Handicap

Rummelighed og inklusion er to overordnede nøgleord for Dansk Socialrådgiverforenings politiske arbejde på handicapområdet.

Der er brug for en stærk rummelighedsdagsorden i det danske samfund, som løfter bestræbelserne på at skabe inklusion for mennesker med handicap. Der skal i praksis arbejdes seriøst med handicappedes deltagelse i samfundslivet – i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet, i fritids- og kulturlivet og i almindelige sociale sammenhænge.

Der skal skabes en fornuftig balance mellem lokale tilbud, som kan åbne for en god samfundsmæssig inklusion af mennesker med handicap og specialiserede tilbud til dem, der har brug for en mere vidtgående indsats. Der skal med andre ord findes en fornuftig balance mellem normalsystemerne og de specialiserede tilbud.

Et vigtigt element i en dagsorden om rummelighed er samspillet med civilsamfundet. De sociale tilbud skal drejes, så de i højere grad inddrager og aktiverer det civile samfund i forhold til at løfte opgaver omkring inklusion af handicappede. Socialøkonomiske virksomheder og projekter, der kan tilbyde meningsfuld beskæftigelse og aktiviteter for handicappede udenfor arbejdsmarkedet, skal opprioriteres og styrkes.

En sammenhængende indsats

Handicappede borgere møder mange fagpersoner i deres ofte årelange kontakt med de offentlige systemer, der skal tage sig af hver deres lille del af borgerens liv. Det kan betyde, at det er meget svært for den enkelte borger at få overblik over systemet og egen sag samtidig med, at mange borgere oplever indsatsen som fragmenteret. På handicapområdet er der således et stort behov for, at der sikres den nødvendige sammenhæng på tværs af kommunens forvaltninger samt mellem kommunen og det regionale sundhedssystem. Dansk Socialrådgiverforenings rehabiliteringsdagsorden er således af afgørende betydning for denne gruppe borgere. Læs mere om rehabilitering

Den gode overgang til voksenlivet

For mennesker med handicap synes overgangen fra barn til voksen at byde på særlige udfordringer. Dette gælder for den unge med handicap, men også familien omkring den unge.  Mange af de støttesystemer, der er bygget op om den unge i børnehandicapindsatsen kollapser, når den unge fylder 18 år. Særligt for unge med et usynligt handicap kan 18 års grænsen være forbundet med et stort mørkt hul. Der er en stor risiko for at den unge ikke bliver hjulet godt nok over i voksentilværelse med den konsekvens at indsatsen er tabt på gulvet og den unge efterlades i et forsørgelsessystem. Dansk socialrådgiverforening mener, at der er brug for en grundlæggende debat om 18 års grænsen. DS mener også, at der skal stilles krav om, at kommunerne får organiseret en sammenhængende indsats for gruppen af 15-25 årige. Det kan sikre en glidende overgang ind i voksentilværelsen med længerevarende handleplaner og en meget mere sammenhængende støtte.

Afbureaukratisering og forenkling

Handicapområdet er i høj grad belastet af unødvendigt bureaukrati. En del af dette bureaukrati blev mindsket med revision af servicelovens voksenbestemmelser i 2016, men omfanget var slet ikke tilstrækkligt. Det omfattende bureaukrati medfører mindre tid til den enkelte borger. En undersøgelse foretaget af Dansk Socialrådgiverforening i 2012 viser, at 86 procent af socialrådgivernes tid på handicapområdet går til administration, mens kun 14 procent af tiden går til borgerkontakt. Handicapområdet bør derfor gennemgås for at luge ud i unødvendigt bureaukrati, tidsrøvere og administration, så der sikres den nødvendige tid til at skabe en tæt relation mellem borger og socialrådgiver, hvilket er afgørende, når der er tale om så lange forløb.

Mød dine fagfæller

Dansk Socialrådgiverforening har en faggruppe for socialrådgivere, der arbejder på handicapområdet. I gruppen kan du dele erfaringer og få ny inspiration til dit arbejde. Se mere hos:

Faggruppen Handicap

Relevante links til dig, der vil vide mere

Vil du vide mere om Dansk Socialrådgiverforenings holdninger og udspil på handicapområdet, kan du læse mere her:

» En ny socialpolitisk fortælling
» Tidsundersøgelse blandt socialrådgivere på handicapområdet
» Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen
» Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse 
» Konventionen om rettigheder til personer med handicap

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. DS’ arbejde med voksne med social støtte?

Kontakt konsulent Mette Grostøl
meg@socialraadgiverne.dk