Erstatning og godtgørelse

For at få erstatning og godtgørelse skal din skade være anerkendt.

Godtgørelse for varigt mén

Godtgørelse for varigt mén er et engangsbeløb for varige helbredsmæssige følger af

Der gives ikke godtgørelse for varigt mén, hvis ménet er under 5 procent.

Godtgørelse for varigt mén er skattefri og beløbet kan kreditorbeskyttes, hvis det indsættes på en kreditorbeskyttet konto i dit pengeinstitut.

» Se mere om godtgørelse for varigt mén på aes.dk

Erstatning for tab af erhvervsevne

Hvis din erhvervsevne varigt er nedsat med 15 % og derover som følge skaden, kan du få erstatning for tab af erhvervsevne.

Erstatningen udbetales som et månedligt beløb eller som.et engangsbeløb.  Du skal betale skat af den løbende erstatning, men engangsbeløbet er skattefri.

Erstatning tilkendes ved for eksempel nedsat arbejdstid, revalidering, fleksjob eller førtidspension som følge af arbejdsskaden.

Se mere om erstatning for erhvervsevnetab på aes.dk

Nye regler om økonomisk hjælp til uddannelse

1. januar 2024 træder en ny økonomisk støtteordning til uddannelse i kraft.

  • Den nye ordning med uddannelsesgodtgørelse er målrettet personer, som har været ude for en arbejdsskade og hvor der endnu ikke er truffet endelig afgørelse om tab af erhvervsevne
  • som har en forventet méngrad på mindst 10 procent som følge af arbejdsskaden
  • som ikke er i arbejde
  • som skønnes ikke at kunne anvende sin erhvervsmæssige uddannelse eller arbejde inden for tidligere arbejdsområder på fuld tid
  • som skønnes med en erhvervskompetencegivende uddannelse at få bedre indtjeningsmuligheder end uden uddannelsen.

Under ordningen vil personerne have mulighed for at modtage uddannelsesgodtgørelse svarende til 83 pct. af deres hidtidige løn i op til 4 år, mens de deltager i en erhvervskompetencegivende uddannelse inden for et område med behov for arbejdskraft.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har efter loven mulighed for at visitere borgere til ordningen fra 1. januar 2024, men personerne kan først modtage uddannelsesgodtgørelse fra 1. juli 2024.

Jobcentrene skal holde en samtale med personer, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer, er inden for målgruppen for ordningen.

Jobcentrene skal på baggrund af samtalen sende oplysninger og en vurdering til AES om bl.a. uddannelsen til brug for AES’ afgørelse om uddannelsesgodtgørelse.

Oplysningerne skal beskrive personens ønske til uddannelse og en vurdering af, om

1) uddannelsen er en erhvervskompetencegivende uddannelse inden for et område med behov for arbejdskraft

2) personen forventes at kunne gennemføre uddannelsen og varetage et ordinært job på almindelige vilkår efter uddannelsen.

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), der træffer afgørelse om og administrerer uddannelsesgodtgørelsesordningen

OBS

For ulykker, der sker inden 1. juli 2024, og erhvervssygdomme, der anmeldes før 1. juli 2024, gælder:

Der skal være truffet afgørelse om varigt mén på mindst 5% fra 1. januar 2024 og frem, og du skal have en samlet méngrad på mindst 10%, for at der kan tilkendes uddannelsesgodtgørelse.

Hvis du har en anden arbejdsskade, hvor der tidligere er tilkendt fx 5% mén, kan det indgå i de samlede 10%.

For ulykker, der sker fra 1. juli 2024 og frem samt erhvervssygdomme, der anmeldes fra 1. juli 2024 og frem gælder:

Selvom Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke har afgjort, om arbejdsskaden giver et varigt mén på mindst 10% for én eller flere arbejdsskader, kan du alligevel tilkendes uddannelsesgodtgørelse. Det er tilstrækkeligt, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring forventer, at den samlede méngrad bliver på mindst 10%, og at du opfylder de øvrige betingelser for at få ydelsen.

Hvis du har en anden arbejdsskade, hvor der tidligere er tilkendt fx 5% mén, kan det indgå i de samlede 10%.

Du finder informationen på borger.dk

Betaling af behandlingsudgifter

Når din skade er anmeldt, kan din arbejdsgivers forsikringsselskab/forsikringsordning efter en konkret vurdering betale udgifter til lægeordineret medicin, fysioterapi, kiropraktor, psykolog samt eventuelle udgifter til kørsel i forbindelse med behandling.

Du skal derfor sende kopi af dine regninger til din arbejdsgivers forsikringsselskab/forsikringsordning.

I visse tilfælde afvises udgifterne af forsikringsselskabet/forsikringsordningen, og spørgsmålet om betaling sendes så til afgørelse i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Du kan også selv bede om, at spørgsmålet sendes til afgørelse i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Det er vigtigt, at du i gemmer alle kvitteringer, så du kan søge om betaling – også i de tilfælde, hvor sagen i starten ser bagatelagtig ud.

Du kan sende kvitteringer ind, når du har betalt, og behøver ikke at vente, til sagen er færdig.

Se mere om betaling af behandlingsudgifter på aes.dk

Anke

Alle afgørelsen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan ankes.

Der er 4 ugers ankefrist.

Klagen skal være modtaget senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen. Hvis din frist for at klage udløber en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges den til første hverdag derefter.

Hvis du sender klagen med digital post eller e-mail, skal den være modtaget inden midnat, den dag fristen udløber.

Hvis du ringer eller sender klagen med brev, skal den være modtaget inden for åbningstid.

Fristen for klage beregnes fra den dag, hvor det forventes, at du har modtaget afgørelsen fra os.

Anken behandles af Ankestyrelsen, der kan træffe følgende afgørelse:

  • Stadfæstelse af afgørelse fra AES
  • Ændring af afgørelse fra AES i negativ eller positiv retning – herunder afslag på anerkendelse
  • Hjemvisning af sagen til AES
  • Fuld prøvelse, hvilket betyder, at alle afgørelser i sagen behandles, selv om dun kun har anket over en delafgørelse.

Få personlig rådgivning

Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant

Hvis du har spørgsmål om arbejdsmiljø, så er det først og fremmest arbejdsmiljørepræsentanten eller din tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, du skal kontakte.