Anmeldelse af vold

Arbejdsgiver skal ifølge Arbejdsskadesikringsloven anmelde vold og trusler, der sker i forbindelse med arbejde, til deres forsikringsselskab.

Du skal overveje, om episoden også skal politianmeldelse med henblik på supplerende erstatning efter offererstatningsloven.

Justitsministeriet har 27. april 2016 udsendt vejledning om offererstatning. I vejledningen slås det fast, at voldsramte ansatte i visse situationer kan undlade politianmeldelse.

Der kan dispenseres fra en politianmeldelse, når konkrete individuelle pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn til eleven, patienten eller borgeren taler imod anmeldelse.

Det er arbejdsgiveren, der indenfor 72 timer efter episoden skal vurdere, om der i det konkrete tilfælde er tale om hensyn, der gør, at episoden ikke skal anmeldelse til politiet.

I så fald skal arbejdsgiver udarbejde en klar og individuelt begrundet beskrivelse af hensynet til de pædagogiske/omsorgsmæssige/behandlingsmæssige forhold, der ville lide skade ved en anmeldelse.

Til beskrivelsen er der udarbejdet et skema, som du og din arbejdsgiver kan udfylde sammen.

» Udfyld og download skemaet her.

I alle andre tilfælde bør arbejdspladsen politianmelde borgeren inden 72 timer efter episoden. For eksempel hvis en borger forsætlig udøver vold eller fremsætter grove trusler ved et møde på jobcentret, og du får en skade.

Det er altid dit eget ansvar, at episoden politianmeldes, hvis der ikke er udarbejdet notat om dispensation for anmeldelse.

Politiets tilstedeværelse ved eller efter episoden er ikke det samme som en anmeldelse.

Du kan anmelde telefonisk, skriftligt eller ved personlig henvendelse. Sørg for at få kvittering for anmeldelsen.

Læs Justitsministeriets vejledning om offererstatning

Få personlig rådgivning