Diplomuddannelse

Overvejer du at tage en diplomuddannelse? Så kan du få nyttig viden her.

Diplomuddannelser er kompetencegivende videreuddannelser for voksne, der minimum har to års relevant erhvervserfaring efter afslutningen af en kort eller mellemlang videregående uddannelse, som f.eks. socialrådgiver. Uddannelserne er målrettet voksne, der ønsker at opkvalificere deres faglige viden og personlige kompetencer. Undervisningen inddrager deltagernes egen praksis og faglighed i undervisningen. Uddannelserne medvirker til, at deltagerne efterfølgende kan varetage specialiserede funktioner inden for forskellige faglige områder samt styrker deres kompetencer i forhold til samarbejde, kommunikation og udviklingsarbejde.

Der findes diplomuddannelser inden for en lang række fagområder. Nogle af diplomuddannelserne har en ret snæver specialiseret målgruppe, mens andre har et mere generelt og tværfagligt fokus. På mange uddannelser vil man møde både f.eks. socialrådgivere, pædagoger, sundhedspersonale og lærere. Diplomuddannelser er på niveau med mellemlange videregående uddannelser og udbydes under lov om åben uddannelse.

Struktur, tidsforbrug og betaling

Diplomuddannelser er tilrettelagt som deltidsuddannelser, typisk med et samlet forløb fordelt over tre år, og der opkræves deltagerbetaling.  Undervisningen er tilrettelagt, så det er muligt at passe et arbejde samtidig med uddannelsen. Enkelte diplomuddannelser kan også tages på fuld tid over et år.

Uddannelsernes opbygning varierer, men en hel diplomuddannelse består typisk af fem moduler og et afgangsprojekt, der samlet svarer til ét års fuldtidsstudie (60 ECTS-point). Man kan vælge at tage et enkelt modul, flere moduler eller en hel diplomuddannelse, men vil man tage en hel diplomuddannelse skal den være afsluttet inden for 6 år i alt. Man kan også vælge selv at sammensætte en fleksibel diplomuddannelse ved at kombinere moduler fra forskellige diplomuddannelser. Hør mere om dette på uddannelsesstederne. Endelig kan f.eks. en arbejdsgiver rekvirere et diplomforløb for en medarbejdergruppe og dermed målrette udvalgte moduler eller en hel diplomuddannelse til arbejdspladsen særlige kultur og udviklingsplan.

Det er ikke alle moduler, der udbydes hvert år eller af alle professionshøjskoler, da udbud også afhænger af søgning. Hvert modul afvikles med 5-10 undervisningsdage over 3-5 måneder. Deltagerpriserne varierer, ligesom der er tilskudsordninger målrettet udvalgte uddannelser, se pris, tider, m.v. på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Hvilken diplomuddannelse skal jeg vælge?

For socialrådgivere er der umiddelbart flere relevante diplomuddannelser, som præsenteres kort herunder.

Hvis dette ikke opfylder ens egen og/eller arbejdsgiverens ønsker til kompetenceudvikling, kan man også søge indenfor helt andre diplomuddannelser, og f.eks. finde et eller flere moduler i de pædagogiske eller sundhedsfaglige diplomuddannelser.

Kombinationsmulighederne er mange, og man kan ofte tilpasse det enkelte modul til sine egne behov, fordi man laver individuelle opgaver undervejs. På Udddannelsesguiden kan man lave åbne søgninger på ønskede temaer, læse mere om de enkelte diplomuddannelser, hvilke moduler der faktisk udbydes nu (se Vis hold), og her finde link til uddannelsessteder.

Den sociale diplomuddannelse

Her får man nye redskaber til at udvikle og udføre praktisk socialt arbejde på et videnskabeligt grundlag. I de retningsspecifikke moduler og valgfrie moduler er der mulighed for at opnå specialiserede kompetencer indenfor f.eks. udsatte børn, unge og voksne, demens, rusmiddel, seksualvejledning, æresrelaterede konflikter, boligsocialt arbejde, forebyggelse af radikalisering, tværprofessionelt arbejde, vidensbasering, kommunikation, supervision og praktikvejledning.

» Læs mere om uddannelsen og de enkelte moduler i Uddannelsesguiden.

Diplomuddannelse i beskæftigelse

Her får man viden om forholdet mellem arbejdsmarkedet og arbejdskraften ud fra flere indgangsvinkler. Man får bl.a. kendskab til de love og regler samt metoder og værktøjer, der er vigtige parametre i arbejdet med at visitere og vejlede mennesker, der er ledige, tilbage i beskæftigelse.

» Læs mere om uddannelsen og de enkelte moduler i Uddannelsesguiden.

Praktikvejleder-uddannelsen til socialrådgivere

Her får man viden og kompetencer til at fungere som vejleder i forhold til de socialrådgiverstuderendes uddannelsespraktik. Uddannelsen inddrager deltagernes egen praksis som socialrådgiver/ socialformidler og evt. erfaringer som praktikvejledere, med henblik på at udvikle vejlederens generelle forudsætninger for at arbejde med vejledning, læring og formidling af egen praksis.

Uddannelsen er udviklet som en del af den sociale diplomuddannelse – bestående af et modul: Praktikvejledning for socialrådgivere.

» Læs mere om uddannelsen og de enkelte moduler i Uddannelsesguiden.

Diplomuddannelse på Børne- og ungeområdet

Her får man viden om det at være en del af en politisk ledet borgernær organisation, og hvordan man som myndighed og leverandør på børne- og ungeområdet agerer indenfor disse rammer. Uddannelsen kan åbne for nye funktioner og opgaver på arbejdspladsen, f.eks. som projektleder eller socialfaglig koordinator. Uddannelsen er udviklet som en del af den sociale diplomuddannelse med særlig vægt på at medarbejderne opnår ny viden og kompetencer på feltet socialt arbejde med udsatte børn og unge samt at understøtte det tværprofessionelle samarbejde.

Uddannelsen udbydes regionalt, men kan også rekvireres af en eller flere kommuner, der ønsker at sikre et samlet kompetenceløft i de pågældende kommuner. Uddannelsen kan tages med tilskud fra Social- og boligstyrelsen. Læs mere på sbst.dk.

Andre med interesse og ansættelse inden for arbejdet med udsatte børn og unge kan ligeledes deltage på uddannelsen, dog uden ovennævnte tilskudsmulighed.

» Læs mere om uddannelsen og de enkelte moduler i Uddannelsesguiden.

Børnerådgiverforløbet

Her får man et forløb, der styrker dig i at tage udgangspunkt i barnet/den unges perspektiv, håb og drømme i det inddragende, processuelle arbejde og i samtalen. Du får også styrket dine kompetencer til at inddrage familie og netværk til at understøtte børnenes/de unges udvikling og trivsel.

Læs mere om uddannelsens to moduler på kp.dk.

Diplomuddannelse i familieterapi

Her får man indføring i familieterapeutiske teorier og metoder og får sat fokus på egne værdier og holdninger i relation til sit arbejde som terapeut. Desuden får man færdigheder i at lede samtaler med par, familier og andre, som familien er i kontakt med. På uddannelsen bliver man kvalificeret til at undersøge og behandle problemer i familien og i familiens samspil med omgivelserne.

» Læs mere om uddannelsen og de enkelte moduler i Uddannelsesguiden.

Diplomuddannelse i kriminologi

Her får man indsigt i emner inden for jura, socialt arbejde, sociologi, antropologi, psykologi og samfundsvidenskab.

Man lærer at analysere og fortolke kriminologiske problemstillinger og at omsætte sin viden og forståelse til handling i arbejdet inden for det kriminologiske felt.

Læs mere om uddannelsen og de enkelte moduler i Uddannelsesguiden.

Diplomuddannelse i psykiatri

Her får du kendskab til nogle af de behandlingsmetoder, man bruger i forbindelse med personer med kort- eller langvarige sindslidelser. Man får indsigt i forskellige teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser, lærer om netværkets betydning for den sindslidende samt får kendskab til jura, magt og etik i det psykiatriske arbejde.

» Læs mere om uddannelsen og de enkelte moduler i Uddannelsesguiden.

Diplomuddannelse i ældrearbejde

Her får man bl.a. kendskab til nogle af de teorier og metoder, man kan bruge i arbejdet med ældre. Disse kan medvirke til en større forståelse for ældres tankesæt og situation. Man lærer også om ældres hverdagsliv i et tværfagligt perspektiv, samt de rammer og forudsætninger, der er for ældres livskvalitet og sundhed.

Læs mere om uddannelsen og de enkelte moduler i Uddannelsesguiden.

Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Her får man viden om valgprocesser og de teorier og metoder, der gør sig gældende i uddannelses- og erhvervsvejledningen af forskellige målgrupper. Man lærer at analysere og vurdere forskellige vejledningsstrategier og metoder og får viden om væsentlige træk i samfundsudviklingen, som har betydning for vejledning om uddannelse og erhverv.

» Læs om STAR’s (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) tilskudsmuligheder i denne pjece

» Læs mere om uddannelsen og de enkelte moduler i Uddannelsesguiden.

Diplomuddannelse i ledelse

Her får man viden om ledelse i forhold til såvel medarbejdere som organisation og virksomhed. Man lærer at arbejde professionelt med ledelse og at håndtere forskellige organisatoriske problemstillinger. Man lærer også at indgå i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

» Læs mere om uddannelsen og de enkelte moduler i Uddannelsesguiden.

Nærmere information om udbud og uddannelsesmuligheder

VIA University College
Århus, Holstebro, dækker region Midtjylland og dele af region Nordjylland
viauc.dk

University College Syddanmark
Esbjerg, Åbenrå, dækker den syd- og vestlige del af region Syddanmark
ucsyd.dk

University College Lillebælt
Odense, Vejle, dækker den østlige del af region Syddanmark
ucl.dk

Professionshøjskolen Absalon
Dækker region Sjælland
phabsalon.dk

Københavns Professionshøjskole
Dækker region Hovedstaden
kp.dk

Få personlig rådgivning