Ledernes arbejdstid

Ledere har et stort ansvar og arbejder meget. Somme tider for meget. Læs om ledernes arbejdstidsregler og få inspiration til, hvor du skal sætte grænsen.

 

Arbejdstids- og hviletidsbestemmelser for offentligt ansatte ledere

Ledernes arbejdstid er på det offentlige område reguleret af Dansk Socialrådgiverforenings og Forhandlingsfællesskabets overenskomster med KL, Danske Regioner (RLTN) og Medarbejder og – kompetencestyrelsen.

Som udgangspunkt arbejder lederne uden højeste arbejdstid, men det betyder ikke, at man skal arbejde mere end 37 timer i gennemsnit over en periode:

Det betyder, at man har en ret og pligt til selv at tilrettelægge sin arbejdstid, sådan at man på den ene side tager sig af de nødvendige driftsopgaver, og på den anden side selv har et skøn over, hvad der er nødvendigt at deltage i. Det betyder, at man i perioder kan komme til at arbejde mange timer på grund af forhold, man ikke selv nødvendigvis er herre over. Så snart der bliver plads til at arbejde mindre – også mindre end 37 timer – har man ret til at planlægge sin arbejdstid sådan, at man har mindre tilstedeværelse.

Det er dermed ikke hensigten, at den gennemsnitlige arbejdstid over en periode er på mere end 37 timer. Det betyder i praksis, at det er lederens eget ansvar på en fleksibel måde at tilrettelægge sin arbejdsdag således, at arbejdsopgaverne bliver løst inden for den gennemsnitlige ramme.

Merarbejde

Hvis der opstår perioder, hvor arbejdstiden ligger meget over 37 timer, vil man med udgangspunkt i aftaler om merarbejde for tjenestemænd uden højeste arbejdstid, kunne indgå en aftale med sin arbejdsgiver om, at merarbejde udbetales eller gives som tjenestefrihed.

Merarbejdet kan godtgøres enten som tjenestefrihed med tillæg af 50 procent eller som en økonomisk godtgørelse, der beregnes på baggrund af lederens timeløn med et tillæg på 50 procent.

Det fremgår bl.a. af aftalerne, at merarbejdet skal have et betydeligt omfang og skal være af midlertidig karakter, dog normalt på minimum 4 uger. Merarbejdet skal enten godkendes på forhånd eller være pålagt lederen. Der foreligger ikke en entydig definition af, hvad det indebærer, at merarbejdet er godkendt på forhånd eller pålagt af lederens leder. Det er imidlertid Dansk Socialrådgiverforenings opfattelse, at hvis den samlede opgavemængde indebærer, at der vil være et betydeligt merarbejde, og lederens leder er gjort opmærksom her på, vil der være tale om pålagt merarbejde. Det er derfor vigtigt, at lederen i sin tilrettelæggelse af arbejdstiden, gør sin leder opmærksom på, når der opstår situationer, hvor der vil være, eller har været, betydeligt merarbejde.

Jo højere lederstilling man har, jo mere merarbejde skal man kunne tåle uden kompensation. Det gælder chefstillinger og tilsvarende niveau.

48-timers reglen

Offentligt ansatte ledere, undtagen de allerøverste topledere, er omfattet af 48 timers reglen. 48 timers reglen betyder, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i løbet af en syvdagesperiode ikke må overstige 48 timer, inklusive overarbejde. Gennemsnittet beregnes over en 4 måneders periode (eksklusive ferie og sygdomsperioder).

Hviletidsbestemmelser

Offentligt ansatte ledere, undtagen de allerøverste topledere, har ret til daglig og ugentlig hviletid.

Daglig hviletid betyder, man skal have en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer.

Ugentlig hviletid betyder, at man inden for hver periode på 7 døgn skal have et ugentligt fridøgn, der skal ligge i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode.

Desuden har lederen ret til en pause af et sådant omfang og med en sådan placering inden for arbejdsdagen, at formålet med pausen tilgodeses.

Arbejdstids- og hviletidsbestemmelser for privatansatte ledere

For ledere, der er ansat på det private område med overenskomst, fremgår arbejdstidsbestemmelserne af overenskomsten.

For ledere der ansat på det private område uden overenskomst gælder det, at arbejdstiden reguleres af den kontrakt, som indgås om ansættelsesforholdet.

48-timersreglen

Desuden er de fleste ledere, undtagen de allerøverste topledere, omfattet af 48 timers reglen. 48 timers reglen betyder, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i løbet af en syvdagesperiode ikke må overstige 48 timer, inklusive overarbejde. Gennemsnittet beregnes over en 4 måneders periode (eksklusive ferie og sygdomsperioder).

Hviletidsbestemmelser

Privatansatte ledere, undtagen de allerøverste topledere, har ret til daglig og ugentlig hviletid.

Daglig hviletid betyder, man skal have en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer.

Ugentlig hviletid betyder, at man inden for hver periode på 7 døgn skal have et ugentligt fridøgn, der skal ligge i umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode.

Desuden har lederen ret til en pause af et sådant omfang og med en sådan placering inden for arbejdsdagen, at formålet med pausen tilgodeses.

Ekstraopgaver som leder

Vær særligt opmærksom på opgaver, som du har påtaget dig eller fået tildelt, og som stiller særlige krav til din arbejdstid. Her bør du drøfte opgavens omfang og mulighederne for at blive kompenseret for tidsforbruget i form af godtgørelse for en del af timerne eller et løntillæg med din leder. Det anbefales, at du kontakter din DS-lederkonsulent i den DS-region, som du tilhører.

Vær særligt opmærksom på ekstraopgaver, der ikke knytter sig til din rolle som leder. Arbejdstidsreglerne for ledere indeholder, som nævnt ovenfor, rum for fleksibelt arbejde, som i perioder også overstiger 37 timer, da lederrollen kan stille krav om tilstedeværelse ud over det, som er normal arbejdstid for basismedarbejdere.

Arbejdsmiljølovgivningen beskytter også ledere

Som leder har du ansvar for de ansattes arbejdsmiljø. Men ledere er naturligvis også selv ansatte, og dermed omfattet af arbejdsmiljølovgivningen.

Ifølge bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø har arbejdsgiveren pligt til at sikre, at arbejdet i alle led planlægges, tilrettelægges og udføres sådan, at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt på kort og lang sigt i forhold til stor arbejdsmængde og tidspres.

Det betyder, at stor arbejdsmængde og tidspres ikke må forringe ansattes – herunder lederes – sikkerhed eller sundhed på kort eller lang sigt. Det betyder også, at arbejdsgiveren skal iværksætte effektive tiltag, så de ansatte – herunder ledere – ikke bliver syge eller kommer til skade pga. stor arbejdsmængde og tidspres.

Råd og vejledning

Fem praktiske råd til at styre sin arbejdstid:

  • Registrér din daglige arbejdstid, så du selv løbende kan holde øje med hvor mange timer du arbejder. Gør det til en vane.
  • Sørg for at have plads i kalenderen til arbejdsopgaver og uforudsete hændelser. Fyld den ikke op med møder.
  • Planlæg fridage og ferier i god tid. Lav forpligtende aftaler med din familie og venner.
  • Hvis du får en opgave med at være særligt til rådighed, så kontakt din lederkonsulent i Dansk Socialrådgiverforening med henblik på at få en aftale med din arbejdsgiver om de konkrete vilkår for opgaven.
  • Kontakt din leder, hvis din arbejdstid svulmer op eller hvis dine arbejdsopgaver opleves som ukontrollerbare.

Yderligere råd og vejledning kan du få hos din lederkonsulent i Dansk Socialrådgiverforening. Find kontaktoplysninger her.

Kontakt

Ledersektionens konsulent

Nicolai Paulsen
Tlf: 33 38 61 68 / 21 29 87 17
Mail: np@socialraadgiverne.dk

Politisk ansvarlig

Forkvinde Signe Færch
Tlf: 24 69 28 53
Mail: sif@socialraadgiverne.dk