DS roser Koch-udvalgets integrations-udspil

Carsten Koch-udvalgets nye rapport om integration af flygtninge på arbejdsmarkedet anbefaler en tidligere og mere individuel indsats med virksomhedsrettet fokus. Rigtig positivt, vurderer DS. Men den indsats kræver ressourcer.

Carsten Koch-udvalget offentliggjorde 21. januar en delrapport om integrationsindsatsen for nytilkomne flygtninge og deres familier.

Delrapporten er et supplement til udvalgets kommende rapport om de ikke-arbejdsmarkedsparate ledige, der forventes at ligge klar i næste måned. Den indeholder 10 anbefalinger til en forbedret beskæftigelsesindsats for nytilkomne udlændinge.

Rapporten lægger særligt vægt på en individuel indsats, samt at integrationsarbejdet skal være mere virksomhedsrettet, og at danskuddannelse i højere grad skal integreres i den virksomhedsrettede indsats.

DS: Anbefalinger stiller nye krav

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, roser fokus på en virksomhedsrettet indsats. Men pointerer, at det samtidig stiller krav til netop det individuelle fokus.

– Det er afgørende, at indsatsen tager udgangspunkt i den enkelte borgers individuelle behov, og at vi bevarer et helhedssyn. Derfor regner vi selvfølgelig også med, at den obligatoriske virksomhedsrettede indsats kun kommer til at gælde for de flygtninge, som er jobparate.

Af samme grund fremhæver Majbrit Berlau delrapportens anbefaling om at fjerne det eksisterende krav om, at integrationsprogrammet i gennemsnit skal være 37 timer pr. uge.

– En flytning af fokus fra et bestemt timetal og over på, at der bør gives en mere meningsfuld indsats, der tager udgangspunkt i deltagernes styrker og behov, vil styrke muligheden for en individuelt tilrettet indsats, siger hun.

Carsten Koch-udvalgets rapport får også ros fra socialrådgivernes formand for at foreslå øget brug af mentorer, samt at deltagere i integrationsprogrammet, som ikke er job-parate, skal have ret til en koordinerende sagsbehandler.

Fokus på tidlig indsats

Carsten Koch-udvalget anbefaler desuden at forkorte integrationsprogrammet fra tre til to år til gengæld for en tidligere og mere intensiv indsats. Det forslag ser Dansk Socialrådgiverforening også fornuft i.

– Men en forkortelse betyder samtidig, at den generelle indsats er nødt til at fungere godt efter de to år. Ellers risikerer vi at tabe nogle på gulvet, siger Majbrit Berlau.

Derfor er det positivt, at delrapporten lægger op til, at de første samtaler skal ligge tidligere i forløbet, understreger hun.

– Vi mener, at det er vigtigt, at den enkelte får en god modtagelse i kommunen, og at der tidligt tages hånd om at få lagt en individuel og sammenhængende plan for den enkelte. Derfor er det også positivt, at rapporten anbefaler en tidlig kompetenceafklaring. Den er vigtig i forhold til, at mennesker, som kommer til Danmark, kan gøre brug af uddannelse eller erhvervserfaring fra deres oprindelsesland.

Carsten Koch-udvalget foreslår, at flygtninge, der stadig ikke er jobparate efter de to år, skal sikres en ny tværfaglig udredning. Dette forslag får også ros fra Majbrit Berlau, som dog forventer, at denne mulighed også vil indgå langt tidligere i introduktionsforløbet.

Vigtig ressource-indsprøjtning

Skal delrapportens anbefalinger føres ud i livet, kræver det dog, at der er de nødvendige ressourcer til sagsbehandlingen. Derfor glæder Majbrit Berlau sig over, at der er 125 millioner kroner på vej til styrkelse af integrationsindsatsen i kommunerne, og udsigt til yderligere 200 millioner.

– Det er rigtig vigtigt med ressourcetilførsel for at sikre indsatsen. Integrationsområdet er ekstremt presset i øjeblikket, og selv de bedste anbefalinger og intentioner batter ikke meget, hvis sagsbehandlingen ude i kommunerne ikke kan hænge sammen på grund af et stort arbejdspres.