AMiR-vilkår

Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsmiljørepræsentanten har tid til at udføre sine opgaver.

Arbejdsmiljørepræsentanten skal have rimelig tid til kontakt med medarbejderne, herunder kunne udføre opsøgende arbejde i forhold til medarbejdere, som f.eks. arbejder i geografisk adskilte afdelinger.

Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere får den tid til rådighed til at varetage deres pligter, der er rimelig i forhold til virksomhedens art og den sikkerhed- og sundhedsmæssige standard.

Arbejdsmiljørepræsentanten skal også have tid til at deltage i udarbejdelsen af arbejdspladsvurderingen (APV), og den årlige arbejdsmiljødrøftelse.  Desuden skal arbejdsmiljørepræsentanten have mulighed for at koordinere samarbejdet med andre arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøgrupper på arbejdspladsen.

Hvor meget tid arbejdsmiljørepræsentanten skal have til rådighed, afhænger af arbejdsområdernes og virksomhedens art og størrelse samt af den risiko, som medarbejderne er udsat for.

Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at AMiR tager en drøftelse med sin leder om tidsforbruget som arbejdsmiljørepræsentant. Her kan du gøre ledelsen tydeligt opmærksom på, at opgaverne som arbejdsmiljørepræsentant tager tid, og at det dermed ikke er muligt at varetage det almindelige daglige arbejde i fuldt omfang. F.eks. kan du forklare at du bruger x timer om ugen på arbejdsmiljøopgaver, og at du vil få behov for yderligere tid til at varetage større opgaver, som fx udarbejdelse af APV. Du kan fx synliggøre omfanget af dine arbejdsmiljøopgaver ved at registrere dem i din kalender eller på anden vis.

Løn for arbejdsmiljørepræsentantarbejdet

Du kan bede tillidsrepræsentanten om at forsøge at forhandle et løntillæg til dig begrundet i AMiR-arbejdet. Tal med din TR om muligheden, eller kontakt DS’ medlemsservice.

Særligt for AMiR ansat i regionerne: AMiR har krav på et tillæg, jf. MED-aftalen mellem RLTN og KTO. Tillæggets størrelse fastsættes i en forhåndsaftale mellem de lokale parter.

Særligt for AMiR ansat i kommunerne: AMiR kan bede om at få forhandlet et funktionstillæg, jf. MED-aftalen mellem KL og KTO. I aftalen er der gjort opmærksom på at AMiR gør et vigtigt stykke arbejde, og at det kan danne grundlag for en forhandling om ydelse af funktionsløn til AMiR.

Vilkår for arbejdsmiljørepræsentantens uddannelse

Arbejdsgiveren skal sikre at arbejdsmiljørepræsentanten har mulighed for at få den nødvendige viden om og uddannelse i sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål.

Både AMiR og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen har ret og pligt til at deltage i den obligatoriske uddannelse.

Arbejdsgiveren skal betale udgifterne arbejdsmiljøuddannelse, fx kursusgebyr og rejse- og opholdsudgifter. Du skal have din almindelige løn under uddannelsen og når du udfører din funktion som arbejdsmiljørepræsentant.

Man skal have gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse på tre dage inden tre måneder efter tiltrædelsen som arbejdsmiljørepræsentant.

Arbejdsgiveren har pligt til at tilbyde arbejdsmiljørepræsentanten to dages supplerende uddannelse, og den skal være påbegyndt inden for de første ni måneder efter den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse er afsluttet.

Arbejdstilsynets vejledning
Dine rettigheder fremgår af Arbejdstilsynets vejledninger om samarbejde om arbejdsmiljø:

”Som arbejdsgiver skal du endvidere sikre, at medlemmerne af AMO har mulighed for at få den nødvendige viden om og uddannelse i sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål. Du skal også sørge for, at der bliver stillet de nødvendige midler til rådighed for sikkerheds- og sundhedsarbejdet.

Du skal også betale AMO’s udgifter til arbejdsmiljøuddannelse, fx kursusgebyr og rejse- og opholdsudgifter. Du skal også dække arbejdsmiljørepræsentantens eventuelle tab af indtægt og andre udgifter i forbindelse med, at vedkommende udfører sin funktion.”

Læs mere om AMiR-uddannelse, herunder om DS’ tilbud.

Links

» Arbejdstilsynet: AT-vejledning: Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte
» Arbejdstilsynet: AT-vejledning: Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte

Kontakt