Mere rådgivning og mindre jura i skilsmissesager

Debatindlæg af Niels Christian Barkholt, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Politiken 12. oktober 2014.

Dokumentaren ’Stop nu den krig, mor og far’, som blev vist på TV 2 forleden, handler om skilsmisseforældre, som ikke kan blive enige om aftaler om samvær. Det går hårdt ud over børnene, når de skal leve i en skilsmissekonfliktzone. Og det tilbud, som de skilsmisseramte familier p.t. får i Statsforvaltningen, vil ofte være utilstrækkeligt til at løse de fastlåste familiedynamikker, hvor mor og far ikke kan tale sammen uden at blive uvenner.

Den nye skilsmissepakke rummer forslag, som forstærker det juridiske arbejde. Problemet er, at mødet mellem forældre og jura skaber større risiko for magtkampe, som tilsidesætter barnets tarv. Derfor mener Dansk Socialrådgiverforening, at det skal være muligt at henvise familier med mere fastlåste problemer til familiesamtaler i regi af Statsforvaltningen. Vi er optaget af, hvad der skaber et godt forældreskab, når man går fra hinanden. Der er brug for to spor i Statsforvaltningens arbejde. Et mæglingsspor og et afgørelsesspor.

Mæglingssporet tilbydes kun i begrænset omfang i dag. Man kan få mæglingssamtaler i Statsforvaltningen, men de er tidsmæssigt afgrænsede, hvilket betyder, at det oftest ikke er muligt at trænge ind bag de dynamikker, som er årsag til forældrenes konflikter. Det betyder, at socialrådgiverne i dag ikke kan arbejde i dybden med familien og løse problemerne. Socialrådgiverne i Statsforvaltningen brænder for at arbejde helhedsorienteret med de skilsmisseramte familier. Her skal forældrene møde et fokus på rådgivning frem for jura. Rådgivning og familiesamtaler giver mulighed for, at forældrene kan få en større forståelse af hinanden ud fra målet om at tilgodese barnets tarv. Men lige nu er antallet af sager og presset på ressourcer alt for stort til, at socialrådgiverne har tid til og mulighed for at sikre en kvalificeret indsats. I den aktuelle situation kræver det flere ressourcer til Statsforvaltningen.

For samtidig med at langt flere skilsmissesager bl.a. som følge afforældreansvarsloven havner i Statsforvaltningen, medførte omstruktureringen af Statsforvaltningen i 2012 en række nedskæringer. Det betyder også, at der p.t. er alt for lang ventetid på at komme til samtale i Statsforvaltningen. Det er uholdbart.

Samfundsøkonomisk vil det i høj grad kunne betale sig at sætte intensivt ind over for forældre, som er låst fast i uhensigtsmæssige mønstre, hvor de ikke har øje for barnets tarv. Det vil spare samfundet for mange ressourcer. Og det vil spare de skilsmisseramte børn for at leve i en konfliktzone, som betyder, at de mistrives