Ordførerbrev om Familieretshuset

Samme dag som Familieretshuset varsler fyring af 100 medarbejdere, mødes ordførerne fra alle de partier, der har været med til at oprette Familieretshuset. Forud for mødet har Signe Færch, forkvinde for Dansk Socialrådgiverforening, sendt et brev til alle ordførerne, hvor hun udtrykte sin bekymring for, at fyringerne vil forringe hjælpen til børn i skilsmisse. Samtidig opfordrer hun aftalepartierne til at finde de penge, der skal til for at undgå fyringerne, på næste års finanslov, som bliver fremlagt samme dag og forhandles de næste måneder. Læs brevet her.

Kære ordfører

Jeg tillader mig at henvende mig forud for mødet i ministeriet med aftalepartierne bag den familieretslige reform på torsdag.

Vi er meget bekymret for den forringede hjælp til børn i skilsmisse, som fyringsvarslet af 100 medarbejdere på torsdag vil betyde.

Politisk har der – med rette – været stort fokus på ventetiderne, som heldigvis er bragt ned på 40 dage. Vi er bekymret for at de vil stige igen, efter at være bragt ned på et acceptabelt niveau.

Vi vil derudover henlede din opmærksomhed på fyringernes konsekvenser for den hjælp, som familierne får i form af familiemægling og familieretlige udredninger, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling, rådgivnings- og afklaringssamtaler samt inddragelse af barnet. Det vigtigste for barnet i skilsmisse er, at forældrene bliver enige om en aftale, der tager udgangspunkt i barnets behov.

Men vi hører fra medlemmerne, at antallet af timer til at rådgive og mægle forældrene bliver skåret ned med fyringerne og vi hører at børneinddragelsen i forvejen er under pres.

Vi vil derfor opfordre til at I spørger ind til, hvilket tilbud forældrene får før og efter fyringerne. Hvor mange samtaler og timer i forløb om familiemægling og familieretlige udredninger vil der være afsat til hvert forløb før og efter fyringerne? Hvad vil reduktionen i tilbuddet til forældrene betyde for antallet af sager, der kommer for familieretten? Vil familieretshusets tilbud fremover matche familiernes behov?

Du kan også med fordel få forsøgt oplyst antallet af børnesamtaler, og også hvordan fyringerne påvirker kvaliteten af børneinddragelsen. Vi véd at børneinddragelse er en proces og ikke bare kan overstås på en time. Det skal tænkes som et forløb – men er det overhovedet muligt som det er i dag? Og hvad vil konsekvenserne af fyringerne være for børneinddragelsen?

Vi har desuden mange medlemmer, der arbejder med børnesager i kommunen. Det er børn, hvis trivsel bliver påvirket af forældrenes konflikter, når de ikke får rettidig og tilstrækkelig hjælp i Familieretshuset. Samtidig arbejder vores medlemmer i kommunerne med det, der i familieretssystemet hedder §7 sager. Det er komplekse sager, hvor der udover forældrenes konflikt om barnet er vold, misbrug, omsorgssvigt, personlighedsforstyrrelser, psykisk sygdom og/eller andre sociale problemer på spil i familien. Her er Familieretshusets opgave er at oplyse sagen forud for behandling ved familieretten. Det er uhyre afgørende for børnene i § 7-sager, at Familieretshusets medarbejdere har tid til at indgå i et kvalificeret samarbejde med kommunen. Ellers bliver børnene helt tabt på gulvet – og kommunen skal så forsøge at rydde op efter en familieretslig afgørelse, der ikke er til barnets bedste. Derfor er det vigtigt, at I på mødet får oplyst hvordan fyringerne påvirker §7 sagerne, herunder hvordan samarbejdet fungerer i dag (mit indtryk er, at der er rum for forbedring).

Sidst, men ikke mindst, vil vi gøre opmærksom på at medarbejderne IKKE er ansat i midlertidige stillinger, som man ellers kan få indtryk af fra ministernes udtalelse. Der er således ansat 40 medarbejdere i maj i år, og det er ikke projektansættelser. Tværtimod har Familieretshuset gennem de seneste år brugt mange ressourcer på rekruttering og oplæring af medarbejdere. Det står som et stort og ubesvaret spørgsmål, hvordan Familieretshuset kan blive bragt i en så kritisk situation, der forekommer helt uforberedt. Samtidig er der på flere områder allerede i dag plads til forbedring af den service, vi yder til familier i en sårbar situation, og efter fyringerne vil det blive kritisk.

Vi vil opfordre til at I får spurgt ind til, hvor mange ressourcer det vil kræve at sikre det nuværende serviceniveau og samarbejdet med kommunen om §7 sagerne (det sidste vil kræve en tilførsel af ressourcer ift. til situationen før fyringerne), og at I får tilført Familieretshuset de ressourcer, der mangler for at kunne hjælpe børnene og familierne.

Du må sige til, hvis du har spørgsmål til ovenstående, eller brug for andet/mere fra mig.

Mvh

Signe Færch

Forkvinde for Dansk Socialrådgiverforening