DS: Finanslov rammer udsatte og arbejdsmiljøet

Regeringens finanslovsforslag vil medføre yderligere pres på livsvilkårene for en række udsatte grupper og på socialrådgivernes arbejdsmiljø. Det er stærkt bekymrende, advarer Dansk Socialrådgiverforening.

Venstre-regeringens finanslovsforslag lægger op til store besparelser på rammerne for den sociale indsats og på ydelserne til en række udsatte grupper i samfundet.

Det er stærkt foruroligende, mener Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau.

Eksempelvis ønsker regeringen at udvide målgruppen for den nyindførte integrationsydelse til flygtninge.

– Vi har påpeget adskillige gange, at de lave ydelser fører til social eksklusion, sender børn ud i fattigdom og besværliggør den sociale indsats for disse mennesker, påpeger Majbrit Berlau,

Hun hæfter sig desuden ved, at finanslovsforslaget lægger op til en ”harmonisering” af kontanthjælpen til unge. Den formulering tyder på, regeringen vil sænke ydelserne til de såkaldt aktivitetsparate unge, der har alvorlige sociale problemer, vurderer hun.

– Vi risikerer at se flere unge hjemløse, selv om regeringen siger, at den vil reducere antallet af hjemløse. Det hæmmer den sociale indsats og skader både vilkårene for de unge og for socialrådgiverne.

Katastrofale fyringer i Arbejdstilsynet

Det omprioriteringsbidrag, regeringen har pålagt kommunerne, er blevet kritiseret fra flere sider for at skade offentligt ansattes arbejdsbetingelser, og regeringens finanslovsforslag lægger op til yderligere besparelser på blandt andet beskæftigelsesindsatsen.

Derfor kan det blive katastrofalt, at finanslovsforslaget samtidig åbner for at skære voldsomt i Arbejdstilsynets bevilling til tilsynsindsatsen på de danske arbejdspladser, advarer Majbrit Berlau.

Arbejdstilsynet vurderer, at nedskæringerne – 37 millioner kroner i 2016 og 87 millioner kroner i 2017 – vil føre til afskedigelse af 140 medarbejdere – godt hver femte ansatte.

– Arbejdstilsynet er en af de vigtigste aktører i DS’ arbejde for at sikre socialrådgiverne et acceptabelt arbejdsmiljø. Ofte er påbud fra tilsynet afgørende for at åbne kommunale ledelsers øjne for vores advarsler om dårligt arbejdsmiljø. Så nedskæringer på tilsynet kan få enorme negative konsekvenser, siger hun.

I værste fald kan nedskæringerne føre til endnu flere langtidssygemeldinger på grund af dårligt arbejdsmiljø til skade for både socialrådgiverne og de kommunale budgetter, påpeger Majbrit Berlau.

Finanslov åbner for Sveriges-modellen

Regeringen inddrager også sit forslag til udmøntningen af satspuljemidlerne i finanslovsforslaget. Her lægges op til at understøtte kommunernes overgang til ”en mere virksom og forebyggende indsats over for udsatte børn og unge, hvor familier og netværk inddrages tættere”.

– Det kan umiddelbart tolkes som en støtte til at udbrede Sveriges-modellen, som Herning Kommune har gjort sig gode erfaringer med. Det er et positivt signal, vurderer Majbrit Berlau, som henviser til, at social- og indenrigsminister Karen Ellemann under et samråd 29. september understregede, at Sverigesmodellen var på hendes arbejdspapir ved de kommende satspuljeforhandlinger.

Få dage forinden havde Socialdemokraterne meldt ud, at de vil bruge satspuljemidler til at udbrede modellen til alle landets kommuner.


Finanslovens socialfaglige punkter

Regeringens finanslovsforslag for 2016 lægger blandt andet op til at

  • spare mindst 1 mia. kr. på udlændingeområdet bl.a. ved at udvide målgruppen for integrationsydelsen samt via skærpede regler for familiesammenføring og tidsubegrænset ophold.
  • gennemføre jobreform med loft over kontanthjælpen samt ”harmonisere” ydelser til unge kontanthjælpsmodtagere.
  • spare 0,5 mia. kr. på beskæftigelsesområdet på blandt andet bevillingen til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, samt til Arbejdstilsynets særlige tilsynsindsatser.
  • nedbringe ufrivillig hjemløshed og dødeligheden blandt misbrugere via satspuljemidlerne.
  • via satspuljen understøtte en mere virksom og forebyggende kommunal indsats for udsatte børn og unge, hvor familier og netværk inddrages tættere.
  • styrke virksomhedsrettede indsatser for udsatte voksne og unge, heriblandt flygtninge, via satspuljen.