Erstatning og godtgørelse

For at få erstatning og godtgørelse skal din skade være anerkendt.

Godtgørelse for varigt mén

Godtgørelse for varigt mén er et engangsbeløb for varige helbredsmæssige følger af

Der gives ikke godtgørelse for varigt mén, hvis ménet er under 5 procent.

Godtgørelse for varigt mén er skattefri og beløbet kan kreditorbeskyttes, hvis det indsættes på en kreditorbeskyttet konto i dit pengeinstitut.

» Se mere om godtgørelse for varigt mén på aes.dk

Erstatning for tab af erhvervsevne

Hvis din erhvervsevne varigt er nedsat med 15 % og derover som følge skaden, kan du få erstatning for tab af erhvervsevne.

Erstatningen udbetales som et månedligt beløb eller som.et engangsbeløb.  Du skal betale skat af den løbende erstatning, men engangsbeløbet er skattefri.

Erstatning tilkendes ved for eksempel nedsat arbejdstid, revalidering, fleksjob eller førtidspension som følge af arbejdsskaden.

Se mere om erstatning for erhvervsevnetab på aes.dk

Betaling af behandlingsudgifter

Når din skade er anmeldt, kan din arbejdsgivers forsikringsselskab/forsikringsordning efter en konkret vurdering betale udgifter til lægeordineret medicin, fysioterapi, kiropraktor, psykolog samt eventuelle udgifter til kørsel i forbindelse med behandling.

Du skal derfor sende kopi af dine regninger til din arbejdsgivers forsikringsselskab/forsikringsordning.

I visse tilfælde afvises udgifterne af forsikringsselskabet/forsikringsordningen, og spørgsmålet om betaling sendes så til afgørelse i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Du kan også selv bede om, at spørgsmålet sendes til afgørelse i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Det er vigtigt, at du i gemmer alle kvitteringer, så du kan søge om betaling – også i de tilfælde, hvor sagen i starten ser bagatelagtig ud.

Du kan sende kvitteringer ind, når du har betalt, og behøver ikke at vente, til sagen er færdig.

Se mere om betaling af behandlingsudgifter på aes.dk

Anke

Alle afgørelsen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan ankes.

Der er 4 ugers ankefrist.

Klagen skal være modtaget senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen. Hvis din frist for at klage udløber en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges den til første hverdag derefter.

Hvis du sender klagen med digital post eller e-mail, skal den være modtaget inden midnat, den dag fristen udløber.

Hvis du ringer eller sender klagen med brev, skal den være modtaget inden for åbningstid.

Fristen for klage beregnes fra den dag, hvor det forventes, at du har modtaget afgørelsen fra os.

Anken behandles af Ankestyrelsen, der kan træffe følgende afgørelse:

  • Stadfæstelse af afgørelse fra AES
  • Ændring af afgørelse fra AES i negativ eller positiv retning – herunder afslag på anerkendelse
  • Hjemvisning af sagen til AES
  • Fuld prøvelse, hvilket betyder, at alle afgørelser i sagen behandles, selv om dun kun har anket over en delafgørelse.

Få personlig rådgivning