Barselspligter- og rettigheder

Her på siden kan du læse mere om din barselsorlov. Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på, kan du kontakte din regionskonsulent. Du kan finde kontaktoplysninger nederst på siden.

Vær opmærksom på, at nedenstående kun gælder for børn født den 2. august 2022 og senere.

Den nuværende orlovsmodel

Den nuværende orlovsmodel indebærer, at orloven er ligeligt fordelt mellem dig og din partner. Det vil sige, at I hver har 24 ugers orlov efter fødsel eller modtagelse af barn, hvis ingen af jer ændrer på fordelingen.  Af de 24 uger har I hver:

  • 2 + 9 uger øremærket orlov, der ikke kan overdrages til den anden forældre.
  • 13 uger orlov der kan overdrages til den anden forældre.

Graviditetsorlov

Din graviditetsorlov vil være uændret, hvilket betyder, at når du er gravid, har du ret til fravær fra dit arbejde fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være fire uger til fødslen. Du skal i den forbindelse senest give din arbejdsgiver besked tre måneder før forventet fødselstidspunkt. Hvornår der skønnes at være fire uger til forventet fødsel, er en sundhedsfaglig vurdering.

Vær opmærksom på at ovenstående er minimumsvilkår efter barselsloven, hvorfor andet kan fremgå af din ansættelseskontrakt, en overenskomst, som ansættelsesforholdet måtte være omfattet af, eller en lokalaftale.

Desuden skal du huske, at din graviditetsorlov afkortes, såfremt du føder før forventet fødselstidspunkt. Omvendt forlænges din graviditetsorlov, hvis du føder senere end forventet.

Ansat i en kommune eller region

Er du ansat i en kommune eller region, har du ret til graviditetsorlov otte uger før forventet fødselstidspunkt.

Vær opmærksom på, at du skal meddele din arbejdsgiver senest tre måneder før fødsel, hvornår du starter din barselsorlov.

Ansat i staten

Som ansat i staten har du ret til graviditetsorlov seks uger før forventet fødselstidspunkt.

Vær opmærksom på, at du skal meddele din arbejdsgiver senest tre måneder før fødsel, hvornår du starter din barselsorlov.

» Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet: Aftale om familiemæssige årsager
» Lov: Barselsloven
» Medarbejder og kompetencestyrelsen: Barselsvejledning
» Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Forhandlingsfællesskabet: Aftale om familiemæssige årsager

Pligtorlov

Når du har født, har du ret og pligt til at holde to ugers orlov lige efter fødslen.

» Lov: Barselsloven

Barselsorlov

Når du har født, har du udover din pligtorlov, ret til fravær i yderligere otte uger.

Vær opmærksom på, at ovenstående er minimumsvilkår efter barselsloven, hvorfor andet kan fremgå af din ansættelseskontrakt, en overenskomst, som ansættelsesforholdet måtte være omfattet af, eller en lokalaftale.

» Lov: Barselsloven

Fædre- eller medmororlov

Er du far eller medmor, har du ret til fravær i to sammenhængende uger i de første 10 uger efter fødslen eller modtagelse af barnet.

Vær opmærksom på at ovenstående er minimumsvilkår efter barselsloven, hvorfor andet kan fremgå af din ansættelseskontrakt, en overenskomst, som ansættelsesforholdet måtte være omfattet af, eller en lokalaftale.

Desuden skal du underrette din arbejdsgiver, hvornår du starter fædre- eller medmororlov senest fire uger før fødselstidspunktet.

» Lov: Barselsloven

Varslingsfrister til din arbejdsgiver

Vær opmærksom på, at du skal varsle din orlov efter andre regler overfor din arbejdsgiver, når du er omfattet af den nuværende orlovsmodel.

Det anbefales, at du kontakter din tillidsrepræsentant eller regionskonsulent ved tvivlsspørgsmål.

» Borger.dk: Hvornår skal jeg varsle min arbejdsgiver om graviditet og barsel?
» Lov: Barselsloven

Øremærket orlov

Øremærkningen af orloven betyder, at du ikke kan overdrage en del af din ret til fravær til en anden forælder eller andre.

Du kan derfor kun selv afholde den orlov, der er øremærket til dig. Afholder du ikke de orlovsuger, der er øremærket til dig, bortfalder de.

» Lov: Barselsloven

Hvor meget orlov er øremærket?

Den nye orlovsmodel indebærer, at du og din partner hver har 24 ugers orlov efter fødslen eller modtagelsen, hvis ingen af jer ændrer på fordelingen, hvoraf nogle af de 24 uger er øremærket.

Mor

Efter fødsel eller modtagelse af barn vil du have pligt til at holde to ugers orlov. Derefter har du ret til yderligere at holde ni ugers øremærket orlov. De ni ugers øremærket barsel skal holdes, inden barnet fylder et år.

Vær opmærksom på, hvis du ikke holder de ni uger, der er øremærket til dig, bortfalder de.

Far eller medmor

Efter fødsel eller modtagelse af barn vil du have ret til at holde to ugers orlov i forbindelse med fødslen eller modtagelsen. Derefter har du ret til yderligere at holde ni ugers øremærket orlov. De ni ugers øremærket barsel skal holdes, inden barnet fylder et år.

Vær opmærksom på, hvis du ikke holder ugerne, der er øremærket til dig, bortfalder de.

(Illustration fra Beskæftigelsesministeriet.)

» Beskæftigelsesministeriet: Orlovsregler – for børn født fra 2. august 2022
» Lov: Barselsloven

Hvor meget orlov kan overdrages?

Den nye orlovsmodel indebærer, at du og din partner hver har 24 ugers orlov efter fødslen eller modtagelsen, hvis ingen af jer ændrer på fordelingen. Ud af de 24 uger har I hver 13 uger, der frit kan overdrages mellem jer, inden barnet fylder ni år.

Vær opmærksom på, at de ni ugers øremærket barsel skal holdes, inden barnet fylder et år.

(Illustration fra Beskæftigelsesministeriet.)

» Beskæftigelsesministeriet: Orlovsregler – for børn født fra 2. august 2022
» Lov: Barselsloven

Hvem er omfattet af den nuværende orlovsmodel

Du er omfattet af den nuværende orlovsmodel, hvis dit barn fødes eller modtages den 2. august 2022 eller senere. Er dit barn født eller modtaget før den 2. august 2022, vil du være omfattet af den gamle orlovsmodel.

Det er dermed fødselstidspunktet, der er afgørende for, hvilken af de to orlovsmodeller, der gælder for dig. Hvis du for eksempel havde termin den 1. august 2022, men først fødte den 8. august 2022, vil du være omfattet af den nuværende orlovsmodel.

» Læs mere om den gamle orlovsmodel

Ledige

Uanset om du er er lønmodtager, selvstændig eller ledig, får du som forælder i udgangspunktet ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen. Retten til barselsdagpenge forudsætter dog, at du opfylder de almindelige betingelser i barselsloven, herunder opfylder beskæftigelseskravet.

Vær opmærksom på, at hvis du ikke opfylder beskæftigelseskravet på fødselstidspunktet, men opfylder beskæftigelseskravet inden barnet fylder et år, vil du som udgangspunkt have ret til afholdelse af de ni ugers forældreorlov med barselsdagpenge.

Hvis du er ledig, er der vigtigt, at du kontakter din a-kasse, der kan give dig den rette råd og vejledning, du har behov for.

» Borger.dk: Nye barselsregler for ledige – Barn født den 2. august 2022 eller senere
» Kontakt: Dansk Socialrådgiverforenings a-kasse – en del af FTFa
» Lov: Barselsloven

Selvstændige

Uanset om du er er lønmodtager, selvstændig eller ledig, får du som forælder i udgangspunktet ret til 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen. Retten til barselsdagpenge forudsætter dog, at du opfylder de almindelige betingelser i barselsloven.

De ni ugers øremærket orlov med barselsdagpenge gælder dog kun for lønmodtagere. Er du selvstændig, har du derfor mulighed for at overdrage op til 22 ugers orlov til den anden forælder.

Derudover vil du som selvstændig kunne undtages fra de ni ugers øremærket orlov, hvis du efter ansøgning vurderes at kunne betragtes som reel ejer af selskabet, ikke modtager øvrig lønindkomst og ikke er under instruktion fra anden side.

Vær opmærksom på, at hvis du ved siden af din selvstændige virksomhed har arbejde af et vist omfang som lønmodtager, antages du at være lønmodtager med den konsekvens, at du er omfattet af den nye orlovsmodel.

» Borger.dk: Barselsregler for selvstændige

Studerende

Når du er studerende, er der særlige regler i forhold til SU og tilrettelæggelse af dit studie.

Vær opmærksom på, at hvis du ved siden af dit studie har arbejde af et vist omfang som lønmodtager, antages du at være lønmodtager med den konsekvens, at du er omfattet af den nye orlovsmodel.

» Borger.dk: Barselsregler for studerende og nyuddannede
» Kontakt: Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS)

Soloforældre og regnbuefamilier

Efter den nye barselsaftale kommer der til at gælde særlige regler for soloforældre og regnbuefamilier, der træder i kraft den 1. januar 2024.

I aftalen får soloforældre 46 ugers orlov, og en del af orloven kan overdrages til et nærtstående familiemedlem, for eksempel en bedsteforælder. Solomødre og solofædre er dermed ligestillede i forhold til orlovslængde.

For regnbuefamilier gælder det, at barnets retlige forældre kan overdrage orlov, der ikke er øremærket, til såkaldte sociale forældre. Målgruppen sociale forældre vil dække den retlige forælders ægtefælle, dennes samlever, en kendt donor med forældrelignende relation til barnet, og den kendte donors ægtefælle eller samlevende med en forældrelignende relation til barnet.

» Den politiske aftale: Aftale om implementering af EU’s orlovsdirektiv og ligestilling af orlovsrettigheder mellem forældre og øremærket forældreorlov

Yderligere information

På nedenstående links kan du læse mere om orlovsmodelen, der træder i kraft den 2. august 2022.

» Beskæftigelsesministeriet: Ny orlovsmodel – øremærket orlov
» Borger.dk: Barsel og orlov – Barselsdagpenge
» Den politiske aftale: Aftale om implementering af EU’s orlovsdirektiv og ligestilling af orlovsrettigheder mellem forældre og øremærket forældreorlov
» Fagbevægelsens Hovedorganisation: Implementering af øremærket forældreorlov, artikel 5, stk. 2
» Lov: Barselsloven

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Dansk Socialrådgiverforening på mail eller telefon:

Mail: ds@socialraadgiverne.dk

Telefon: 70 10 10 99