Overenskomstforhold og medlemskab af DS

Alle socialrådgivere kan være medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening. Og det gælder dermed også medlemmer af faggruppen for akademiske socialrådgivere.

Dansk Socialrådgiverforenings overenskomster på det offentlige område dækker uddannede socialrådgivere, herunder også socialrådgivere med en kandidatuddannelse i socialt arbejde, dvs. cand.scient.soc. eller cand.soc. Det skyldes, at DS’s overenskomst er en uddannelsesoverenskomst, dvs. det er din grunduddannelse som socialrådgiver, der er afgørende for, hvilken overenskomst du skal indplaceres på, når du bliver offentligt ansat.

Det er overenskomstparterne, her DS og arbejdsgiveren, der forhandler og indgår aftaler om dine løn- og ansættelsesvilkår og dermed kan varetage dine interesser. Som ansat på en af Dansk Socialrådgiverforenings overenskomster vil et medlemskab af Dansk Socialrådgiverforening derfor sikre dig interessevaretagelse af dine løn- og ansættelsesforhold.

Er du cand.scient.soc. eller cand.soc.?
Reglerne er forskellige for disse to grupper af medlemmerne – også selvom cand.soc.’en kan betragtes som afløseren for cand.scient.soc.-uddannelsen. Nedenfor kan du derfor læse om, hvordan reglerne er, afhængigt af om du er cand.scient.soc. eller cand.soc.

Hvis du som socialrådgiver har taget en kandidatuddannelse i socialt arbejde eller påbegyndt kandidatuddannelse før 1. september 2008, har du titlen cand.scient.soc. Hvis du er socialrådgiver og har taget en kandidatuddannelse i socialt arbejde eller påbegyndt kandidatuddannelsen efter den 1. september 2008, har du titlen cand.soc.

Cand.scient.soc.

For socialrådgivere, som er cand.scient.soc., er der lavet en grænseaftale med Djøf. Aftalen gælder på alle tre offentlige ansættelsesområder, dvs. hvis du er ansat på det kommunale, regionale eller det statslige område.

En grænseaftale definerer, hvilken organisation, der har forhandlingsretten i hvilke situationer eller ansættelser.

Af DS’s grænseaftale med Djøf fremgår det, at hvis en socialrådgiver med en cand.scient.soc. ansættes i en chefstilling eller en stilling som forudsætter en akademisk uddannelse, så ansættes du i henhold til en Djøf/AC-overenskomst. Man kalder det, at du grænsedrages til Djøf. Og da du bliver ansat på en AC/Djøf-overenskomst, så har Djøf forhandlingsretten. Det er altså stillingens karakter, som afgør, hvilken overenskomst du skal ansættes på, og dermed hvem der har forhandlingsretten.

DS og Djøf har altså med grænseaftalen aftalt – på forhånd – hvornår det er Djøf, der har forhandlingsretten, og hvornår det er DS, der har forhandlingsretten. DS arbejder desuden efter det princip, at du som arbejdstager bør organisere dig der, hvor forhandlingsretten er. Derfor ligger det også i aftalen med Djøf, at du organiserer dig i Djøf.

Som et led i grænseaftalen med Djøf er det aftalt, at socialrådgivere med cand.scient.soc. og som grænsedrages til Djøf, kan have dobbeltmedlemsskab. Det betyder, at selv om Djøf har forhandlingsretten, og du er organiseret i Djøf, kan du vælge også at være medlem af DS. Men du betaler kun et kontingent.

Baggrunden herfor er at give dig mulighed for at bevare tilknytningen til DS, så du kan bevare den socialfaglige dimension med ny viden, erfaringsudveksling og relevante netværk, som DS repræsenterer og arbejder for, mens du er grænsedraget til Djøf.

Reglerne for socialrådgivere med en cand.soc er anderledes, hvilket du kan læse om her.

Cand.soc.

Som udgangspunkt skal du som socialrådgiver med en cand.soc. uddannelse indplaceres på DS’s overenskomst, og det betyder, at DS har forhandlingsretten.

Af DS’s overenskomster på det offentlige område fremgår det, at DS har forhandlings- og aftaleretten for socialrådgivere med en cand.soc.-uddannelse. Det betyder, at når du som socialrådgiver med en cand.soc. uddannelse ansættes, så skal du indplaceres på DS’s overenskomst eller organisationsaftale og DS har forhandlingsretten.

DS har ikke lavet en grænseaftale med Djøf for socialrådgivere med en cand.soc., og der er ikke mulighed for at blive indplaceret på en Djøf/AC-overenskomst eller at have det, der hedder dobbeltmedlemsskab. Dvs. at uanset om stillingen er akademisk eller socialfaglig, så henføres du til DS’s overenskomst.

DS arbejder efter det princip, at du som arbejdstager bør organisere dig der, hvor forhandlingsretten er placeret, og derfor mener DS også, at du som cand.soc er bedst organiseret i DS.

Hvis en offentlig arbejdsgiver eksempelvis ansætter en socialrådgiver med en cand.soc. på en Djøf/AC-overenskomst, er der typisk sket en fejl, som bunder i manglende detailkendskab til overenskomsterne. Men i princippet er der tale om overenskomstbrud. Det er en fejl, som arbejdsgiver skal rette op på hurtigst muligt. Dvs. at du skal indplaceres på DS’s overenskomst og ansættelsesbrevet skal ændres.

Bemærk at disse regler også gælder for socialrådgiver med cand.soc., som ikke er medlem af DS og/eller medlem af anden organisation. Det afgørende for hvilken overenskomst du ansættes på, er altså din grunduddannelse som socialrådgiver.

» Læs mere i  notat om Løn- og aftaleforhold for socialrådgivere med en kandidatuddannelse i socialt arbejde (cand.soc) (10. august 2016)

Privat ansat akademisk socialrådgiver

På det private område kan socialrådgivere, herunder socialrådgivere med en akademisk overbygningsuddannelse, være ansat på en overenskomst, som en anden organisation har indgået. Er du ansat på en anden organisations overenskomst, har du mulighed for at være passivt medlem af Dansk Socialrådgiverforening. Passive medlemmer kan samtidig være medlemmer af Faggruppen for Akademiske Socialrådgivere.

Er du ansat på individuel kontrakt inden for det private område, kan du som aktivt medlem få hjælp til dine individuelle løn- og ansættelsesvilkår i Dansk Socialrådgiverforening. Det kan fx være sparring eller forhandling af ansættelseskontrakten eller bistand i forbindelse med en afskedigelse.

Har du spørgsmål?

Forskellene i reglerne kan give anledning til spørgsmål, som du altid er velkommen til at få besvaret hos din region eller i sekretariatet. Ring eller skriv til os på 70 10 10 99 eller ds@socialraadgiverne.dk.

» Er du ikke medlem, kan du melde dig ind via selvbetjeningen.

Kontakt DS’ faggruppesekretær

Skal du have jeres arrangement på hjemmesiden, har du spørgsmål vedr. praktiske oplysninger om faggrupperne, Aktivitetspuljen mv.

Kontakt Søs Ammentorp. Tlf. 3338 6160 Mail sa@socialraadgiverne.dk