebygge gentagelser. En gang årligt skal der udarbejdes en oversigt over ulykker og sundhedsskader i virksomheden.
 • Holde sig orienteret om lovgivningen om beskyttelse af ansatte.
 • Opstille principper for tilstrækkelig og nødvendig oplæring og instruktion, og sørge for at der føres kontrol med overholdelse af instruktionerne.
 • Rådgive arbejdsgiveren om virksomhedens kompetenceudviklingsplan (arbejdsmiljøkompetencer hos arbejdsmiljøgrupperne).
 • Udarbejde en plan over arbejdsmiljøorganisationens opbygning og sørge for at de ansatte er bekendt med planen.
 • Samordne arbejdsmiljøarbejdet med andre virksomheder, når der udføres arbejde på samme arbejdssted.

I kommuner og regioner har hovedMED-udvalget desuden opgaver der fremgår af MED-rammeaftalen, f.eks. udarbejdelse af retningslinjer for større rationaliserings- og omstillingsprojekter eller af aftale om trivsel og sundhed, om bl.a. forebyggelse af stress, vold, trivselsmålinger, sundhedsfremme, sygefraværssamtaler og APV-handleplaner.

Kontakt