AT-vejledning om uklare krav og modstridende krav

Arbejdstilsynet har udarbejdet en særlig vejledning om uklare krav og modstridende krav i arbejdet som følge af bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynets vejledning handler om forebyggelse og håndtering af uklare krav og modstridende krav på arbejdspladsen. Den uddyber og forklarer bestemmelserne i bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø.

AT-vejledningen beskriver arbejdsgiverens pligter i forhold til at arbejde forebyggende i forhold til uklare krav og modstridende krav.

Definition

Uklare krav og modstridende krav defineres som krav i arbejdet, der ikke er tydelige, eller som er uforenelige, herunder krav til arbejdsopgaver, kvalitetsniveau, arbejdsfunktion, ansvarsområder, arbejdsmetoder, arbejdsgange, rollefordeling, tidsforbrug, arbejdstempo eller arbejdstid.

Tegn på uklare krav og modstridende krav

Der kan være mange forskellige tegn på uklare krav og modstridende krav på arbejdspladsen, og vejledningen indeholder en lang liste med eksempler.
I forhold til uklare krav kan de ansatte fx være i tvivl om arbejdsgange, hvem de skal samarbejde med, hvor meget tid man har til opgaverne og hvornår opgaverne er løst tilfredsstillende.

I forhold til modstridende krav kan det fx være, når der er modstridende forventninger fra ledelse og borgere, hvis ledelsen stiller indbyrdes uforenelige krav til fx mængden af arbejdsopgaver og kvalitetsniveauet, eller hvis de ansatte skal varetage indbyrdes modstridende funktioner, fx føre kontrol og samtidig give hjælp og støtte.

Pligter

Uklare krav og modstridende krav må ikke forringe de ansattes sikkerhed eller sundhed på kort eller lang sigt, og arbejdsgiveren skal iværksætte effektive tiltag, så de ansatte ikke bliver syge eller kommer til skade.

Arbejdsgiveren skal løbende afdække, om der er uklare krav og modstridende krav på arbejdspladsen, og hvis det er tilfældet, skal det vurderes, om risikoen for de ansattes sikkerhed og sundhed er effektivt forebygget.

Risikovurdering

Hvis der er uklare eller modstridende krav på arbejdspladsen, skal arbejdsgiveren vurdere, om risikoen for de ansattes sikkerhed og sundhed er effektivt forebygget.

Risikoen er ikke effektivt forebygget, hvis de uklare eller modstridende krav medfører en af følgende to situationer:

 1. De ansatte er i tvivl om, hvordan de skal udføre deres arbejde, hvilke mål og rammer der er for arbejdet og de forebyggende tiltag ikke er tilstrækkelige til, at de ansatte kan håndtere uklarheden. Eller: De ansatte mødes med modstridende krav af et omfang eller karakter, der gør, at de ikke har mulighed for at indfri væsentlige krav indenfor de rammer, der er for arbejdet, og de forebyggende tiltag er utilstrækkelige.
 2. De uklare eller modstridende krav er af en sådan karakter, at de kan medføre arbejdsulykker. Fx i forhold til håndtering af potentielt udadreagerende borgere eller hvis de ansatte arbejder i et højt tempo for at leve op til de uklare eller modstridende krav og forventninger.

Vejledningen giver yderligere hjælp til vurderingen af, om risikoen er tilstrækkelig effektivt forebygget. Der skal blandt andet ses på omfang og karakter af de uklare krav og de modstridende krav samt på om de forebyggende tiltag er tilstrækkelige. Desuden skal arbejdsgiver vurdere, om der er andre påvirkninger i arbejdet, der kan øge risikoen ved uklare eller modstridende krav. Fx stor arbejdsmængde og tidspres, høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker, risiko for vold, osv.

Forebyggelsestiltag

Arbejdsgiveren har pligt til at iværksætte forebyggende tiltag, når det er nødvendigt for at sikre, at arbejdet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Tiltagene skal være effektive, så de ansatte ikke bliver syge eller kommer til skade. De vigtigste tiltag er:

 • Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet, så arbejdet er forsvarligt.
 • Tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet.
 • Støtte i arbejdet fra ledelse og kollegaer.
 • Indflydelse i arbejdet i forhold til det arbejde, som skal udføres.
 • Hensyn til ansattes forudsætninger.

I vejledningen uddybes ovenstående punkter med mange forskellige forslag til, hvordan tiltagene kan udmøntes i praksis. Der er også konkrete eksempler på, hvordan arbejdspladser har håndteret udfordringerne i praksis.

Arbejdsgiveren skal foretage afdækningen, vurderingen og forebyggelsestiltagene i samarbejde med de ansatte.

Vejledningen pointerer, at arbejdsgiveren har pligt til at føre effektivt tilsyn med at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Dansk Socialrådgiverforening anbefaler

Arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere i arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg (arbejdsmiljøorganisationen) spiller en uhyre vigtig rolle i forhold til at sætte fokus på, hvordan man bedst muligt kan forebygge problemer som følge af uklare krav og modstridende krav.

Konkret kan man sætte AT-vejledningen på dagsordenen på et MED-udvalgsmøde/arbejdsmiljøudvalgsmøde. Her kan I drøfte følgende spørgsmål:

 • Hvordan kan vi løbende i praksis afdække om der er uklare krav og modstridende krav i arbejdet og om det udgør en risiko for sikkerhed og sundhed, herunder om den nuværende forebyggelse er tilstrækkelig?
 • Hvilke nye tiltag skal vi indføre, der kan fjerne eller nedbringe uklare krav og modstridende krav og/eller øge forebyggelsen, sådan at risiko for sikkerhed og sundhed mindskes?
 • Skal vores retningslinjer (personalepolitik) om arbejdsbetinget stress opdateres som følge af den nye AT-vejledning?
 • Er vores spørgsmål i APV og trivselsmåling dækkende i forhold til uklare krav og modstridende krav i arbejdet?
 • Har vi de rette kompetencer blandt arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere til at arbejde forebyggende med uklare krav og modstridende krav?

» Arbejdstilsynets vejledning: AT-vejledning 4.11.1. Uklare krav og modstridende krav i arbejdet

Kontakt