Gevinsten ved godt arbejdsmiljø

Debatindlæg bragt i Jyllandsposten 1. november 2014 - af Majbrit Berlau, Dansk Socialrådgiverforening, Ingrid Stage, Dansk Magisterforening , Anders Bondo Christensen, Danmarks Lærerforening, Dennis Kristensen, FOA, Grete Christensen, Dansk Sygeplejeråd, Henning Pedersen, BUPL, Gunner Gamborg, Ergoterapeutforeningen

Lavere sygefravær og bedre mulighed for at udføre sit arbejde med høj faglighed. Det er nogle af fordelene ved at forebygge dårligt psykisk arbejdsmiljø, viser en ny stor undersøgelse.

Forestil dig, at du er på arbejde. Der er ikke noget, du hellere vil end at gøre det godt. Men det er som om, at uanset hvor meget du kæmper, lykkes det ikke. Når du kigger dig rundt, er alle andre også fortravlede og har svært ved at fastholde engagementet. Der er ingen, som har tid til at lytte, og du har en ubehagelig følelse af utilstrækkelighed og kuldsejlede ambitioner.

Konstante effektiviseringer

Til sidst må du nødtvunget sygemelde dig med stress. Sådan ender det desværre for alt for mange medarbejdere, når de er på en arbejdsplads, hvor der ikke bliver taget hånd om det psykiske arbejdsmiljø. Meget peger i retning af, at især en række faggrupper i den offentlige sektor er særligt udsatte, og at problemet er voksende. I takt med, at forventningerne til serviceniveauet i den offentlige sektor er markant stigende inden for eksempelvis sundhed, undervisning og pædagogisk arbejde, mødes medarbejdere i disse sektorer af krav om konstante effektiviseringer, forandringer og forringelser af rammerne for det daglige arbejde. Det øger behovet for et velfungerende psykisk arbejdsmiljø.

En ny medlemsundersøgelse blandt 2700 offentligt ansatte i faglige organisationer, der repræsenterer sygeplejersker, ergoterapeuter, byggesagsbehandlere, rengøringsassistenter, HK’ere, socialrådgivere, lærere, jordemødre, pædagoger og social- og sundhedsassistenter m.fl., viser, at der er en klar sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø og sygefravær.

Klare gevinster for arbejdsgiverne

Ud af den gruppe, som oplever, at psykiske arbejdsmiljøproblemer bliver forebygget på arbejdspladsen, er det kun 6 pct., som inden for det seneste år har været sygemeldt med arbejdsrelateret stress. Til sammenligning er det hele 18 pct. af dem, der oplever, at der ikke bliver arbejdet systematisk med forebyggelsen. Undersøgelsen vidner også om, at ansatte med et godt psykisk arbejdsmiljø i langt højere grad kan udføre deres arbejde fagligt tilfredsstillende i forhold til dem, der oplever, at det psykiske arbejdsmiljø ikke bliver taget alvorligt. Der er altså klare gevinster for arbejdsgiverne, medarbejderne og ikke mindst borgerne.

Internationale erfaringer har tidligere peget i præcis samme retning, og forskere på Videncenter for Arbejdsmiljø har også dokumenteret sammenhængen mellem godt psykisk arbejdsmiljø og lavt sygefravær samt kvalitet i arbejdet.

Manglende opfølgning

Derfor kan det undre, at rigtig mange arbejdspladser fortsat ikke gør nok, når nu man kan tilgodese bundlinjen både økonomisk og menneskeligt. I undersøgelsen blandt de 2700 offentligt ansatte svarer 41 pct., at de er helt eller delvist uenige i, at deres arbejdsplads forebygger psykiske arbejdsmiljøproblemer.

30 pct. oplever, at der ikke bliver fulgt op på de lovpligtige arbejdspladsvurderinger (APV) om det psykiske arbejdsmiljø. Det er meget bekymrende og uacceptabelt. Og det viser, at der er brug for en markant styrket indsats for at sikre, at alle medarbejdere trives menneskeligt og fagligt, når de går på arbejde.

Det er klart, at mange arbejdspladser har deres særkende, som kan påvirke det psykiske arbejdsmiljø, men det er lige så klart, at de fleste arbejdspladser sagtens kan lade sig inspirere af de gode eksempler og derved blive bedre til at håndtere mulige konflikter og stigende arbejdspres.
Fokus på tillid og medindflydelse

I undersøgelsen er det tydeligt, at de medarbejdere, som oplever, at ledelsen er i dialog, inddrager, anerkender og informerer om vigtige beslutninger på arbejdspladsen, fungerer væsentligt bedre på alle parametre end dem, som oplever det modsatte. Derfor er det helt afgørende, at vi fortsat udvikler offentlige arbejdspladser med stor fokus på tillid og medindflydelse. Og det er også en af grundene til, at vi har lavet en ny kampagne og en hjemmeside, som hedder voresaftalerdinstyrke.dk. For kvalitet og fremdrift bygger på faglighed og fællesskab.

Stort potentiale for forbedringer

Det psykiske arbejdsmiljø fylder meget, når de ansatte i kommuner og regioner drøfter forventninger til de kommende overenskomstforhandlinger. Et godt psykisk arbejdsmiljø giver gevinster for såvel den ansatte som for arbejdsgiverne. Vi kan se, at det virker, og der er stort potentiale for forbedringer. Nu skal vi have alle med.