Bureaukrati: Når overblikket drukner

Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt i Politiken 15. april 2013

Politiken bragte forleden en Kronik, der skildrer en ung skizofren kvindes situation.

Kronikøren redegør hjerteskærende for kvindes stadig mere belastede liv og opruller en række svigt i det offentlige system – ikke mindst i samarbejdet mellem psykiatrien, jobcentret og socialforvaltningen.

I Dansk Socialrådgiverforening genkender vi problemerne: at det sociale system, sundhedssystemet og beskæftigelsessystemet ikke altid arbejder sammen, så hjælpen bliver usammenhængende og uden den kontinuitet og kvalitet, som netop hjælpen til en person med en alvorlig sindslidelse kræver.

Ser man nærmere på lovgivningen, er det indlysende, hvorfor indsatsen bliver usammenhængende.

Der eksisterer ikke ét fagligt fællesskab, ét fælles team fra de forskellige områder, som danner sig ét samlet billede af borgerens liv.

I stedet er der en række sagsbehandlere, der arbejder hver for sig. Og jo alvorligere problemer borgeren har, desto flere sagsbehandlere skal vedkommende forholde sig til.

Hver instans fastlægger sin egen plan, som skal hjælpe borgeren.

Serviceloven rummer krav om en eller flere socialplaner til voksne og en særskilt plan til stofmisbrugere.

I jobcentret skal man have en jobplan, og hvis man er syg også en fastholdelsesplan og en opfølgningsplan. Sundhedsloven kræver behandlingsplan, genoptræningsplan og udskrivningsplan samt en koordinationsplan efter psykiatriloven.
Dertil kan komme en række planer i kriminalforsorgen.

Alle planerne er for så vidt velbegrundede, men de er slet ikke koordinerede.

Til gengæld kan de være ret detaljerede og indebære et stort dokumentationsarbejde.

Bureaukratiet kommer ikke af ingenting! Løsningen er, at de enkelte systemer skal åbnes mod hinanden, konkret og forpligtende, og at der skal skabes strukturer, som samarbejdet kan bygges op omkring. For mig må hovedlinjen være: én borger, ét tværsektorielt team, én fælles plan samt én koordinerende sagsbehandler.

Det skylder vi også den unge kvinde, hvis historie så smertefuldt blev beskrevet forleden.