DS glad for finanslov med social profil

- Det er meget positivt, at finanslovsaftalen afskaffer samleverforsørgelsen og indfører en særlig boligstøtte for unge under 30 år, siger Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

– Det er en god dag, når murene på Christiansborg ikke er så tykke, at politikerne ikke kan høre nødråb fra virkeligheden. Det er en meget god nyhed, at regeringen sammen med SF og Enhedslisten nu vil afskaffe samleverforsørgelsen, som udfases over de næste to år. Vi har hele tiden har været imod samleverforsørgelsen, som har ramt udsatte familier hårdt, siger Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

Hun roser også forligsparterne for at indføre en særlig boligstøtte for unge under 30 år, der modtager uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

– De lave ydelser til unge under 30 år har ført til flere hjemløse, og en særlig boligstøtte kan være med til at sikre, at de unge har råd til en bolig – og dermed får mulighed for at koncentrere sig om deres uddannelse og fremtid.

Højere ydelser til unge forsørgere

Majbrit Berlau er glad for, at finanslovsaftalen sikrer en højere ydelse til unge forsørgere på uddannelseshjælp og kontanthjælp.

– En højere ydelse betyder, at børnefamilier får et større rådighedsbeløb, hvilket kan være med til at forebygge, at børn skal leve i fattigdom.

Finanslov retter op på kontanthjælpsreform

Derudover får de unge under 30 år på uddannelseshjælp eller kontanthjælp mulighed for at holde deres boligudgifter nede ved at kunne udleje eller fremleje til en logerende – uden at blive trukket i ydelse.

– Det er rigtig positivt, at regeringen retter op på kontanthjælpsreformen, som har ramt især de unge rigtigt hårdt økonomisk. Muligheden for at udleje et værelse uden modtræk i ydelse, vil være med til at forbedre udsatte unges økonomi, siger Majbrit Berlau.

Hun roser også regeringen for at forhøje boligsikringen til par under 30 år med hjemmeboende børn.

DS: Tiltrængt med midler til sagsbehandling på integrationsområdet

Majbrit Berlau hæfter sig også ved, at der er afsat en pulje til modtagelse af flygtninge i kommunerne.

– Presset på socialrådgiverne på integrationsområdet har været højt, antallet af sager er eksploderet, så vi noterer os med tilfredshed, at det af aftaleteksten fremgår, at der skal tilføres midler til sagsbehandlingen på integrationsområdet.

Ny kontantydelse løser ikke dagpengeproblemet

Socialrådgivernes formand anerkender det politiske kompromis, som kontantydelsen er udtryk for. Den nye kontantydelse gives til de borgere, der hverken er berettiget til dagpenge, kontanthjælp eller arbejdsmarkedsydelse.

Majbrit Berlau ærgrer sig dog over, at man ikke har etableret ydelsen inden for det eksisterende dagpengesystem – eller som minimum anvendt en af de eksisterende forsørgelsesydelser.

– Den nye ydelse er endnu en midlertidig ydelse, og løser ikke dagpengeproblematikken, understreger Majbrit Berlau og advarer imod mere bureaukrati.

– For det første kan jeg ikke finde en faglig forklaring på, at der skal indføres endnu en ydelse, når der i forvejen findes 15 forskellige ydelser. Jeg vil opfordre politikerne til at sikre, at den nye ydelse ikke resulterer i voldsomt meget bureaukrati ude på socialrådgivernes arbejdspladser. Det vil være et skridt i den forkerte retning.

Fradrag for fagforeningskontingent sættes op

Til gengæld mener Majbrit Berlau, at det er glædeligt, at regeringen sammen med SF og Enhedslisten genindfører fradrag for fagforeningskontingent på op til 6000 kroner om året.

– Det er det helt rigtige signal at sende – en høj organisationsgrad er en forudsætning for, at vi kan bevare den danske model.


Fakta om Finansloven på det sociale område

Finansloven indeholder en række forslag, som ændrer vilkårene for modtagere af kontant- og uddannelseshjælp.

Afskaffelse af samleverforsørgelsen:

Kravet om gensidig forsørgelsespligt for samlevende afskaffes såedes at ordningen vil få halv virkning i 2015 og være fuldt afskaffet med virkning fra 1. januar 2016.

Den nye kontantydelse: 

Ydelsen gives til de til de borgere, der hverken er berettiget til dagpenge, kontanthjælp eller arbejdsmarkedsydelse. Den nye ydelse svarer økonomisk til arbejdsmarkedsydelsen – svarende til 60 procent af dagpengene for ikke-forsørgere og 80 procent for forsørgere. Den nye kontantydelse skal udbetales efter særlige regler – altså ikke pr. automatik.

Afskaffelse af lave forsørgersatser til unge med kontant- og uddannelseshjælp:

Unge med uddannelseshjælp hæves fra 5962 kr. til 8344 kr. om måneden
Unge med kontanthjælp hæves fra 7013 kr. til 9669 kr.om måneden

Særlig støtte til unge under 30 år (§34):

Adgangen til særlig støtte udvides til også at omfatte unge under 25 år på uddannelses- og kontanthjælp.

Højere boligsikring til par under 30 år med hjemmeboende børn:

Indkomstgrænsen for boligsikring hæves til 37.300 fra og med det første barn.

Ingen modregning af lejeindtægter:

Modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp kan nu udleje/fremleje til logerende uden modregning i ydelsen.

Læs finanslovsaftalen.