Påbud fra Arbejdstilsynet? Det skal I vide om særligt tilsyn

Arbejdstilsynet gennemfører i 2015 et særligt tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø på socialrådgiver-arbejdspladser. Tilsynsbesøgene har affødt en række spørgsmål fra socialrådgivere og ledere, som vi har bedt Arbejdstilsynets tilsynschef besvare.2

Dansk Socialrådgiverforening har modtaget en lang række spørgsmål fra menige socialrådgivere, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere om det særlige tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø på socialrådgiver-arbejdspladser, som Arbejdstilsynet gennemfører i 2015.

Vi har samlet en række af de oftest stillede spørgsmål og sat tilsynschef i Arbejdstilsynet, Thomas Nygaard Christensen, i stævne, for at få svar på dem.

Hvordan bliver arbejdspladser udvalgt til et besøg?

– Vi vælger blandt andet på baggrund af vores besøgshistorik. Har vi været der før? Blev der givet påbud om psykisk arbejdsmiljø dengang? Er der anmeldte arbejdsulykker inden for det psykiske arbejdsmiljø eller er der andre indikatorer? Hvilke risikofaktorer er der i de arbejdsfunktioner, som udføres, eksempelvis stor arbejdsmængde og tidspres, følelsesmæssige krav i arbejdet eller vold og trusler om vold. Man kan ikke ringe og ”bestille” et særligt tilsyn af det psykiske arbejdsmiljø, men muligheden for at klage anonymt til Arbejdstilsynet over problemer i arbejdsmiljøet på en arbejdsplads er altid til stede.

Hvad kan man som arbejdsmiljørepræsentant gøre for at blive inddraget i planlægningen af Arbejdstilsynets besøg på en arbejdsplads?

– Arbejdstilsynets indgang til et besøg er arbejdsmiljøorganisationen, altså de mennesker på arbejdspladsen, som arbejder med arbejdsmiljøet. Det er som udgangspunkt en ledelsesrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentanten. Det er typisk dem, vi har indledende møde med, hvor vi fortæller om besøget og aftaler de nærmere rammer for selve besøget. I forhold til det særlige tilsyn tager vi ligeledes telefonisk kontakt til en arbejdsplads, og her vil det typisk være en ledelsesrepræsentant, vi taler med.

Hvad er de tilsynsførendes faglige baggrund?

– Alle vores tilsynsførende har en grunduddannelse inden for arbejdsmiljøområdet, og på det særlige tilsyn for psykisk arbejdsmiljø har de tilsynsførende endvidere erfaring med at føre tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Men generelt har vores tilsynsførende en bred faglig baggrund.

Hvem bestemmer hvilke medarbejdere, der udpeges til gruppeinterviews med Arbejdstilsynet? Kan ledelsen håndplukke?

– Vi beder arbejdsmiljøorganisationen om at udpege et repræsentativt udsnit af medarbejderne. Typisk er det den aktuelle arbejdsmiljøleder og arbejdsmiljørepræsentant, der sammen udvælger medarbejdere, som er repræsentative for arbejdspladsen og de arbejdsopgaver, der udføres i de udvalgte afdelinger. Derudover deltager nøglepersoner som eksempelvis arbejdsmiljørepræsentanten i såvel det indledende som det afsluttende møde.

Må arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentanten deltage i gruppe- eller individuelle samtaler?

– Det må man gerne. Det vigtigste for os er som sagt, at de udvalgte medarbejdere er repræsentative for arbejdspladsen, og at det er frivilligt, om man vil deltage. Samtidig har vi mulighed for at supplere vores gruppesamtaler med interviews af udvalgte nøglepersoner, og det kan for eksempel være arbejdsmiljørepræsentanterne.

Må ledelsen deltage i gruppesamtalerne?

– Ledelsen har ret til at være med til samtalerne, hvis de ønsker det. Men vores normale praksis er, at samtaler med medarbejdere og ledelse holdes separat.  Derefter har vi et afsluttende møde, hvor både medarbejdere og ledelse er inviteret, og hvor vi formidler resultatet af tilsynet. Ønsker ledelsen at deltage i medarbejdersamtalerne, vil det være væsentligt, at dette afstemmes med medarbejderne inden selve samtalen.

Hvordan får arbejdsmiljørepræsentanten besked om eventuelle påbud?

– På det afsluttende møde med ”arbejdsmiljøorganisationen” informerer vi om resultatet af tilsynet samt den videre proces. Her vil arbejdsmiljørepræsentanten typisk være til stede.

Hvem skal inddrages i arbejdet med at lave handleplaner, når der er givet et påbud?

– Typisk er det arbejdsmiljølederen og arbejdsmiljørepræsentanten, som i et tæt samarbejde involverer øvrige interessenter på arbejdspladsen. Vi oplever generelt, at ledelse og medarbejdere samarbejder om at finde gode løsninger, og det er også afgørende for at skabe gode og vedvarende forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø. For et godt og konstruktivt samarbejde er afgørende for at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Hvad gør man, hvis ledelse og medarbejdere ikke er enige i Arbejdstilsynets vurdering?

– Påbud sendes i forvaltningsretslig høring. Her har arbejdspladsen mulighed for at kommentere på faktuelle fejl og mangler. Hvis en arbejdsplads er uenig i vores afgørelse, så er der mulighed for at klage til arbejdsmiljøklagenævnet. Hvis ledelsen er uenig i Arbejdstilsynets vurdering, selvom medarbejderne er enige, så er der samme mulighed for at klage til arbejdsmiljøklagenævnet.

Når ledelsen skal indberette til Arbejdstilsynet, om et påbud er efterkommet, så skal arbejdsmiljørepræsentanten skrive under på, at han/hun er gjort bekendt med svaret. Men hvad gør man, hvis man ikke er enig i, hvad ledelsen har skrevet?

– Vi anbefaler, at man skriver det i tilbagemeldingen til os, hvis der er forskellige opfattelser af, hvorvidt et påbud er efterkommet. Hvis det skulle ske, at en arbejdsmiljørepræsentant ikke føler sig hørt, så er man som sagt altid velkommen til at rette henvendelse til Arbejdstilsynet. Men i praksis fungerer samarbejdet som udgangspunkt sådan, at der er mulighed for at anføre eventuelle uenigheder over for os i tilbagemeldingen.

Hvorfor kan der gå så lang tid med arbejdsmiljøsager, før der kommer afgørelser?

– Når vi har afsluttet vores tilsyn, har vi 14 dage til at sende eventuelle påbud. De kommer så i forvaltningsretslig høring. Her har virksomheden typisk en høringsfrist på 14 dage. Hvis der er udstedt strakspåbud – det gælder typisk ved vold og trusler – skal der iværksættes forebyggende foranstaltninger med det samme. Men i andre sager kan en arbejdsplads godt få en frist på nogle måneder til at rette op på et problem.

Hvad sker der, hvis arbejdspladsen ikke lever op til Arbejdstilsynets påbud/den aftalte handleplan?

– I de tilfælde, hvor virksomheden har taget skridt til efterkommelse, men hvor Arbejdstilsynet vurderer, at de iværksatte tiltag ikke er tilstrækkelige til at løse problemet, vil Arbejdstilsynet træffe en ny afgørelse ud fra et nyt kontrolbesøg. Kun hvis virksomheden ikke har taget skridt til at efterkomme påbuddet, vil Arbejdstilsynet overveje, om der er belæg for at rejse en straffesag mod virksomheden.

Kontakt arbejdsmiljørepræsentanten

Hvis medlemmerne på arbejdspladsen har spørgsmål om Arbejdstilsynets tilsynsbesøg, er det først og fremmest arbejdsmiljørepræsentanten, der skal kontaktes. Arbejdsmiljørepræsentanten kan søge bistand og sparring hos konsulenterne i Dansk Socialrådgiverforening.


Fokus på psykisk nedslidning

Arbejdstilsynet gennemfører i perioden 2013-2016 en række tilsyn, som udelukkende har fokus på det psykiske arbejdsmiljø på virksomhederne. Cirka en femtedel af langvarigt sygefravær hænger sammen med det psykiske arbejdsmiljø.

Tilsynsindsatserne gennemføres inden for særligt nedslidningstruede brancher og nedslidningstruede jobgrupper, hvor følelsesmæssige krav, vold eller trusler om vold er mest udbredt. I 2015 gennemføres tilsynsindsatserne inden for daginstitutioner, socialrådgivere og lærere.

Initiativet er et af flere, som regeringen lancerede i 2012 for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.