Hjemløshed

En betydelig gruppe af de socialt udsatte står uden bolig. Nogle oplever hjemløshed i kortere perioder, mens det for andre er en mere permanent tilstand. Problemet med hjemløshed er stigende – særligt for de unge. Dansk Socialrådgiverforening arbejder for at fremme virkeliggørelsen af de intentioner, der ligger i hjemløsestrategien og nedbringe antallet af hjemløse.

Hjemløshed relaterer sig til og falder sammen med en lang række af andre problemer end blot manglen på en bolig. Misbrug, psykisk sygdom, vold, kriminalitet, ringe arbejdsmarkedstilknytning, manglende sociale netværk og rodløshed er nogle af de problemer, der hænger sammen med hjemløshed.

Socialrådgivere, der arbejder med hjemløse, arbejder typisk på forskellige boformer for hjemløse samt i de kommunale socialforvaltninger. Herudover arbejder nogle socialrådgivere som opsøgende gadearbejdere. .

Fastholdelse af selvmøderprincippet

Et af de vigtigste principper i indsatsen overfor hjemløse er selvmøderprincippet, hvor den hjemløse kan møde op på boformer og lignende uden forudgående aftale eller bevilling fra en kommune. Det sikrer, at hjemløse reelt har et tilbud der, hvor de befinder sig, som kommunen efterfølgende skal betale for. Efter kommunalreformen er der ofte problemer med afklaringen af, hvilken kommune, der skal betale for disse ophold. Flere kommuner ønsker derfor at gøre op med selvmøderprincippet. Princippet er imidlertid et vigtigt redskab i den sociale værktøjskasse overfor denne målgruppe, hvorfor det ikke må afskaffes.

Ingen må udskrives til hjemløshed

Socialt udsatte, der har været behandlet i sundhedsvæsenet eller afsonet en dom i kriminalforsorgens regi, udskrives hyppigt uden, at der er etableret en bolig til dem. Dette er katastrofalt både for borgerens videre rehabilitering. Udskrivelse til hjemløshed rummer stor sandsynlighed for, at de sociale – og/eller sundhedsmæssige problemer forværres og at behandlingen/afsoningen mv. derfor reelt er spildt. Det skal derfor altid sikres, at borgerens boligsituation er forsvarlig, før borgeren udskrives fra behandling, afsoning mv.

Mere opsøgende arbejde

Socialrådgiverne skal langt mere ud af kontorerne og ud til de mennesker, som har brug for deres hjælp, i de miljø de befinder sig i. Socialrådgiverne skal arbejde opsøgende på gaden, på forsorgshjem, væresteder mv. Ideelt set skal socialrådgiverne kunne tage deres myndighed fra socialområdet og beskæftigelsesområdet med ud på gaden, så udredning, visitation og bevilling af ydelser kan ske så fleksibelt, hurtigt og tæt på borgeren som muligt. Mange hjemløse har ikke kontakt til det etablerede system, hvorfor et opsøgende arbejde bliver afgørende.

Mød dine fagfæller

Dansk Socialrådgiverforening har en faggruppe for socialrådgivere, der arbejder med hjemløse. I gruppen kan du dele erfaringer og få ny inspiration til dit arbejde.

» Læs mere hos Faggruppen Hjemløse

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. DS’ arbejde med voksne med social støtte?

Kontakt konsulent Mette Grostøl
meg@socialraadgiverne.dk