Et selvstændigt forsørgelsesgrundlag

Hovedbestyrelsen i Dansk Socialrådgiverforening er enig om, at der uanset hvad skal være et ægtefælle-uafhængigt forsørgelsesgrundlag. Og indtager ellers en ”ekspertrolle” i spørgsmålet om varighedsbegrænsning på sygedagpengeområdet.

”Forsørgelsesgrundlag uafhængigt af ægtefællens økonomi”. Sådan lyder de forløsende ord i hovedbestyrelsen om varighedsbegrænsning på sygedagpenge. En sygemeldt må ikke lande i en situation, hvor vedkommende ikke har fået afklaret sin situation og derfor må søge kontanthjælp med risiko for afslag på grund af ægtefællens indkomst. Der skal være et selvstændigt forsørgelsesgrundlag.

Formand Bettina Post opsummerede på hovedbestyrelsesmødet i mandags:

– Egentlig er vi ikke så optaget af varighedsbegrænsningen. Vi er optaget af, at sygemeldte får en fornuftig hjælp og støtte til at komme godt igennem sygeforløbet og helskindet ud på den anden side.

Denne tydeliggørelse af Dansk Socialrådgiverforenings holdning til sygedagpengeområdet er kommet til efter ugers ophedet debat blandt medlemmerne.

Økonomien er altafgørende

En undersøgelse har vist, at tre ud af fire socialrådgivere på sygedagpengeområdet i kommunerne anser det for hensigtsmæssigt at bevare varighedsbegrænsningen, mens socialrådgivere i fagbevægelsen, Kræftens Bekæmpelse mv. mener, at den skal fjernes.

Denne holdningsforskel afspejles også blandt foreningens politikere, som har drøftet emnet på to møder inden for den seneste måned. En gennemgående grundholdning har dog været økonomien for den enkelte. Anne Jørgensen, formand for Region Syd, sagde:

– Det er økonomi, der styrer alt ude i kommunerne. Så vi må have et princip om, at vi sikrer folk et forsørgelsesgrundlag, uanset om man stopper sygedagpengene. Og det skal være uafhængigt af ægtefællens indtægt. Jeg er ligeglad med, om det hedder kontanthjælp eller revalidering – vi skal bare sikre, at folk ikke får yderligere sociale problemer.

Susanne Lyngsø supplerede:
– Det værste, man kan true folk på, er deres forsørgelsesgrundlag. Det er så ødelæggende, og bare tanken om den trussel kan gøre folk syge. Vores opgave er at råbe op, når fanden tager de sidste.

Syge skal ikke bekymre sig om økonomi

Dermed står der nu i foreningens politikpapir på området: ”Nogle sygemeldte med særlige lidelser eller sygdomsforløb falder for varighedsbegrænsningen med den konsekvens, at deres forsørgelse er uafklaret. Dem skal vi sikre en forsørgelse, som er uafhængig af ægtefællens økonomi, så de ikke midt i sygdom og livskrise skal bekymre sig om deres økonomi”.

Hovedbestyrelsen er også enig om nogle forudsætninger for indsatsen over for sygemeldte: Sygedagpenge er en midlertidig ydelse. Hvis man har en omfattende og varig begrænsning i arbejdsevnen, er man som udgangspunkt berettiget til revalidering, fleksjob eller førtidspension.

Og: Kommunerne skal sætte ind tidligt og relevant med støtte til de sygemeldte, så andelen af syge, der når de 52 uger, bliver mindst mulig. Dansk Socialrådgiverforening anbefaler ændringer i visitationen af risikosager – med tidlig og helhedsorienteret indsats i rehabiliteringsteam – som skal bidrage til at mindske antallet af syge, der ikke kan afklares inden for 52 uger.

Og endelig: Ventetiden til undersøgelse, afklaring og behandling sættes ned, så sygemeldte ikke falder for varighedsbegrænsningen på grund af ventetider.

Indtager en ekspertrolle

Da hovedbestyrelsen ikke kan anbefale enten at bevare eller afskaffe varighedsbegrænsningen, har man besluttet i stedet at indtage en ekspertrolle. Det indebærer, at man vil rådgive regeringen om fordele og ulemper både ved at bevare og fjerne varighedsbegrænsningen.

Alle formuleringer blev gennemgået og finjusteret med stor ildhu – ingen tvivl om, at det lå hovedbestyrelsen meget på sinde både at være præcis og favne bredt holdningsmæssigt.

Læs hele politikpapiret.