De kommunale socialrådgiveres OK15-aftale er i hus

Forliget mellem Dansk Socialrådgiverforening og KL giver de kommunalt ansatte mere til pensionsopsparingen og et væsentligt ressourceløft til kompetencefonden. Desuden lægger forliget op til at styrke rammerne for vidensdeling.

De kommunalt ansatte socialrådgiveres overenskomstaftale er nu endeligt i hus efter, at Dansk Socialrådgiverforenings forhandlingsdelegation og de kommunale arbejdsgivere KL søndag aften den 1. marts blev enige om et forlig.

En af resultatets centrale elementer er pensionsstigninger til alle kommunale socialrådgivere, som træder i kraft pr. 1. oktober 2016. Desuden er ATP-satsen forhøjet, så den nu er på samme niveau som andre faggrupper.

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, er tilfreds med resultatet, men understreger, at forliget kom efter lange forhandlinger.

– Det tog lang tid at opnå enighed, men vi har opnået et rigtigt fornuftigt resultat. Alle socialrådgivere får lidt ekstra på pensionsprocenten og ATP, og selvom det er små ryk, så betyder det meget i et samlet arbejdsliv, siger hun.

Overenskomstforliget skal ses i forlængelse af den generelle aftale for kommunalt ansatte, som Forhandlingsfællesskabet og KL indgik natten mellem 15. og 16. februar. Denne aftale sikrede reallønsstigninger for de ansatte i kommunerne.

Stort løft til efteruddannelse

Med forliget mellem DS og KL får de kommunalt ansatte socialrådgivere væsentligt flere midler til efter- og videreuddannelse. I den kommende overenskomstperiode, som løber frem til 2018, kommer kompetencefonden til at indeholde 14 millioner kroner til kompetenceudvikling for socialrådgivere i kommunerne.

– Volumen på kompetencefonden bliver meget større end sidst. Det er et vigtigt resultat, for derved kan mange flere socialrådgivere få støtte til deres uddannelsesønsker. Derudover har vi fået præciseret, at leder og medarbejder sammen har dialog om betingelserne, når man skal afsted på uddannelse. Det har vi ønsket at få præciseret igennem flere forhandlinger, og det er lykkedes denne gang.

Undersøgelse af arbejdstidsregler

Under de lange forhandlinger var de kommunalt ansatte socialrådgiveres arbejdstid også oppe at vende. Dog ikke via krav om forringelser fra arbejdsgivers side, men derimod i form af et projekt, som skal undersøge de grundlæggende interesser, bekymringsfelter og behov, som medarbejdere og ledere har i forhold til arbejdstidsreglerne.

– Det er et fælles projekt mellem KL og en række organisationer på det administrative område, som skal afdække muligheder og barrierer ved en eventuel forenkling af arbejdstidsreglerne ved OK18-forhandlingerne. Ved at deltage får vi mulighed for at spille ind og sikre, at medarbejderne bliver hørt. Det er vigtigt forud for OK18, vurderer DS-formand Majbrit Berlau.

Projekter om vidensdeling og faglighed

I den kommende overenskomstperiode skal DS og KL desuden arbejde sammen om en række strategiske projekter. Blandt andet et projekt, som skal sætte fokus på forskellige fagligheder på beskæftigelsesområdet og et projekt om forebyggelse af vold, trusler og chikane i forhold til arbejde med borgere med særlige problemstillinger.

Majbrit Berlau fremhæver desuden et projekt om vidensdeling, som skal styrke udvikling og spredning af ny praksisrelevant viden i den kommunale socialrådgiverpraksis.

– Med projektet sætter vi fokus på vidensdeling i den kommunale praksis med henblik at styrke kvaliteten i det sociale arbejde. Det er et klart politisk ønske fra DS, at vi kan bidrage til, at viden bliver mere tilgængelig i en presset hverdag, og derfor har vi forventninger til, at dette projekt vil understøtte den udvikling.

Sådan foregår OK-afstemningen

Når samtlige Dansk Socialrådgiverforenings OK-forhandlinger med de kommunale, regionale og statslige arbejdsgivere er afsluttet, hvilket forventes at ske i løbet af denne uge, skal det samlede overenskomstresultat godkendes af Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse med henblik på at sende det til urafstemning.

Info om afstemning vil blive sendt direkte til Dansk Socialrådgiverforenings medlemmer via post og mail, og medlemmerne opfordres derfor til at sikre, at deres kontaktoplysninger i DS’ medlemsdatabase er korrekte.

På det regionale område blev den endelige OK-aftale indgået 27. februar, og de endelige forhandlinger på statens område forventes at finde sted 5.-6. marts.


Få DS-forhandlerne ud på din arbejdsplads

Når de endelige forhandlingsresultater ligger fast ved udgangen af februar, vil Majbrit Berlau og resten af Dansk Socialrådgiverforenings forhandlingsdelegation besøge en række faglige klubmøder rundt om i landet for at redegøre for OK15-resultatet, inden resultatet skal til urafstemning blandt DS-medlemmerne.

Hvis du ønsker at holde et klubmøde med en DS-forhandler på din arbejdsplads, skal du kontakte din DS-region, eller en af DS’ konsulenter på det statslige område, afhængig af, om du er kommunalt, regionalt eller statsligt ansat.

Desuden holdes der møder for tillidsrepræsentanter, hvor OK15-resultaterne også vil være på dagsordenen. I Region Øst finder mødet sted tirsdag den 3. marts, i Region Syd holdes møde fredag den 13. marts og i Region Nord mandag den 16. marts.