Arbejdsmiljøudvalg

Et arbejdsmiljøudvalg består af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra en eller flere arbejdsmiljøgrupper.

Arbejdsgiveren er formand i arbejdsmiljøudvalget, men arbejdsgiveren kan vælge at lade en repræsentant være formand. Virksomhedens øverste ledelse skal være repræsenteret.

Formanden skal under alle omstændigheder kunne handle på arbejdsgiverens vegne i spørgsmål om arbejdsmiljø. Med dette formandskab råder udvalget altid over en person, der kan træffe alle nødvendige beslutninger, og som kan sikre en forbindelse mellem det strategiske ledelsesarbejde og arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden.

Der kan oprettes flere arbejdsmiljøudvalg, og der kan oprettes arbejdsmiljøudvalg i mere end to niveauer. F.eks. kan der oprettes et tredje niveau i form af et hovedarbejdsmiljøudvalg.

Arbejdsmiljøudvalgets opgaver

Arbejdsmiljøudvalget planlægger og koordinerer virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed og medvirker til overordnede og tværgående aktiviteter til forebyggelse af risici og beskyttelse af de ansatte.

Arbejdsmiljøudvalget har følgende opgaver:

  1. At deltage i den årlige arbejdsmiljødrøftelse
  2. At deltage i processen vedrørende virksomhedens arbejdspladsvurdering
  3. At deltage i fastsættelse af arbejdsmiljøorganisationens størrelse
  4. At kontrollere sikkerheds- og sundhedsarbejdet og sørge for, at arbejdsmiljøgrupperne orienteres og vejledes herom.
  5. At bidrage med viden og forslag til forebyggelse og løsning af sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål og til, hvordan arbejdsmiljø integreres i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift.
  6. At sørge for, at årsagerne til ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil undersøges, og sørge for at få gennemført foranstaltninger, der hindrer gentagelse. Arbejdsmiljøudvalget skal en gang årligt udarbejde en samlet oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader i virksomheden.
  7. At opstille principper for nødvendig oplæring og instruktion tilpasset arbejdsforholdene på virksomheden og de ansattes behov samt sørge for, at der føres kontrol med overholdelse af instruktionerne, jf. bekendtgørelse om arbejdets udførelse.
  8. At deltage i at koordinere arbejdet for sikkerhed og sundhed med andre virksomheder, når der udføres arbejde på samme arbejdssted

Bemærk, at hvis arbejdsmiljøudvalget har bidraget med forslag til forebyggelse og løsning af sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål til arbejdsgiveren, og arbejdsgiveren ikke følger forslaget, har arbejdsmiljøudvalget ret til en begrundelse herfor inden for 3 uger.

I kommuner og regioner har hovedMED-udvalget desuden opgaver der fremgår af MED-rammeaftalen og opgaver der udspringer af bl.a. aftale om trivsel og sundhed, om stress, vold, trivselsmålinger, sundhedsfremme, sygefraværssamtaler og APV-handleplaner.

Links

» AT-vejledning: Samarbejde om arbejdsmiljø – 10-34 ansatte
» AT-vejledning: Samarbejde om arbejdsmiljø – mindst 35 ansatte

Kontakt