Udvikling og iværksættelse

Inspiration til hvordan man kan designe og igangsætte introduktions- og mentorordninger.

Introduktionsordning og mentorordning er to forskellige ordninger:

Introduktionsordningen sørger for den nyansatte socialrådgiver får grundlæggende viden og praksisfærdigheder. Mentorordningen løfter viden og færdigheder op på et kompetenceniveau, hvor den nye socialrådgiver lærer at beherske socialrådgiverfaget mere professionelt.

Undersøg behov og få ideer

Det kan anbefales at tage afsæt i KL og Dansk Socialrådgiverforenings publikation ’Etablering af introduktions- og mentorordninger for nye socialrådgivere i kommunen’.

Nedsæt en arbejdsgruppe

Nedsæt fx en arbejdsgruppe, der kan stå for at udvikle og afprøve en ny introduktions- og mentorordning. Det kan fx være trio’en: leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant. Det kan også være MED-udvalget, der nedsætter en arbejdsgruppe.

Arbejdsgruppen kan undersøge om der er eksisterende aftaler eller beslutninger på arbejdspladsen, der skal anvendes og kan også gennemgå og vurdere jeres nuværende procedurer og materialer.

Potentielle bidragydere til en kommende introduktionsordning og mentorordning kan fx være ledere, praktikvejledere, kommende kolleger, HR, MED-udvalget samt nyansatte socialrådgivere, der har erfaringen som ny i frisk erindring.

Især praktikvejledere har en opgave med praktikanter der på visse punkter ligner opgaven med at oplære en ny medarbejder.

Hold personalemøde

Et personalemøde kan være et godt sted at starte.  I kan fx drøfte følgende punkter:

 • Hvad har nyuddannede socialrådgivere især brug for?
 • Hvad forstår vi som en god introduktions- og mentorindsats?
 • Hvad fremmer/hæmmer videndeling på arbejdspladsen?
 • Hvordan kan kollegerne støtte kontaktpersoner, mentorer og den nyuddannede socialrådgiver?
 • Hvilken ramme for en introduktions- og mentorordning skal vi opstille?
 • Hvad forventer vi af den nyuddannede socialrådgiver?
 • Hvad kan den nyuddannede socialrådgiver forvente af os?
 • Lav tre gode råd til den nyuddannede socialrådgiver

Som inspiration for drøftelsen i arbejdsgruppen eller på personalemødet kan I se videoerne om ’Hvad kendetegner de kommende socialrådgivere – og hvordan tager vi bedst imod dem?’, som er udarbejdet af Københavns Professionshøjskole.

De fire anbefalinger fra projektet om ’Nøglen til en god start’ lyder:

 1. Dyrk den varme velkomst allerede inde første arbejdsdag (præboarding)
 2. Undgå informationsoverload
 3. Skab klarhed om mentorrollen
 4. Tænk i genanvendelige formater og udbred til hele organisationen.

Udvikling, afprøvning og beslutning

Jeres nyudviklede redskaber til introduktionsordning og mentorordning afprøves ved næste nyansættelse, og evalueres derefter.

Afklar formål, målsætninger og rammer for ordningerne, herunder de særlige fordele på jeres arbejdsplads samt hvordan eventuelle udfordringer håndteres.

Husk, at det er arbejdsmiljøorganisationen (MED-udvalget i kommuner og regioner), der har til opgave at opstille principper for oplæring og instruktion af de ansatte.

Udpeg tovholder

En ansvarlig tovholder kan sikre at introduktions- og mentorordningerne forankres på arbejdspladsen ved at igangsætte og justere ordningerne efter behov. Tovholderen kan også have til opgave at sørge for at de materialer, der bruges i ordningerne opdateres og udvikles.

Tips til udvikling og iværksættelse af introduktions- og mentorordninger

Overvej hvordan aktørerne i de to ordninger – kontaktperson, mentor, tovholder, leder – kan styrkes. Er der behov for kompetenceudvikling, konsulentbistand udefra, og er der afsat tilstrækkelig tid til udvikling, afprøvning og gennemførelse af ordningerne?

Overvej ledelsens rolle. Hvordan understøtter lederen introduktions- og mentorordningerne? Både i forhold til den nye socialrådgiver, men også overfor de andre medarbejdere og lederkolleger?

Systematiser materialer og guidelines til mentorer og kontaktpersoner, så det er nemt at genanvende og videreudvikle.

Hvis der er mange nyansatte, så kan man effektivisere introduktions- og mentorordningerne ved at lave gruppeforløb, hvor en kontaktperson og en mentor tager sig af flere nyansatte.

Overvej hvordan I introducerer til arbejdspladsens arbejdsmiljø: det kan være risikofaktorer, som den nye socialrådgiver skal være særligt opmærksom på, herunder information om hvor man kan få hjælp, hvem arbejdsmiljørepræsentanten er, osv.

Links til redskaberne i ’Nøglen til en god start’

KL og Dansk Socialrådgiverforening: Etablering af introduktions- og mentorordninger for nye socialrådgivere i kommunen – Publikation: Guide til beslutningstagere og tovholdere.

Supplerende materialer til ’Nøglen til en god start’

Viden på tværs: Hvad kendetegner de kommende socialrådgivere – hvordan tager vi bedst imod dem? – To videoer (18 min. og 8 min.) samt refleksionsspørgsmål med gennemgang af nyuddannede socialrådgiveres særlige karakteristika samt hvilke krav det stiller arbejdspladsen.

Viden på tværs: 4 anbefalinger: Bedre onboarding af nyansatte– artikel om præboarding, informationsoverload, klarhed om mentorrollen samt genanvendelige formater.

KL, Dansk Socialrådgiverforening og Maple: Evaluering af intro-mentorordninger for nyuddannede socialrådgivere, marts 2023 – Evaluering samt anbefalinger fra KL og DS’ seneste projekt om ’Nøglen til en god start’.

Andre links

BFA Velfærd og Offentlig Administration: Den gode modtagelse – Publikation: guide til introduktion af nye medarbejdere.

BFA Velfærd og Offentlig Administration: Nyuddannet: Få en bedre start på dit arbejdsliv – eksempler på spørgsmål nyuddannede stiller – og gode råd.

Få personlig rådgivning