Giv faglighed og arbejdsglæde et boost med hjælp fra DS

”Mere fag og arbejdsglæde" er temaet for Dansk Socialrådgiverforenings Vejledende standarder for faglighed og arbejdsmiljø, der netop er udgivet. Standarderne er tænkt som en inspiration og rettesnor til at udvikle både socialrådgiverfaglighed og et bæredygtigt arbejdsmiljø. Og her spiller ledere en vigtig rolle.

– Faglighed og arbejdsmiljø er tæt forbundne og bør udvikles i sammenhæng.

Sådan lyder afsættet for et nyt sæt vejledende standarder for socialrådgivernes faglighed – og ikke mindst arbejdsglæden – fra Dansk Socialrådgiverforening (DS), som er udsendt til alle ledermedlemmerne i september måned. Standarderne rummer en række anbefalinger til, hvilke handlerum og muligheder socialrådgivere har brug for i deres daglige arbejde.

– Standarderne peger på en række faktorer (se boks), der har en positiv effekt for socialrådgivernes faglighed og arbejdsmiljø. Når standarderne omsættes til praksis, kan de bidrage til at øge kvaliteten i arbejdsopgaverne til gavn for borgerne og kan bidrage til at fremme sundhed og trivsel for socialrådgiverne, siger Elisabeth Huus Pedersen, arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Socialrådgiverforening.

Trioen kan være driver i processen

De vejledende standarder er med andre ord en rettesnor, som socialrådgiverne, deres arbejdspladser, arbejdsgivere og beslutningstagere kan bruge til at sikre, at rammerne for at udøve den faglige kerneopgave er i orden. Og her har lederne en vigtig rolle at spille i det uformelle samarbejde med tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter – det såkaldte triosamarbejde, påpeger Elisabeth Huus Pedersen.

– Trioen kan sammen drøfte og sætte en dialog i gang på arbejdspladsen ved hjælp af de vejledende standarder for faglighed og arbejdsmiljø. Man kan også drøfte dem i MED-udvalget og i fællesskab på arbejdspladsen. De vejledende standarder har en bred karakter og kan sagtens inspirere også andre faggrupper, der laver socialt arbejde.

Brug dem som inspiration

DS ønsker med standarderne at styrke socialrådgiverarbejdspladsernes muligheder for at handle positivt for det socialrådgiverfaglige arbejde og for arbejdsmiljøet for alle ved at pege på faktorer, der kan skabe gode forandringer på arbejdspladserne.

Men hvordan? De vejledende standarder kan bruges på flere forskellige måder, pointerer Elisabeth Huus Pedersen:

– Som en tjekliste, der giver inspiration til, hvor der er brug for en indsats. Som inspiration til en langsigtet strategisk forebyggelsesindsats med fokus på, hvad som er særligt vigtigt på den enkelte arbejdsplads. Og som inspiration til at omsætte et mål til konkrete indsatser.

De vejledende standarder er udviklet med afsæt i input fra Dansk Socialrådgiverforenings medlemmer og med inspiration fra DS’ professionsstrategi, professionsetik, lederpolitik, arbejdsmiljøforskningen og Arbejdstilsynets vejledninger.

» De vejledende standarder er udgivet i en publikation, som ligger på DS’ hjemmeside sammen med inspirationsmaterialer til at arbejde med dem.


9 anbefalinger til bedre faglighed og arbejdsglæde

  1.  Socialrådgiverfaglig ledelse: Arbejdspladser med mange socialrådgivere har mulighed for socialrådgiverfaglig ledelsessparring.
  2.  Samarbejde om opgaveløsningen: Alle socialrådgivere har mulighed for at arbejde sammen med en socialrådgiverkollega (eller med en anden fagprofessionel) om opgaveløsningen. Alle socialrådgivere har et stærkt arbejdsfællesskab.
  3. Mål og mening med arbejdet: Alle socialrådgivere har et meningsfuldt arbejde med klare mål for arbejdsopgaverne.
  4. Tid til arbejdet: Alle socialrådgivere kan udføre sit arbejde, uden at stor arbejdsmængde og tidspres udgør en risiko for sikkerhed eller sundhed.
  5. Professionelt relationsarbejde: Alle socialrådgivere understøttes i at kunne udføre relationsarbejdet professionelt. Alle socialrådgivere har mulighed for at få støtte til at forebygge og håndtere høje følelsesmæssige krav i arbejdet.
  6. Faglig refleksion: Alle socialrådgivere deltager regelmæssigt i supervision af god kvalitet. Alle socialrådgivere deltager jævnligt i socialrådgiverfaglig sparring og medvirker til videndeling.
  7. Kompetenceudvikling: Alle nyansatte socialrådgivere har ret til både et introduktionsforløb og et mentorforløb på arbejdspladsen af en passende varighed og god kvalitet. Alle socialrådgivere deltager regelmæssigt i kompetenceudvikling og at der sikres ressourcer til det.
  8. Udvikling af det sociale arbejde: alle arbejdspladser skal sikre rum til udvikling af det sociale arbejdes praksis samt organisering, rammer og vilkår. Det skal ske i et samspil mellem ledelse og medarbejdere, og hvor muligt med inddragelse af de berørte borgere.
  9. Kontinuitet og fastholdelse i arbejdet: alle socialrådgivere skal kunne holde fast i faget gennem hele arbejdslivet, hvis de ønsker det.

Kilde: Vejledende standarder for faglighed og arbejdsmiljø (Dansk Socialrådgiverforening, september 2021).