Ændringer i Jobreform, fase I

Ændringer i Jobreformen betyder, at nogle målgrupper undtaget for kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen.

JURASPALTEN: Den 5. oktober 2016 blev lovforslag L 4 om ændringer i Jobreform fase I m.v. fremsat i Folketinget. De ændringer i L 4, som omtales nedenfor, forventes alle at træde i kraft den 1. december 2016 med tilbagevirkende kraft til den 1. oktober 2016, hvor kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen fik virkning.

I forhold til kontanthjælpsloftet vil vedtagelsen af L 4 indebære, at nogle målgrupper undtages for kontanthjælpsloftet, herunder:

Revalidender, som ikke er berettigede til uddannelses- eller kontanthjælp, idet de ikke opfylder opholdskravet i AKL § 13 stk. 3, og derfor modtager integrationsydelse.

Personer, som har nået efterlønsalderen, og alene på grund af optjeningsreglerne i lov om social pension ikke modtager social pension, og som ikke kan opnå uddannelses- eller kontanthjælp, idet de ikke opfylder opholdskravet i AKL § 13 stk. 3 og derfor modtager integrationsydelse.

I forhold til 225-timersreglen vil en vedtagelse af L 4 indebære, at nogle målgrupper ikke skal have nedsat deres ydelse med 500 eller 1000 kr. om måneden, når de pågældende personer allerede har fået nedsat deres ydelse i henhold til samberegningsreglen i AKL § 26 stk. 2.

Dette vil i en række tilfælde indebære, at kommunerne og Udbetaling Danmark skal efterbetale borgere ydelsesnedsættelsen på 500 eller 1000 kr. om måneden tilbage til den 1. oktober 2016. Efter L 4 vil dette komme til at omfatte:

En ugift modtager af uddannelses- eller kontanthjælp, der er samlevende med en modtager af integrationsydelse.

En modtager af uddannelses- eller kontanthjælp, der bliver gift med en modtager af integrationsydelse – parret vil få beregnet deres hjælp som ugifte, indtil parret har modtaget hjælp som par i sammenlagt et år indenfor tre år.

Herudover skal der for en modtager af uddannelses- eller kontanthjælp, som er gift med en modtager af integrationsydelse og dansktillæg, bortses fra et beløb svarende til dansktillægget hos den ægtefælle, som modtager uddannelses- eller kontanthjælp i forhold til 225-timersreglen.

Endelig skal et ægtepar i det første år af ægteskabet, hvor parret i relation til 225-timersreglen betragtes som ugifte, kunne opnå særlig støtte efter AKL § 34 med det beløb, der ville være blevet udbetalt, hvis parret ikke var omfattet af nedsættelsen af hjælpen, indtil de som par har modtaget hjælp i sammenlagt et år indenfor tre år.

Læs mere om L 4 på www.ft.dk

Jannie Dyring er cand.jur., ph.d. og mediator (MMCR), juridisk rådgivning-, konsulent- og kursusvirksomhed.