Lederen som arbejdsmiljøaktør

Som leder på din arbejdsplads har du stor betydning for hvordan dine medarbejdere oplever arbejdsmiljøet. Du påvirker arbejdsmiljøet gennem din ledelsesstil og hvordan du forvalter dit ledelsesrum. Desuden har du som leder særlige pligter efter arbejdsmiljøloven.

Som leder kan du indgå i et trio-samarbejde med tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, måske sidder du også i et MED-/SU-udvalg, og endelig kan du være udpeget som ansvarlig arbejdsmiljøleder for hele eller en del af arbejdspladsen. Vær særligt opmærksom på at du som leder også har nogle særlige forpligtelser som følge af arbejdsmiljøloven.

Lederes pligter ifølge arbejdsmiljøloven

Arbejdsledere har en dobbeltrolle. De leder og fører tilsyn med arbejdet på vegne af arbejdsgiver og er samtidig selv ansatte. Arbejdsledere er dermed en del af en virksomheds ledelse og er samtidig beskyttet af reglerne i arbejdsmiljølovgivningen i deres egenskab af ansatte. Arbejdsledere har pligt til at deltage i samarbejdet om sikkerhed og sundhed.

Arbejdsledere skal medvirke til, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige inden for det arbejdsområde, som de leder. Arbejdsledere skal bl.a. påse, at de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter deres hensigt.

Hvis arbejdsledere bliver bekendt med fejl eller mangler, som kan medføre fare for ulykker eller sygdom, skal de sørge for at afværge faren. Hvis arbejdsledere ikke kan afværge faren ved at gribe ind på stedet, skal de straks

På Arbejdstilsynets hjemmeside kan du læse mere om arbejdsgiverens og de ansattes pligter efter arbejdsmiljøloven. gøre arbejdsgiveren bekendt med forholdet.

Er du leder i et trio-samarbejde?

Som leder kan du drage stor nytte af at et løbende samarbejde med tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant for det område, som du er leder for.

Det uformelle arbejde i denne trio kan supplere det formelle arbejde i MED-udvalget. I trioen kan du få en øget fornemmelse af hvad der rør sig blandt medarbejderne, og de tilllidsvalgte kan give dig konkrete ideer. Samtidig får TR og arbejdsmiljørepræsentant adgang til dine overvejelser, og det kan kvalificere deres arbejde som medarbejderrepræsentanter.

Den uformelle samarbejdsform giver nogle unikke muligheder for både at forebygge problemer og for at løse aktuelle udfordringer hurtigt.

Få inspiration til trio-samarbejdet på godtarbejdsmiljø.dk og på vpt.dk.

Kurser for trio’er i psykisk arbejdsmiljø 
Det er aftalt ved overenskomstforhandlingerne, at der skal være et kursustilbud om psykisk arbejdsmiljø for trio’er i kommuner og regioner. Trioen består af leder, TR og arbejdsmiljørepræsentant fra samme arbejdsplads. Kurset kan bestilles til afholdelse på egen arbejdsplads med deltagelse af flere trio’er herfra. Man kan også tilmelde sig de åbne kurser. Det er PUF – Parternes Uddannelsesfællesskab, som udbyder kurserne.

Er du leder i MED-udvalg?

Alle ledere og medarbejdere i MED-udvalg skal deltage i MED-grunduddannelsen inden for det første funktionsår.

Kommunalt og regionalt ansatte ledere kan finde MED-uddannelsen hos Parternes Uddannelsesfællesskab www.puf.dk.

Uddannelsen sætter fokus på MED-samarbejdet som en aktivitet, der skal skabe værdi for samarbejdet om kerneopgaven og understøtte trivsel på arbejdspladsen. Deltagerne får en grundig og struktureret introduktion til det formelle aftalegrundlag for MED-samarbejdet og til MED-idéen. Uddannelsen er på i alt 14,8 timer.

Er du leder i arbejdsmiljøgruppen?

Hvis du af din arbejdsgiver er udpeget til at indgå i virksomhedens arbejdsmiljøorganisationen, dvs. samarbejder med en arbejdsmiljørepræsentant i den såkaldte arbejdsmiljøgruppe, så er din rolle beskrevet således i bekendtgørelsen om systematisk arbejdsmiljøarbejde:

”§ 18. Arbejdslederen er udpeget af arbejdsgiveren til at indgå i virksomhedens arbejdsmiljøorganisation. Den udpegede arbejdsleder dækker hele virksomheden eller det område, som arbejdsmiljøgruppen dækker. Den udpegede arbejdsleders rolle er inden for det område, som arbejdsmiljøgruppen dækker, at repræsentere ledelsen i samarbejdet om sikkerhed og sundhed og i den forbindelse

  1. bidrage med viden og erfaringer om virksomhedens produktion, ydelse og arbejdsmiljøforhold, herunder være i kontakt med de ansatte og
  2. bidrage med forslag til forebyggelse af risici i arbejdsmiljøet og løsninger på sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål.

Stk. 2. Den udpegede arbejdsleder skal desuden

  1. samarbejde med de øvrige medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og
  2. bidrage til at varetage arbejdsmiljøorganisationens opgaver.”

Ret og pligt til uddannelse i arbejdsmiljø
Din arbejdsgiver skal sørge for at du deltager i den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse på 3 dage inden for 3 måneder efter tiltrædelsen som den udpegede arbejdsleder i arbejdsmiljøgruppen.

Arbejdsgiveren skal desuden tilbyde supplerende arbejdsmiljøuddannelse på to dage i det første funktionsår, og 1½ dag i hvert af de følgende år. Arbejdsgiveren skal overfor Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at den supplerende uddannelse er tilbudt AMO’s medlemmer. Hvis muligheden ikke udnyttes inden for det pågældende funktionsår, bortfalder den, medmindre man har indgået en særlig aftale.

» Arbejdstilsynet: AT-vejledning – Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen

Særlig beskyttelse mod forringelse af dine vilkår
Som udpeget leder i arbejdsmiljøorganisationen, må du ikke stilles ringere på grund af de aktiviteter, der er forbundet hermed. Det betyder, at hvis din arbejdsgiver ønsker at afskedige dig begrundet i din deltagelse i arbejdsmiljøarbejdet, så kan du ikke opsiges førend Dansk Socialrådgiverforening har forhandlet det med din arbejdsgiver. Kontakt DS hurtigst muligt.

 Find mere viden om arbejdsmiljø

» Læs mere om forskellige arbejdsmiljøemner under Råd og Vejledning
» Læs mere om arbejdsmiljøorganisationen

Find uddannelse

» Væksthus for Ledelse: Uddannelse i ‘Ledelse i psykisk arbejdsmiljø’ (for ledere med personaleansvar ansat i kommuner og regioner)
» Medarbejder- og kompetencestyrelsen og en række arbejdstagerorganisationer: Den frivillige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø (for ledere med personaleansvar ansat i staten)
» Arbejdsmiljø- og MED-uddannelse (PUF)

Nyttige links

» Dansk Socialrådgiverforening: Mere fag og arbejdsglæde
» Dansk Socialrådgiverforening: Ledelse og stress
» Arbejdsmedicinsk Klinik: Leder for en stressramt
» Arbejdsmedicinsk Klinik: Tilbage til arbejdet efter stress
» Godtarbejdsmiljø: Når samtalen er nødvendig
» Godtarbejdsmiljø: Hvis konflikten trapper op
» Godtarbejdsmiljø: Coaching for ledere
» Godtarbejdsmiljø: Godtarbejdsmiljø
» Godtarbejdsmiljø: Kom videre med social kapital
» Godtarbejdsmiljø: Social kapital
» Godtarbejdsmiljø: Trio-samarbejdet
» FH: Arbejdsmiljø
» Lederweb: Arbejdsmiljø
» NFA: Workshop til god forandringshåndtering
» Vold som udtryksform: Ledelse i arbejdet med det voldsomme
» VPT: Viden på tværs
» Væksthus for ledelse: De skjulte velfærdsreserver
» Væksthus for Ledelse: Få mere ud af trivselsmålingen

Kontakt

Ledersektionens konsulent

Nicolai Paulsen
Tlf: 33 38 61 68 / 21 29 87 17
Mail: np@socialraadgiverne.dk

Politisk ansvarlig

Forkvinde Signe Færch
Tlf: 24 69 28 53
Mail: sif@socialraadgiverne.dk

Er du leder i et trio-samarbejde?