Arbejdsgruppe og projekter på børneområdet

Dansk Socialrådgiverforening udvikler i tæt samarbejde med medlemmerne udspil og projekter på børneområdet, som skal sætte en dagsorden, sikre kvalitet i indsatsen og give faglig udvikling.

Børnearbejdsgruppen

Dansk Socialrådgiverforening har i flere omgange gennemdrøftet udviklingen på børneområdet i en arbejdsgruppe, som hovedbestyrelsen har nedsat. Den første fase i arbejdsgruppens arbejde blev afrundet med konferencen “Kvalitet i sagsbehandlingen på børn og ungeområdet” den 16. april 2015.

Arbejdsgruppen behandlede blandt andet omstilling af børneområdet for at reducere bureaukratiet og indføre en ny styringstænkning, uddannelsestilbud til børnesagsbehandlerne, socialfaglig ledelse af børnearbejdet, kommunernes omstilling til en mere forebyggende, helhedsorienteret indsats samt, hvordan de kan undgå de meget dårlige sager, der i flere omgange er dukket op.

Arbejdsgruppen bidrog undervejs med konkrete indspil til Socialministeriets revision af efter- og videreuddannelsestilbuddene på børneområdet, og det afsluttede sit arbejde med tre notater, der er godkendt i hovedbestyrelsen.

De tre notater er

I en ny runde af arbejdet i fra slutningen af 2015 fokuserede arbejdsgruppen langt overvejende på kortlægning af bureaukratiet i børnearbejdet og på forslag til at reducere det.

I den forbindelse udarbejdede DS i november 2015 en undersøgelse af, hvor myndighedssocialrådgiverne oplever, at bureaukratiet belaster dem i hverdagen: ”Bureaukrati tynger børnearbejdet – men der er veje ud af det”.

Denne undersøgelse blev efterfølgende udgangspunkt for et DS-notat fra juli 2016 til Socialminister Karen Ellemann med en række konkrete forslag til ændringer, der kan reducere bureaukratiet i børnearbejdet:

Omstilling af børneområdet: Tidlig forebyggelse med helhedsindsats og en ny model for styring og dokumentation”.  Dette notat blev grundlaget for en tæt dialog med ministeriet i anden halvdel af 2016 om de forslag, DS stillede.

» Læs undersøgelsen og notatet til Socialministeren

» Læs Notat – omstilling af børneområdet juni 2016

Kvalitet i børnesagsbehandlingen

Dansk Socialrådgiverforening har gennem flere år arbejdet for at mindske bureaukratiet i sagsbehandlingen i børnesagerne. Krav til centrale indberetninger, udfyldelse af krydser i forskellige systemer og opfyldelse af formelle sagsprocedure fylder for meget og tager tiden fra det faglige sociale arbejde med børn og familier. Arbejdet er i høj grad sket med afsæt i det arbejde, der er lavet i Børnearbejdsgruppen (se ovenfor).

Udviklingen er nu ved at vende. Der er skåret ned i bureaukratiet og det vil kunne mærkes i de kommende år.

Dansk Socialrådgiver følger denne udvikling tæt. Og vi er ambitiøse i forhold til at få optimale rammer og praksis i børnesagsarbejdet. Vi vil arbejde for en børnesagsbehandling, hvor børn og familier deltager, hvor socialrådgiverne har rammer, som giver et fagligt handlerum med muligheder for at beslutte og handle i samarbejde med børn, familier og andre faggrupper. Vi vil også arbejde for at få fokus på udvikling og resultater og på, at indsatserne har kvalitet og matcher behovene.

Hovedbestyrelsen besluttede i maj 2017, at der frem til efteråret 2017 sammen med Børnearbejdsgruppen og medlemmer fra faggrupperne skal arbejdes prioriteret med at give bud på en forbedret sagsbehandling af børnesagerne. Det vedtagne er beskrevet her i Projekt ”Kvalitetelementer i sagsbehandlingen af børnesager”

Tidlig indsats

En tidlig indsats i arbejdet med udsatte børn, unge og familier er afgørende, fordi vi er forpligtet på at handle når vi ser svigt eller udvikling, der er truet, og fordi det giver bedre resultater. Dansk Socialrådgiverforening arbejder på flere fronter med at fremme rammer og vilkår for en tidlig indsats.

Vi har i samarbejde med en række andre organisationer udgivet pjecen “Styrk den tværprofessionelle drift”

Plejefamilieområdet

Flere og flere anbringelser sker i plejefamilier, det er en del af den omstilling om sker i kommunerne. Dette sætter ekstra fokus på støtten til plejefamilierne. Børne- g socilminister Mai Mercado har varslet ændringer på området. Dansk Socialrådgiverforening har lavet et udspil på plejefamilieområdet med ønsker og krav til en kvalitetssikring af plejefamilieanbringelserne:

Vigtige fagfæller på børne- og ungeområdet

» Faggruppen Børn, Unge og Familier

» Faggruppen Døgninstitutioner og Opholdssteder

» Faggruppen Familiepleje

» Faggruppen Skole- og dagtilbudssocialrådgivere

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. DS’ arbejde med børn og unge?

Kontakt konsulent Mette Grostøl
meg@socialraadgiverne.dk