AMiR-opgaver og -pligter

Arbejdsmiljørepræsentanten skal varetage alle medarbejderes interesser i sikkerheds- og sundhedsspørgsmål.

Arbejdsmiljørepræsentanten dækker alle personalegrupper

I en typisk kommunal forvaltning repræsenterer AMiR både socialrådgivere, socialformidlere, administrative medarbejdere, konsulenter, psykologer, sundhedsplejersker, projektansatte, praktikanter (studerende i praktik), vikarer, rådhusbetjente, pedel, m.fl.

Arbejdsmiljørepræsentanten har ikke opgaver i forhold til lederes arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøgruppen

En arbejdsmiljøgruppe består af to personer: arbejdsmiljørepræsentanten og den udpegede arbejdsleder. De skal samarbejde om planlægning og udførelse af det daglige arbejdsmiljøarbejde med fokus på forebyggelse af risici og beskyttelse af de ansatte.

Arbejdsmiljøgruppen dækker det område af virksomheden, som arbejdsmiljørepræsentanten er valgt fra og som arbejdslederen af arbejdsgiveren er udpeget til.

Både arbejdsmiljørepræsentant og arbejdslederen skal samarbejde med de øvrige medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen (AMO) og bidrage til at varetage AMO’s opgaver.

Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver

Arbejdsmiljørepræsentantens rolle
Arbejdsmiljørepræsentantens rolle er at repræsentere de ansatte i samarbejdet om sikkerhed og sundhed. I den forbindelse skal arbejdsmiljørepræsentanten bidrage med viden og erfaringer om de ansattes arbejdsmiljø, herunder være i kontakt med de ansatte. Arbejdsmiljørepræsentanten har også til opgave at bidrage med forslag til forebyggelse af risici i arbejdsmiljøet og løsninger på sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål.

Arbejdslederens rolle
Den udpegede arbejdsleders rolle er at repræsentere ledelsen i samarbejdet om sikkerhed og sundhed. I den forbindelse skal arbejdslederen bidrage med viden og erfaringer om virksomhedens produktion, ydelse og arbejdsmiljøforhold, herunder være i kontakt med de ansatte. Arbejdslederen skal også bidrage med forslag til forebyggelse af risici i arbejdsmiljøet og løsninger på sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål.

Arbejdsmiljøgruppens daglige opgaver
Arbejdsmiljøgruppens daglige opgaver er:

 • Kontrollere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, fx gennem runderinger, opfølgning på nye arbejdsgange eller ved at være til rådighed for de ansatte.
 • Kontrollere, at der gives tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion, fx den daglige dialog om arbejdet, runderinger, opfølgning på nye arbejdsgange.
 • Deltage i undersøgelse af ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil. Her skal arbejdsmiljøgruppen medvirke til at gennemføre foranstaltninger, så man forebygger gentagelse.
 • Orientering af arbejdsgiver eller dennes repræsentant om arbejdsulykker, hvilket skal ske løbende.
 • Understøtte, at arbejdet udføres fuldt forsvarligt, fx ved at fremhæve vigtigheden af at man følger instruktionerne og ved at tale om betydningen af et godt arbejdsmiljø.
 • AMO skal imødegå risici, hvis der opstår arbejdsmiljøproblemer, fx ved at underrette formanden for AMO eller ledelsen, forsøge at forhindre faren eller, hvis det er nødvendigt, standse arbejdet og straks give besked til formanden for AMO.
 • Være kontaktled mellem de ansatte og arbejdsmiljøudvalget, fx ved at holde arbejdsmiljøudvalget underrettet om arbejdsmiljømæssige forhold og orientere udvalget om sit arbejde.
 • Forelægge sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer for arbejdsmiljøudvalget, som ikke umiddelbart kan løses, eller som er generelle for virksomheden.

Arbejdsmiljørepræsentantens pligter

Arbejdsmiljørepræsentanten skal leve op til de samme pligter som alle ansatte:

 • Den ansatte har pligt til at deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed.
 • De ansatte skal desuden medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige inden for deres arbejdsområde. Det betyder, at ansatte i en virksomhed skal medvirke til, at arbejdsgiveren kan overholde arbejdsmiljølovgivningen, herunder medvirke til, at de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter hensigten. De ansatte skal også følge de retningslinjer, som arbejdsgiveren giver, i forhold til at udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
 • Hvis de ansatte bliver opmærksomme på fejl eller mangler, der kan forringe sikkerheden eller sundheden, og som de ikke selv kan rette, skal de meddele det til et medlem af arbejdsmiljøorganisationen (AMO), arbejdslederen eller arbejdsgiveren.

» Læs mere om pligter efter arbejdsmiljøloven på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Arbejdsmiljøudvalg

På arbejdspladser med 35 eller flere ansatte skal arbejdsmiljøarbejdet organiseres i to niveauer. Det daglige arbejde ligger hos arbejdsmiljøgrupperne, og det overordnede arbejde varetages af arbejdsmiljøudvalget, som består af repræsentanter fra arbejdsmiljøgrupperne og virksomhedens ledelse.

På arbejdspladser med 10-34 ansatte, foregår arbejdsmiljøarbejdet i ét niveau, dvs. at arbejdsmiljøgruppen også varetager de overordnede opgaver.
» Læs mere om arbejdsmiljøorganisationen i Arbejdstilsynets vejledninger om Samarbejde om arbejdsmiljø.

I kommuner og regioner er det MED-udvalget, som har arbejdsmiljøudvalgets opgaver. Mange arbejdsmiljørepræsentanter har plads i arbejdsmiljøudvalg/MED-udvalg.

Man kan læse mere om arbejdsmiljørepræsentantens opgaver i MED-udvalget i arbejdspladsens lokale MED-aftale.
» Læs mere om arbejdsmiljøudvalgets opgaver.

Arbejdsmiljøorganisation

Vil du vide mere om organisering af arbejdsmiljøarbejdet, arbejdsmiljøudvalg og den årlige drøftelse af arbejdsmiljøet?
» Læse mere om arbejdsmiljøorganisation.

Kontakt