Arbejdspladsvurdering (APV)

En arbejdspladsvurdering (APV) er en proces, der skal hjælpe arbejdspladsen med at systematisere arbejdsmiljøindsatsen. APV-processen er er lovpligtig.

De vigtigste regler for arbejdspladsvurderingen

 • Arbejdsgiveren har ansvaret for at arbejdspladsvurderingen (APV) gennemføres.
 • APV-processen skal understøtte at I finder, risikovurderer, løser og forebygger arbejdsmiljøproblemer.
 • Der skal gennemføres APV mindst hvert 3. år eller når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoderne, arbejdsprocesserne mv, som kan have betydning for arbejdsmiljøet.
 • APV skal gennemføres under hensyntagen til arbejdets art, de tekniske hjælpemidler, stoffer og materialer, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser der anvendes i virksomheden, arbejdsstedets indretning samt virksomhedens størrelse og organisering.
 • APV’en skal omfatte samtlige ansatte.
 • APV-handlingsplanen skal være skriftlig og til rådighed for ledere, ansatte og Arbejdstilsynet.
 • APV-handleplanen skal indeholde dokumentation for at arbejdsmiljøorganisationen har deltaget i hele processen gennem en særlig påtegning, fx ved en underskrift.

Hvem skal deltage i APV-processen?

I virksomheder med en arbejdsmiljøorganisation (MED-udvalg i kommuner og regioner), skal AMO/MED deltage i hele processen: dvs. indgå i planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse, opfølgning og ajourføring af APV’en.

APV-processen

Der er valgfrihed i forhold til hvilke metode man vælger til at gennemføre APV’en. Det kan være spørgeskemaundersøgelser, interviews, rundgang eller dialogmøder, men uanset metoden skal det sikres, at der er en skriftlig behandlingsmåde i forbindelse med planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af APV-processen.

Arbejdspladsen kan selv gennemføre APV-processen, men kan også vælge at indhente ekstern bistand.

Følgende fire elementer skal indgå:

 1. Afdæk og risikovurder:
  En risikovurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. Risikovurderingen skal foretages på baggrund af en afdækning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold.
 2. Inddrag sygefravær:
  En inddragelse af virksomhedens sygefravær med henblik på vurdering af, om forhold i virksomhedens arbejdsmiljø kan medvirke til sygefraværet.
 3. Lav en handlingsplan:
  En skriftlig handlingsplan til løsning af arbejdsmiljøproblemer, som ikke kan løses umiddelbart. Handlingsplanen skal indeholde en beskrivelse af problemernes art, alvor, omfang og årsager, samt oplysninger om hvornår og hvordan de konstaterede problemer skal løses, herunder hvem der har ansvaret for at gennemføre løsningerne.
 4. Gennemfør handlingsplanen og følg op:
  En gennemførelse af handlingsplanen og opfølgning på de iværksatte foranstaltninger, herunder opfølgning på om igangsatte løsninger er fyldestgørende og effektive.

På visse områder gælder der særlige krav til APV’en

Det er blandt andet gravide og ammendes arbejdsmiljø, biologiske agenser, støj, og unges arbejdsmiljø, natarbejde, osv. Her skal man tage afsæt i de særlige AT-vejledninger fra Arbejdstilsynet.

Bemærk, at APV’en også skal omfatte hjemmearbejde.

APV-handleplanens løsninger skal tage afsæt i forebyggelsesprincipperne

I skal tage afsæt i de forebyggelsesprincipper, som fremgår af bekendtgørelsen om systematisk arbejdsmiljøarbejde. De valgte tiltag skal dermed sikre:

 • At løsningerne skal forebygge, at problemet opstår igen
 • At løsningerne bliver rettet mod årsagen til problemet
 • At det er arbejdet, der skal tilpasses de ansatte – og ikke omvendt
 • At der tages hensyn til den tekniske udvikling
 • At det, der er farligt eller belastende, udskiftes med noget, der er ufarligt/ikke belastende eller mindre farligt/mindre belastende
 • At løsningerne beskytter alle ansatte og ikke kun enkelte ansatte
 • At de ansatte får den rette oplæring og instruktion.

Handleplanen iværksættes med de forebyggelsestiltag, der er besluttet. Når de har fungeret i en periode, skal I følge op på om de fungerer efter hensigten, dvs. effektivt forebygger risikoen for de ansattes sikkerhed og sundhed. Hvis ikke, så skal der findes andre løsninger, dvs. at handlingsplanen skal rettes til.

DS’ tips til en god APV-proces

Det er vigtigt at både ledere og medarbejdere bakker op om APV-processen, både gennem positiv omtale og ved aktivt at deltage i den. APV’en er kun noget værd, hvis den indeholder de rigtige oplysninger og relevante forslag til forbedringer. Der kommer respekt om APV-processen, når medarbejdere og ledere oplever, at problemer bliver taget alvorligt, og at de bliver løst.

Det kan anbefales at bruge en kombination af metoder til at afdække arbejdsmiljøet. En god model for undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø er en anonym spørgeskemaundersøgelse (fx NFA’s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø), som kan give alle de ansatte mulighed for at komme til orde – suppleret med fælles åben dialog, som også bidrager til forståelse og nuancering af spørgeskemaresultaterne, og desuden giver mulighed for at man kan pege på løsninger.

Hvis APV’en afslører at der er mange og/eller tunge arbejdsmiljøproblemer i spil, kan det være nødvendigt at lave en prioriteret rækkefølge i forhold til, hvornår der tages fat på problemerne. Her kan man overveje hvilke kriterier man prioriterer efter: Er det hvor mange der er berørt? Er det hvor alvorligt problemet er? Er det efter hvilke ressourcer man har til rådighed? Eller efter hvad der er nemmest at få løst først?

Det vil være meget fordelagtigt hvis APV-processen kan samtænkes med virksomhedens strategiske udvikling samt med den faglige udvikling og udvikling af arbejdsopgaver. På den måde vil APV-processen ikke fremstå isoleret og afkoblet andre vigtige processer i virksomheden. Det kan fx gøres ved at tilrettelægge drøftelser om arbejdsmiljø i arbejdsmiljøudvalget/MED-udvalg, så de hænger sammen med andre strategiske og faglige drøftelser.

Særligt om psykisk arbejdsmiljø

Læs mere om undersøgelser af det psykiske arbejdsmiljø. Her får du flere tips til hvad man skal være opmærksom på, når det handler om at få mere viden om det psykiske arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen.

Link til APV-redskaber

» Arbejdstilsynet: AT-vejledning – Systematisk arbejdsmiljøarbejde, herunder APV og årlig arbejdsmiljødrøftelse
» Arbejdstilsynet: Temaside om arbejdspladsvurdering (APV) (indeholder guides, tjeklister, arbejdsmiljøvejvisere og et digitalt spørgeskema)
» BFA Velfærd og Offentlig Administration: Temaside om APV – Arbejdspladsvurdering (indeholder guides, metoder, værktøjer, APV for gravide, APV for ledere, APV for hjemmearbejdspladsen, osv.).
» NFA: Spørgeskemaet: Psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen (DPQ) (forskningsvalideret skema, der giver mulighed for sammenligning med andre)
» NFA: Trivselspakke.dk (henvender sig til små og mellemstore virksomheder)

Kontakt