Efter knivstikkeri: DS tilfreds med sikkerhedsplaner i Guldborgsund

Seks dage efter knivoverfaldet på forsorgshjemmet Saxenhøj har Guldborgsund Kommune holdt møde med de relevante fagforbund om sikkerheden. Regionsformand bakker op om kommunens sikkerhedsplaner. Det overfaldne DS-medlems tilstand er stadig kritisk.

Efter opfordring fra blandt andre Annemette El-Azem, formand for Dansk Socialrådgiverforenings Regions Øst, har Guldborgsund Kommune den 13. maj holdt møde med de faglige organisationer, som har medlemmer ansat på forsorgshjemmet Saxenhøj.

Baggrunden for mødet er det tragiske knivstikkeri den 7. maj, hvor en læge blev dræbt, en socialrådgiver livsfarlig kvæstet og en beboer såret.

Arbejdstilsynet besøgte Saxenhøj dagen efter ulykken og afgav straks-påbud om at reducere risikoen for vold og trusler i forhold til, at beboerne på Saxenhøj har adgang til knive i fælleskøkkenerne. På nuværende tidspunkt står det dog ikke klart, om kniven, som beboeren anvendte, stammer fra køkkenet.

Tilbud om mere krisehjælp på vej

På mødet, som fokuserede på de ansattes sikkerhed, blev der orienteret om ledelsens og medarbejdernes indsats i den meget pressede situation, som de stadig er præget af.

– Jeg oplever, at kommunen har lavet en hensigtsmæssig indsats i den aktuelle situation, og jeg er tryg ved den proces, der nu er sat i gang. Min fornemmelse er, at det er en institution, der har styr på sin sikkerhed. Men den her tragiske situation kræver, at man overvejer, hvad der kan eller skal gøres anderledes. Derfor er jeg glad for, at der er taget initiativ til at tilbyde krisehjælp mere bredt til de ansatte i kommunen og til at gennemgå sikkerhedspolitikker, procedurer og beredskaber, siger regionsformand Annemette El-Azem og tilføjer:

– Vi var også enige om, at en ny psykiatrireform – med udgangspunkt i de ulykkelige hændelser med vold og drab på bosteder – skal sætte fokus på, hvilke tilbud der bør etableres til borgere med alvorlige psykiske lidelser.

– Det var et godt møde, men desværre er tilstanden for vores medlem, der blev hårdt såret af knivstik af en psykisk syg beboer, stadig kritisk, orienterer Annemette El-Azem.

Psykiatrisk taskforce og tættere samarbejde

På mødet drøftede man også de særlige vilkår, et forsorgshjem som Saxenhøj agerer under som et midlertidigt botilbud uden behandling og tvangsmæssige foranstaltninger.

– Et forsorgshjem er et uvisiteret botilbud til hjemløse. Det er ikke et behandlingstilbud, og der kan kun indhentes oplysninger om en beboer, hvis vedkommende giver samtykke. Vi talte om behovet for at styrke indsatsen i forhold til denne gruppe af borgere, som ofte ikke selv vil indvillige i at indgå i behandling, fortæller Annemette El-Azem.

Det meste af mødet foregik på et overordnet plan, men der kom også konkrete forslag på bordet, oplyser regionsformanden.

– En hurtigere adgang til psykiatrisk ekspertise i form af en taskforce, et tættere samarbejde mellem de forskellige enheder samt øget faglig respekt for hinandens vurderinger kan være med til at forebygge voldssituationer.

Nyt møde inden sommerferien

Alle på mødet var enige om, at man parallelt med gruppens arbejde bør se på sikkerhedsarbejdet i hele kommunen. I den forbindelse er de faglige organisationer enige om, at adressere arbejdet til de i forvejen etablerede arbejdsmiljøgrupper samt øvrig arbejdsmiljøorganisation, der har viden og erfaring fra det daglige arbejde.

Ledelsen i Guldborgsund Kommune og de faglige organisationer mødes igen inden sommerferien.


Vigtige pointer i voldsforebyggelse

To procent af socialrådgiverne bliver hvert år udsat for vold. Mange flere, nemlig over 20 procent, udsættes for trusler. Socialrådgivere, der arbejder med udsatte grupper, er særligt i risikozonen. Her er det næsten en tredjedel, der er udsat for trusler.

Der er derfor brug for, at arbejdspladserne løbende arbejder med at forbedre sikkerheden på arbejdspladsen og udvikler og vedligeholder den faglige tilgang til borgerne, sådan at flest mulig konfliktsituationer nedtrappes.

Herunder nogle konkrete input til voldsforebyggelse.

  • Forebyggelse gennem faglighed: Voldsforebyggelse bør ses som en integreret del af det sociale arbejdes praksis med borgeren, det vil sige både i metoderne og i kommunikationen med borgeren.
  • Forebyggelse gennem samarbejde: Samarbejde, tværfagligt og tværinstitutionelt samarbejde skal bygge på fælles målsætninger, kendskab til hinandens kompetencer, og gensidig tillid mellem aktørerne.
  • Forebyggelse gennem risikovurdering: Risikovurdering af arbejdspladsens forskellige områder og funktioner er et grundlag for at kunne vurdere hvor og hvordan man kan sætte ind med forebyggelse. Registrering af alle episoder er meget vigtigt. Både for forebyggelsens skyld, og for at arbejdsulykkerne kan blive anmeldt.
  • Forebyggelse gennem trygge rammer: Tryghed er et nøgleord både for borger og medarbejdere. Borgeren skal føle sig i trygge hænder og medarbejder skal kunne være sikker på, at der er hjælp at få i kritiske situationer.

Læs hjemmesidens tema om vold og trusler