Hvad er en overenskomst?

Her på siden kan du læse mere om, hvad overenskomster med kommuner, regioner og staten går ud på.

Overenskomst med kommuner og regioner

En overenskomst er en aftale om løn og ansættelsesvilkår. De nuværende overenskomster gælder i perioden fra 1. april 2015 til 31. marts 2018.

Når du bliver ansat som socialrådgiver i en kommune eller en region, er du omfattet af bestemmelser om løn, pension, arbejdstid, ferie og meget mere.

Generelle bestemmelser (for eksempel aftaler om ferie, barsel og vilkår for tillidsrepræsentanter) findes i aftaler indgået mellem Forhandlingsfællesskabet og arbejdsgiverne. Disse aftaler gælder for alle eller meget store grupper af kommunalt og regionalt ansatte.

Overenskomster indgået mellem Dansk Socialrådgiverforening (DS) og KL/Danske Regioner omfatter blandt andet bestemmelser om grundløn, pension og arbejdstid.

Lokale aftaler i den enkelte kommune/region aftales mellem organisation(er) og den enkelte kommune/region. Lokale aftaler kan være aftaler, der er indgået mellem medarbejderne og ledelsen om forhold, der gælder for alle medarbejdere på arbejdspladsen. Det kan for eksempel være personalepolitikken. Eller det kan være aftaler mellem tillidsrepræsentanten for socialrådgiverne og ledelsen, der kun gælder for socialrådgiverne på arbejdspladsen, for eksempel tillæg til grundlønnen.

Endelig har DS sammen med en række andre organisationer indgået aftaler om lokal løndannelse og individuel kompetenceudvikling. Aftalen om lokal løndannelse indeholder blandt andet bestemmelser om, hvornår og hvordan de lokale lønforhandlinger skal foregå. Aftalen om individuel kompetenceudvikling indeholder bestemmelser om den enkeltes ret til en individuel kompetenceudviklingsplan.

Hvordan foregår en overenskomstforhandling?

Socialrådgivernes krav til generelle forbedringer og ændringer af for eksempel barsel forhandles af Forhandlingsfællesskabet. Også generelle lønstigninger (lønstigninger til offentlig ansatte, som typisk udmøntes som procentvise lønstigninger) forhandles af Forhandlingsfællesskabet.

Krav vedrørende særlige forhold for socialrådgivere (for eksempel højere pension) – de specielle forhandlinger – forhandles af DS.

Overenskomstforhandlingerne handler derfor også om at prioritere, hvilke krav, der er de vigtigste at få gennemført. Medlemmerne i DS er med til at prioritere, hvilke krav der særligt skal i fokus under forhandlingerne.

På de områder, hvor DS har fælles interesser med andre organisationer, koordineres forhandlingerne, så vi kan lægge større vægt bag vores krav. Overenskomsten på det kommunale område er en fællesoverenskomst med HK/Kommunal, og der er derfor et tæt samarbejde mellem HK/Kommunal og DS.

Hvordan har jeg indflydelse på overenskomsten?

Det er medlemmerne af DS, som formulerer de ønsker til forbedringer og ændringer, som skal rejses ved overenskomstforhandlingerne. Frist for indsendelse på det kommunale og regionale område: september 2017. På det statslige område er sidste frist for indsendelse 15. august 2017.

Forslag til forbedringer og ændringer drøftes og besluttes i DS’ forhandlingsdelegation og hovedbestyrelsen.

Når overenskomstforhandlingerne er afsluttet, sendes resultatet til urafstemning blandt DS’ medlemmer. Det er altså medlemmerne, der i sidste ende beslutter, om resultatet skal godkendes.

Se tidsplan for forhandlingerne.

Overenskomst med staten

I staten hedder aftaler om løn og ansættelsesvilkår organisationsaftaler.

Når du bliver ansat som socialrådgiver i staten, er du omfattet af bestemmelser om løn, pension, arbejdstid, ferie og meget mere.

Generelle bestemmelser (for eksempel aftaler om ferie, barsel og vilkår for tillidsrepræsentanter) findes i aftaler indgået mellem Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og arbejdsgiverne. Disse aftaler gælder for alle eller meget store grupper af statsligt ansatte.

Bestemmelser, som er fælles for organisationer under CO10 (for eksempel pension) findes i Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10.

Bestemmelser vedr. specifikke forhold for socialrådgivere fremgår af organisationsaftaler indgået mellem CO10 og Moderniseringsstyrelsen. I disse aftaler er der blandt andet bestemmelser om basisløn, centrale tillæg, arbejdstid mv.

Lokale aftaler kan være aftaler, der er indgået mellem medarbejderne og ledelsen/styrelsen om forhold, der gælder for alle medarbejdere på arbejdspladsen, eksempelvis om personalepolitik. Eller det kan være aftaler mellem tillidsrepræsentanten for socialrådgiverne og ledelsen, der kun gælder for socialrådgiverne på arbejdspladsen, eksempelvis om tillæg til basislønnen.

Hvordan foregår en overenskomstforhandling?

Socialrådgivernes krav til generelle forbedringer og ændringer, som eksempelvis barsel forhandles af CFU. Også generelle lønstigninger (lønstigninger til offentlig ansatte, som typisk udmøntes som procentvise lønstigninger) forhandles af CFU.

Krav vedr. særlige forhold for socialrådgivere (kan være højere basislønninger) – de specielle forhandlinger – forhandles af CO10 sammen med Dansk Socialrådgiverforening (DS). Overenskomstforhandlingerne handler derfor også om at prioritere hvilke krav, der er de vigtigste at få gennemført. Medlemmerne i DS er med til at prioritere hvilke krav, der særligt skal i fokus under forhandlingerne.

På de områder, hvor DS har fælles interesser med andre organisationer koordineres forhandlingerne, således at der kan lægges større vægt bag vores krav.

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.