AMiR-vilkår

Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsmiljørepræsentanten har tid til at udføre sine opgaver.

Arbejdsmiljørepræsentanten skal have tid til kontakt med medarbejderne, herunder kunne udføre opsøgende arbejde i forhold til medarbejdere, som f.eks. arbejder i geografisk adskilte afdelinger.

Arbejdsmiljørepræsentanten skal også have tid til at deltage i udarbejdelsen af arbejdspladsvurderingen (APV), og den årlige arbejdsmiljødrøftelse.  Desuden skal arbejdsmiljørepræsentanten have mulighed for at koordinere samarbejdet med andre arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøgrupper på arbejdspladsen.

Hvor meget tid arbejdsmiljørepræsentanten skal have til rådighed, afhænger af arbejdsområdernes og virksomhedens art og størrelse samt af den risiko, som medarbejderne er udsat for.

Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at AMiR gør ledelsen opmærksom på, at opgaverne som arbejdsmiljørepræsentant tager tid, og at det dermed ikke er muligt at varetage det almindelige daglige arbejde i fuldt omfang. F.eks. kan man som AMiR gøre ledelsen opmærksom på, at hun skal medvirke i udarbejdelse af APV, men har brug for, at der afsættes konkret tid til det. Evt. ved at bede om et journal- eller sagsnummer til netop denne opgave og synliggøre omfanget gennem konkret tidsregistrering af arbejdet med APV.

Løn for arbejdsmiljørepræsentantarbejdet

Hvis du selv og dine kolleger synes, at det er en god idé, kan du bede tillidsrepræsentanten om at forsøge at forhandle et løntillæg til dig begrundet i AMiR-arbejdet. Det kan både være et funktionstillæg og et kvalifikationstillæg. Tal med din TR om muligheden.

Særligt for AMiR ansat i regionerne: AMiR i regionerne har krav på et tillæg, jf. MED-aftalen mellem RLTN og KTO. Tillæggets størrelse fastsættes i en forhåndsaftale mellem de lokale parter.

Særligt for AMiR ansat i kommunerne: AMiR kan bede om at få forhandlet et funktionstillæg, jf. MED-aftalen mellem KL og KTO. I aftalen er der gjort opmærksom på at AMiR gør et vigtigt stykke arbejde, og at det kan danne grundlag for en forhandling om ydelse af funktionsløn til AMiR.

Regler for arbejdsmiljørepræsentantens uddannelse

Arbejdsgiveren skal give AMiR lejlighed til at få viden om eller uddannelse i sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål.

Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsmiljørepræsentanten uddannes på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Arbejdsgiveren skal betale udgifterne til kursusgebyr og transport og din løn under kurset samt under deltagelse i relevante møder og andre aktiviteter.

Man skal have gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse på tre dage (22 timer) inden tre måneder efter valget.

Både AMiR og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen har ret og pligt til at deltage i den obligatoriske uddannelse.

Der er særlige krav til udbydere af den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. De skal være godkendt af Arbejdstilsynet.  Bemærk, at man også kan deltage i en internet-baseret uddannelse.

Arbejdsgiveren har pligt til at tilbyde arbejdsmiljørepræsentanten to dages (15 timer) supplerende uddannelse, og den skal være påbegyndt inden for de første ni måneder efter den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse er afsluttet.

Dernæst skal arbejdsgiveren i hvert af de efterfølgende funktionsår tilbyde supplerende uddannelse af 1½ dags (11 timer) varighed. Arbejdsmiljørepræsentanten har ret til denne supplerende uddannelse. Formålet med den supplerende uddannelse er at give en løbende og målrettet opdatering, som kan styrke AMiR’s kompetencer, som er relevante for arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden.

Arbejdsgiveren skal hvert år sørge for, at der ud fra arbejdspladsens arbejdsmiljøbehov laves en kompetenceudviklingsplan for den supplerende uddannelse.

Uddannelsesreglerne gælder også for arbejdslederen i arbejdsmiljøgruppen.

Er din arbejds-miljøuddannelse forældet?
Hvis du har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljø-uddannelse før 1. april 1991, skal den fornys.

Kontakt