OK21-resultater – det stemmer vi om

Her kan du læse om OK21-resultatet for de tre områder - kommuner, regioner og staten.

Kommuner - læs her, hvad vi stemte om

Generelt forlig – Forhandlingsfællesskabet og KL – Det betyder forliget blandt andet for dig:

 • Sikring af reallønnen. Alle socialrådgiveres løn stiger så meget, at reallønnen er sikret – og at der efter alt at dømme også er egentlige forbedringer af socialrådgivernes købekraft over de næste tre år.
 • Afsættelse af midler til forhandling af Dansk Socialrådgiverforenings egen overenskomst
 • Videreførelse af reguleringsordningen
 • Oprettelse af ligelønspulje. Parterne afsætter særskilte midler til at gøre op med ligelønsproblematikken fagene imellem og anerkender dermed problematikken. Socialrådgiverne får også del i midlerne, som skal bruge til at mindske lønefterslæbet mellem de kvindedominerede fag og de sammenlignelige mandsdominerede faggrupper.
 • Der udvikles en uddannelse i psykisk arbejdsmiljø målrettet ledere
 • Der udvikles en uddannelse i psykisk arbejdsmiljø, som målrettes TR, leder og arbejdsmiljørepræsentant (TRIO-samarbejdet)
 • SPARK videreføres
 • Der er en fortsat dialog om arbejdsmiljø blandt de centrale parter (KL og Forhandlingsfællesskabet)
 • Seniorrettighederne er fastholdt, så seniordagene bliver som de er.
 • Styrket seniorsamtale
 • Styrket rolle for TR, for hovedMED og lokale MED
 • Der er en fortsat dialog om seniorområdet blandt centrale parter
 • Forbedret mulighed for sorgorlov med løn, hvis man mister et barn under 18 år.
 • Dialog om bæredygtighed og grøn omstilling
 • Fortsættelse af tryghedspuljen
 • Forbedringer af elevlønninger, projekt om fuldtidsbeskæftigelse mm.

Der er i det kommunale forlig afsat midler til forhandling af Dansk Socialrådgiverforenings egen overenskomst. De forhandlinger forventes afsluttet, inden februar er omme.

Forhandlingsfællesskabet har forhandlet de generelle aftaler på vegne af de over en halv million lønmodtagere, som fællesskabet repræsentere – herunder Dansk Socialrådgiverforenings medlemmer.

» Sammenfatning – generelt forlig mellem KL og Forhandlingsfællesskabet

Læs hele aftaleteksten i forhandlingsprotokollen:

» Forhandlingsprotokol – generelt forlig mellem KL og Forhandlingsfællesskabet

 

Forlig – Dansk Socialrådgiverforening og KL – Det betyder forliget blandt andet for dig:

Lønforhøjelser

Alle lønstigninger er med fuldt gennemslag, hvilket betyder, at der kun modregnes i de tillæg man har, hvis det er eksplicit aftalt.

 • Socialrådgivere på grundløn 31 + 2.000 hæves til grundløn 32
 • Socialrådgivere på grundløn 41 + 3.900 hæves med 2.000 kr. årligt til grundløn 41 + 5.900
 • Socialrådgivere på grundløn 46 + 12.700 hæves med 2.000 kr. årligt til grundløn 46 + 14.700
 • Ledere på grundløn 43 hæves med 4.400 kr. årligt til grundløn 43 + 4.400
 • Ledere på grundløn 47 + 7.700 hæves med 2.000 kr. årligt til grundløn 47 + 9.700

Pensionsforhøjelser

 • Pensionen for socialrådgivere på grundløn 31 + 2.000 kr., 34, 37 og 41 + 3.900 kr. forhøjes med 0,30 % fra 15,00 % til 15,30 %.
 • Pensionen for socialrådgivere på grundløn 46 + 12.700 kr. forhøjes med 0,25 % fra 18,30 % til 18,55 %.
 • Pensionen for socialrådgivere ansat som leder eller souschef ved forsorgshjem og krisecentre hæves med 0,37 % fra 18,36 % til 18,73 %.

De økonomiske forbedringer gælder alle fra 1. april 2022

Den kommunale kompetencefond

 • Grænsen for tilskud til uddannelse fra kompetencefonden hæves generelt fra 25.000 kr. til 30.000.
 • Der indføres en forsøgsordning i overenskomstperioden, der hæver grænsen for tilskud til 50.000 for masteruddannelser som en særregel.
 • Kompetencefonden tilføres yderligere midler, så vi i højere grad kan imødekomme efterspørgslen.

Andre forbedringer

 • En drøftelse af lønnen for socialrådgivere med en kandidat i socialt arbejde (Cand. Soc.) i overenskomstperioden.
 • Reglerne om fridage i København, som hidtil har været fastlagt i et kommunalt cirkulære, indskrives i overenskomsten for at sikre rettighederne bedre end før.

Alle forbedringerne kommer oveni de generelle forbedringer, der blev forhandlet hjem af forhandlingsfællesskabet.

» Læs hele aftaleteksten – forlig mellem KL og DS

Regioner - læs her, hvad vi stemte om

Generelt forlig – Forhandlingsfællesskabet og RLTN – Det betyder forliget blandt andet for dig:

 • Sikring af reallønnen. Alle socialrådgiveres løn stiger så meget, at reallønnen er sikret – og at der efter alt at dømme også er egentlige forbedringer af socialrådgivernes købekraft over de næste tre år.
 • Afsættelse af midler til forhandling af Dansk Socialrådgiverforenings egen overenskomst.
 • Videreførelse af reguleringsordningen.
 • Oprettelse af ligelønspulje. Parterne afsætter særskilte midler til at gøre op med ligelønsproblematikken fagene imellem og anerkender dermed problematikken. Socialrådgiverne får også en mindre del i midlerne, som skal bruge til at mindske lønefterslæbet mellem de kvindedominerede fag og de sammenlignelige mandsdominerede faggrupper.
 • Der udvikles en uddannelse i psykisk arbejdsmiljø målrettet ledere.
 • Der udvikles en uddannelse i psykisk arbejdsmiljø, som målrettes TR, leder og arbejdsmiljørepræsentant (TRIO-samarbejdet)
 • Ekspertrådgivningen videreføres.
 • Seniorrettighederne er fastholdt, så seniordagene bliver, som de er.
 • Styrket seniorindsats: Omdrejningspunktet for den styrkede seniorindsats er dialog mellem leder og medarbejder og inddragelse af MED og TR med henblik på at finde og anvende nye muligheder for fastholdelse af seniorer.
 • Forbedret mulighed for sorgorlov med løn, hvis man mister et barn under 18 år.
 • Dialog om bæredygtighed og grøn omstilling.
 • Etablering af en Tryghedspulje, som skal finansiere tryghedsskabende aktiviteter i forbindelse med afskedigelse.
 • Fælles indsats om ”Bedre muligheder for fuld tid”.

Der er i det regionale forlig afsat midler til forhandling af Dansk Socialrådgiverforenings egen overenskomst. De forhandlinger forventes afsluttet, inden februar er omme.

Forhandlingsfællesskabet har forhandlet de generelle aftaler på vegne af parterne i samarbejdet, herunder Dansk Socialrådgiverforening.

» Sammenfatning – generelt forlig mellem RLTN og Forhandlingsfællesskabet

Læs hele aftaleteksten i forhandlingsprotokollen:

» Forhandlingsprotokol – generelt forlig mellem RLTN og Forhandlingsfællesskabet

 

 

Forlig – Dansk Socialrådgiverforening og RLTN – Det betyder forliget blandt andet for dig:

Lønforhøjelser

Alle lønstigninger er med fuldt gennemslag, hvilket betyder, at der kun modregnes i de tillæg man har, hvis det er eksplicit aftalt.

 • Ledere på grundløn 42 + 7.393 hæves med 7.393 kr. årligt til grundløn 43 + 4.400
 • Ledere på grundløn 47 + 3.629 hæves med 6.071 kr. årligt til grundløn 47 + 9.700
 • Socialrådgivere på grundløn 41 + 3.360 hæves med 640 kr. årligt til grundløn 41 + 4.000

Pensionsforhøjelser

 • Pensionen for socialrådgivere på grundløn 32, 37 og 41 + 3.360 kr. forhøjes med 0,30 % fra 15,00 % til 15,30 %.
 • Pensionen for socialrådgivere på grundløn 46 + 10.350 kr. forhøjes med 0,25 % fra 18,30 % til 18,55 %.
 • Pensionen for socialrådgivere med en kandidat i socialt arbejde hæves med 3,58 % til 18,58 %, så den er ens med pensionen for andre kandidater i regionerne.

Den regionale kompetencefond

 • Grænsen for tilskud til uddannelse fra kompetencefonden hæves generelt fra 25.000 kr. til 30.000.
 • Der indføres en forsøgsordning i overenskomstperioden, der hæver grænsen for tilskud til 50.000 for masteruddannelser som en særregel.
 • Kompetencefonden tilføres 200.000 kr. i yderligere midler, så vi i højere grad kan imødekomme efterspørgslen. Det udgør en forhøjelse af fonden på ca. 70 %.

Forliget træder i kraft 1. april 2021. Løn og pensionsforbedringer har virkning fra 1. april 2022.

» Læs hele aftaleteksten – forlig mellem RLTN og DS – forhandlingsprotokol

Staten - læs her, hvad vi stemte om

Det betyder forliget blandt andet for dig:

 • En skønnet stigning på 0,63 % fra reguleringsordningen. De generelle lønstigninger er højere end den forventede inflation, som ifølge Det Økonomiske Råd skønnes at blive på 4% i perioden. Hvis det holder, bliver der tale om en lille reallønsstigning
 • Reguleringsordningen fortsætter. Det er den ordning, der sikrer, at den offentlige lønudvikling følger den private lønudvikling
 • Lønstigninger på 4,42 % fra generelle lønstigninger gennem de næste tre år samt, at Kompetencefonden fortsætter
 • Der indføres ret til seniorbonus på 0,8 % fra det år man fylder 62 år. Seniorbonussen kan veksles til løn, pension eller 2 fridage og er et supplement til de muligheder, der allerede er på statens område
 • Der indføres ret til sorgorlov med fuld løn i indtil 26 uger til begge forældre, hvis man mister et barn og ret til fuld løn i indtil 14 uger efter bortadoption, hvis barnet bortadopteres inden den 32. uge efter fødslen
 • TR og leder skal drøfte reduktion i opgaver i forbindelse med valg til TR
 • Underviserne på sosu-skolerne har endelig fået en arbejdstidsaftale som afløsning for Lov 409, der har reguleret arbejdstiden siden konflikten i 2013. Denne aftale skal sikre, at leder og TR forud for skoleåret drøfter, hvordan planlægningen af skoleåret foregår, herunder dialogen om opgaveoversigten. Alle lærere får ret til nedsat arbejdstid med op til 175 timer om året med tilsvarende lønnedgang, men fuld pensionsindbetaling.
 • En række chefstillinger i Kriminalforsorgen omklassificeres til lønramme 37 og omfattes af rammeaftalen om kontraktansættelser af chefer.

Den samlede ramme for aftalen er på 5,25 % og hertil kommer 1,5 % i skønnet reststigning, som er den lønudvikling, der sker i forbindelse med jobskifte. Så den samlede værdi af forhandlingen er på 6,75 %.

Der er denne gang ikke afsat midler til organisationernes egne forhandlinger, da man har prioriteret at bruge midlerne til at sikre reallønnen. Det betyder, at der formentlig ikke bliver særskilte forhandlinger kun for socialrådgiverne.

Generelt forlig – CFU og staten

Centralorganisationernes Fællesudvalg – CFU – har forhandlet de generelle aftaler på vegne af parterne i samarbejdet, herunder Dansk Socialrådgiverforening.

» Sammenfatning – generelt forlig mellem CFU og Staten

Organisationsaftalen for undervisere på Professionshøjskolerne

Forliget om fornyelse af organisationsaftalen for undervisere på Professionshøjskolerne er nu underskrevet.

Læs forliget her:

» Resultatpapir – fornyelse organisationsaftale for undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler (LC/CO10’s forhandlingsområde)

Selv om der ikke var afsat organisationsmidler ved OK21, har det været vigtigt for organisationerne, at der kom en forbedring af arbejdstidsbestemmelserne for underviserne på Professionshøjskolerne.

Den nye aftale indeholder bestemmelser om, hvordan man kan sikre en jævn arbejdsbelastning over året. Der skal være en løbende dialog mellem medarbejder og leder og timeforbruget skal opgøres hvert kvartal.

Der skal være sammenhæng mellem opgaver og tid og TR får adgang til at drøfte den samlede opgørelse af timeforbruget ved hver kvartalsopgørelse og indsigt i ledelsens planlægningstal.

Udover forbedringer på arbejdstid, er det nu tydeliggjort hvilke vilkår der gælder for forskerstuderende.

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.