Når arbejdsskaden behandles

Sagsbehandling af arbejdsulykker i forsikringsordningen/forsikringsselskabet

Når anmeldelse af arbejdsulykke er sendt til forsikringsenhed/forsikringsselskab, starter det ofte med, at forsikringsordningen/forsikringsselskabet sender en lægeerklæring, som du skal få din læge til at udfylde. Du kan også blive bedt om at besvare forskellige spørgsmål om arbejdsforholdene, helbredsgener m.v.

Forsikringsenheden/forsikringsselskabet har 4 muligheder, når anmeldelsen modtages:

  1. Arbejdsulykken afvises
  2. Arbejdsulykken anerkendes og sagen henlægges, da det vurderes, at der ikke er følger
  3. Arbejdsulykken anerkendes og der betales behandlingsudgifter – herunder transportudgifter og derefter henlægges sagen
  4. Arbejdsulykken anerkendes og sagen sendes videre til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til afgørelse vedr. erstatning forsikringsselskabet/forsikringsordningen anerkendelse og henlægger sagen.
  5. Hvis forsikringsordningen/forsikringsselskabet er i tvivl om, hvorvidt din arbejdsskade er omfattet af arbejdsskadesikring, sender de sig af selv anmeldelsen videre til behandling i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

I tilfældene 1, 2 og 3 kan du selv bede forsikringsenheden/forsikringsselskabet om at oversende din sag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring til behandling vedr. anerkendelse og erstatning.

Sagsbehandling af arbejdsulykker og erhvervssygdomme i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer endelig afgørelse om anerkendelse af arbejdsskadesagen, det vil sige, om den er omfattet af arbejdsskadesikringsloven – Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer også afgørelse til erstatningsydelser i form af betaling af udgifter til behandling, godtgørelse for varigt mén samt erstatning for erhvervsevnetab.

Det betyder, at du får breve og spørgeskemaer under sagens behandling.

Du skal beskrive, hvad der sket og det skal undersøges, hvilke følger skaden har ført med sig.

Derfor vil du få spørgsmål om selve skadens opstående, helbredsfølgerne, indtægtsforhold mv.

Du kan blive henvist til undersøgelse hos Arbejdsmedicinsk Klinik (ved erhvervssygdomme) og hos speciallæger om helbredsfølger.

Du skal vide, at dine oplysninger om de arbejdsmæssige forhold senere kan blive sendt til din arbejdsgiver til partshøring.

Sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tager ofte lang tid og der kan gå meget lang tid, før sagsbehandlingen er slut.

Anke

Alle afgørelsen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan ankes.

Der er 4 ugers ankefrist.

Klagen skal være modtaget senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen. Hvis din frist for at klage udløber en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges den til første hverdag derefter.

Hvis du sender klagen med digital post eller e-mail, skal den være modtaget inden midnat, den dag fristen udløber.

Hvis du ringer eller sender klagen med brev, skal den være modtaget inden for åbningstid.

Fristen for klage beregnes fra den dag, hvor det forventes, at du har modtaget afgørelsen fra os.

Anken behandles af Ankestyrelsen, der kan træffe følgende afgørelse

» Læs mere om klagefristen på Ankestyrelsens hjemmeside

 

 

Få personlig rådgivning

Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant

Hvis du har spørgsmål om arbejdsmiljø, så er det først og fremmest arbejdsmiljørepræsentanten eller din tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, du skal kontakte.