AMiR-beskyttelse

Arbejdsmiljørepræsentanter er ligesom tillidsrepræsentanter beskyttet mod afskedigelse samt anden forringelse af sine forhold.

Det vil sige, at AMiR ikke kan afskediges uden særligt vægtige grunde herfor. Denne beskyttelse er indført for at gøre det muligt for AMiR at kunne kritisere arbejdspladsens arbejdsmiljøforhold uden risiko for, at arbejdsgiveren reagerer negativt. I praksis betyder det, at det kan blive meget dyrt for arbejdsgiveren at afskedige en arbejdsmiljørepræsentant. DS skal involveres i en sådan sag og hjælpe arbejdsmiljørepræsentanten.

DS og arbejdsgiveren skal anvende reglerne i den overenskomst, som arbejdsmiljørepræsentanten arbejder under. Hvis arbejdsmiljørepræsentanten er privat ansat, og der ikke findes et sammenligneligt fagområde, skal AMiR have et forlænget opsigelsesvarsel på 6 uger.

Hvis du som AMiR er ude for at dit hverv bliver nedlagt som følge af en omstrukturering af arbejdsmiljøorganisationen eller hvis du oplever ikke at blive genvalgt i forbindelse med ekstraordinære valg til alle AMiR-posterne, OG du kort tid efter bliver indstillet til afskedigelse, skal du omgående rette henvendelse til din konsulent i Dansk Socialrådgiverforening, idet det skal undersøges om reglerne for beskyttelse af AMiR er overtrådt.

Links
» MED-aftalen for kommunerne beskriver reglerne for afskedigelse af medarbejderrepræsentanter i §18
» MED-aftalen for regionerne beskriver reglerne for afskedigelse af medarbejderrepræsentanter i §17
» Bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde, § 37, stk.6-7

Kontakt