AMiR-opgaver og -pligter

Arbejdsmiljørepræsentanten skal varetage alle ansattes interesser i sikkerheds- og sundhedsspørgsmål.

Arbejdsmiljørepræsentanten dækker alle personalegrupper

I en typisk kommunal forvaltning har AMiR ansvar for både socialrådgivere, socialformidlere, administrative medarbejdere, konsulenter, psykologer, sundhedsplejersker, projektansatte, praktikanter (studerende i praktik), vikarer, rådhusbetjente, pedel, m.fl.

Arbejdsmiljøgruppen

En arbejdsmiljøgruppe består af to personer: arbejdsmiljørepræsentant og arbejdslederen. De skal samarbejde om løsning af afdelingens arbejde med arbejdsmiljø- og sundhedsspørgsmål. Arbejdsmiljøgruppens kompetence er normalt indeholdt i arbejdslederens normale daglige kompetence.

Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver

Arbejdsmiljørepræsentanten skal varetage de ansattes interesser i sikkerheds- og sundhedsspørgsmål. Det indebærer blandt andet, at AMiR i samarbejde med lederen i arbejdsmiljøgruppen skal:

 1. Varetage og deltage i forebyggende aktiviteter
 2. Deltage i planlægning af arbejdsmiljøarbejdet og i udarbejdelsen af arbejdspladsvurderingen (APV)
 3. Kontrollere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige
 4. Kontrollere at der gives effektiv oplæring og instruktion tilpasset de ansattes behov.
 5. Deltage i undersøgelse af ulykker og sundhedsskader og tilløb hertil og anmelde dem til arbejdsgiveren.
 6. Påvirke den enkelte medarbejder til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed.
 7. Virke som kontaktled mellem de ansatte og arbejdsmiljøudvalg.
 8. Forelægge problemer, som arbejdsmiljøgruppen ikke selv kan løse, eller som er generelle for virksomheden, til arbejdsmiljøudvalget.

Desuden skal arbejdsmiljøgruppen imødegå risici i forbindelse med opståede problemer, og eventuelt standse arbejdet, hvis der er tale om en overhængende betydelig fare. Ledelsen skal omgående underrettes.

Når arbejdsmiljøgruppen deltage i planlægningen af arbejdsmiljøarbejdet på gruppens område, så indebærer det, at gruppen skal inddrages,

 • hvis der skal ske ændring i arbejdets organisering
 • hvis afdelingen skal udvides eller ombygges
 • hvis der skal anskaffes og/eller ske ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler
 • hvis der skal indføres ny teknologi
 • hvis der skal indkøbes og bruges nye stoffer og materialer

Arbejdsmiljøgruppen skal ved planlægningen medvirke til at sikre, at arbejdsprocesser, arbejdsstedet, tekniske hjælpemidler samt stoffer og materialer er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningens krav.

Arbejdsmiljøgruppen skal desuden kontrollere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, og kontrollere at virksomheden giver effektiv oplæring og instruktion, som passer til de ansattes behov.

Arbejdsmiljørepræsentantens pligter

Arbejdsmiljørepræsentanten skal leve op til de samme pligter som alle ansatte:

 • Den ansatte har pligt til at deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed.
 • De ansatte skal desuden medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige inden for deres arbejdsområde. Det betyder, at ansatte i en virksomhed skal medvirke til, at arbejdsgiveren kan overholde arbejdsmiljølovgivningen, herunder medvirke til, at de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter hensigten. De ansatte skal også følge de retningslinjer, som arbejdsgiveren giver, i forhold til at udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
 • Hvis de ansatte bliver opmærksomme på problemer, der kan forringe sikkerheden eller sundheden, og som de ikke selv kan løse, skal de meddele det til arbejdsmiljørepræsentanten, arbejdslederen eller arbejdsgiveren.

» Læs mere om pligter efter arbejdsmiljøloven på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Arbejdsmiljøudvalg

På arbejdspladser med 35 eller flere ansatte skal arbejdsmiljøarbejdet organiseres i to niveauer. Det daglige operationelle arbejde ligger hos arbejdsmiljøgrupperne, og det strategiske overordnede arbejde varetages af arbejdsmiljøudvalget, som består af repræsentanter fra arbejdsmiljøgrupperne og virksomhedens ledelse.

På arbejdspladser med 10-34 ansatte, foregår arbejdsmiljøarbejdet i ét niveau, dvs. at arbejdsmiljøgruppen også varetager de strategiske og overordnede opgaver.
» Læs mere om arbejdsmiljøorganisationen i Arbejdstilsynets vejledninger om Samarbejde om arbejdsmiljø.

I kommuner og regioner er det MED-udvalget, som har arbejdsmiljøudvalgets opgaver. Mange arbejdsmiljørepræsentanter har plads i arbejdsmiljøudvalg/MED-udvalg.

Man kan læse mere om arbejdsmiljørepræsentantens opgaver i MED-udvalget i arbejdspladsens lokale MED-aftale.
» Læs mere om arbejdsmiljøudvalgets opgaver.

Arbejdsmiljøorganisation

Vil du vide mere om organisering af arbejdsmiljøarbejdet, arbejdsmiljøudvalg og den årlige drøftelse af arbejdsmiljøet?
» Læse mere om arbejdsmiljøorganisation.

Kontakt