Seniorordning

En seniorordning er en frivillig aftale mellem dig og din arbejdsgiver om særlige vilkår i slutningen af dit arbejdsliv. Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål, kan du kontakte din regionskonsulent.

En seniorordning er en aftale mellem dig og din arbejdsgiver om, at du fortsætter arbejdet på nye vilkår eller du fratræder efter en aftaleordning. Ordningen er således en mulighed for at tilrettelægge dit arbejdsliv, så det i højere grad passer dine behov.

Vær opmærksom på, at der er forskel på, om du er ansat i den offentlige eller private sektor.

Er du ansat i den offentlige sektor, vil der i forvejen være aftaler om seniorordninger- eller politiker, mens du som ansat i den private sektor oftest særskilt skal aftale det med din arbejdsgiver, medmindre andet fremgår af for eksempel din ansættelseskontrakt eller lokale aftaler.

Ansat i en kommune

Seniorsamtale

Når du bliver senior, skal du i forbindelse med en medarbejderudviklingssamtale have tilbud om en seniorsamtale.

Vær opmærksom på, at det er din arbejdsplads, der fastsætter, hvornår du er senior.

» Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet: Rammeaftale om seniorpolitik
» Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet: Rammeaftale om seniorpolitik – en vejledning

Seniordage

Du har ifølge overenskomsten ret til fem seniordage pr. kalenderår fra det år, hvor du fylder 60 år.

» Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet: Rammeaftale om seniorpolitik
» Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet: Rammeaftale om seniorpolitik – en vejledning

Afvikling

Du skal så tidligt som muligt give din arbejdsgiver besked om, hvornår du ønsker at holde dine seniordage.

Dine seniordage kan holdes som hele eller halve dage, og hvis du og din arbejdsgiver indgår en aftale om det, kan dine seniordage også afvikles i timer.

Vær opmærksom på, at hvis du ikke holder dine seniordage i løbet af året, bortfalder de som udgangspunkt ved årets udgang, medmindre du aftaler med din arbejdsgiver at de overføres til det efterfølgende kalenderår.

» Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet: Rammeaftale om seniorpolitik
» Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet: Rammeaftale om seniorpolitik – en vejledning

Konvertering af seniordage

Du kan konvertere en eller flere af dine seniordage til ekstraordinær pensionsindbetaling eller bonus – altså løn. Du foretager valget for et år ad gangen, og det er en forudsætning, at du har givet din arbejdsgiver besked om din ønskede konvertering senest den 1. oktober året før, det træder i kraft.

Vær opmærksom på, at hvis du konverterer en eller flere seniordage til bonus, bliver bonussen udbetalt ved udløbet af det år, valget gælder for.

» Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet: Rammeaftale om seniorpolitik
» Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet: Rammeaftale om seniorpolitik – en vejledning

Fratrædelse

Dine ikke-afholdte seniordage bliver udbetalt til dig, når du fratræder din stilling.

» Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet: Rammeaftale om seniorpolitik
» Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet: Rammeaftale om seniorpolitik – en vejledning

Ansat i en region

Seniorsamtale

Når du bliver senior, skal du i forbindelse med en medarbejderudviklingssamtale have tilbud om en seniorsamtale.

Vær opmærksom på, at det er din arbejdsplads, der fastsætter, hvornår du er senior.

» Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Forhandlingsfællesskabet: Rammeaftale om seniorpolitik

Seniorbonus

Du har ret til en seniorbonus kalenderåret efter, at du er fyldt 60 år. Det vil sige, at hvis du for eksempel i 2023 fylder 60 år, så får du første gang en seniorbonus den 1. januar 2024.

» Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Forhandlingsfællesskabet: Rammeaftale om seniorpolitik

Konvertering af seniorbonus

Du kan vælge at konvertere en del af din seniorbonus til andre rettigheder, for eksempel betalte fridage, ekstraordinær pensionsindbetaling eller særlige selvvalgte kompetenceudviklingsforløb. Hvis du vælger at konvertere en del af din seniorbonus til en eller flere af ovenstående ting, skal du give din arbejdsgiver besked om det senest den 1. oktober året før din bonus bliver udbetalt.

Seniorbonussen udgør:

  • for 60-årige udgør seniorbonussen 0,8 % af den sædvanlige løn,
  • for 61-årige udgør seniorbonussen 1,2 % af den sædvanlige løn, og
  • for 62-årige og derover udgør seniorbonussen 1,6 % af den sædvanlige løn.

Værdien af en seniordag svarer til 0,4 % af din sædvanlige årsløn. Det indebærer, at der kan opnås ret til maksimum to, tre eller fire seniordage, afhængig af din alder. Dine seniordage kan holdes som hele eller halve dage, og hvis du og din arbejdsgiver indgår en aftale om det, kan dine seniordage også afvikles i timer.

Vær opmærksom på, at som supplement til ovenstående har Dansk Socialrådgiverforening aftalt en supplerende seniorbonus, så din samlede seniorbonus udgør 2 % af lønnen. Den supplerende seniorbonus kan også konverteres, dog ikke til frihed.

» Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Forhandlingsfællesskabet: Rammeaftale om seniorpolitik

Ansat i staten

Seniorsamtale

Når du er senior, skal du i forbindelse med en medarbejderudviklingssamtale have tilbud om en seniorsamtale. Til samtalen vil der være fokus på:

  • fastholdelse,
  • gradvis tilbagetrækning, eller
  • frivillig tilbagetrækning.

Vær opmærksom på, at der er forskellige muligheder for seniorordninger afhængig af din alder.

» Cirkulære: Aftale om seniorordninger
» Medarbejder- og Kompetencestyrelsen: Seniorordninger og seniorbonus

Aftrapning i tid (deltid)

Hvis du er fyldt 60 år, og du har været ansat i staten i sammenlagt 10 år, kan du og din arbejdsgiver aftale nedsat arbejdstid.

Vær opmærksom på, at arbejdstiden minimum skal udgøre 15 timer pr. uge efter nedsættelsen.

Overenskomst- og tjenestemandsansat

Du og din arbejdsgiver kan aftale, at du fortsat optjener pensionsalder på din hidtidige beskæftigelsesgrad.

» Cirkulære: Aftale om seniorordninger
» Medarbejder- og Kompetencestyrelsen: Seniorordninger og seniorbonus

Aftrapning i job/charge (retræte)

Når du skal aftrappe i job/charge forudsætter det, at du selv søger om at overgå til en lavere placeret stilling.

Vær opmærksom på, at det er en betingelse, at du er fyldt 58 år, og at du i de seneste 10 år har været på fuld tid i en stilling med ledelsesansvar, arbejdsledelse eller anden tilsvarende stilling.

Overenskomstansat

Du og din arbejdsgiver kan aftale, at du får indbetalt samme pensionsbidrag som i din hidtidige stilling.

Ydermere kan du og din arbejdsgiver aftale, at der ydes et personligt og ikke-pensionsgivende tillæg, der maksimalt kan udgøre forskellen op til din hidtidig løn. Tillægget aftrappes som udgangspunkt over maksimalt tre år, medmindre andet er aftalt mellem dig og din arbejdsgiver, når du skal fratræde efter en periode på højst syv år.

Tjenestemandsansat

Du og din arbejdsgiver kan aftale med din arbejdsgiver, at du bevarer retten til pension efter din hidtidige – højere – løn.

» Cirkulære: Aftale om seniorordninger
» Medarbejder- og Kompetencestyrelsen: Seniorordninger og seniorbonus

Seniordage

Hvis du er fyldt 62 år, kan du bevilges op til 12 dages betalt frihed pr. år. Dine seniordage kan holdes som hele eller halve dage, og hvis du og din arbejdsgiver indgår en aftale om det, kan dine seniordage også afvikles i timer.

Vær opmærksom på, at dine seniordage ikke kan konverteres til betaling eller overføres til året det efterfølgende år.

» Cirkulære: Aftale om seniorordninger
» Medarbejder- og Kompetencestyrelsen: Seniorordninger og seniorbonus

Seniorbonus

I det kalenderår du fylder 62 år, har du ret til en årlig seniorbonus, der udbetales løbende. Du har ret til at afholde 2 seniordage (dog 1 seniordag det første år, hvis du er født i 2. halvdel af året), i stedet for seniorbonus. Rent teknisk foregår det sådan, at du under alle omstændigheder får udbetalt seniorbonus, men så får et løntræk svarende til værdien af seniorbonussen, hvis du afholder seniordage.

Du og din arbejdsgiver kan aftale en særlig fastholdelsesbonus, som du får udbetalt, hvis du vælger at udskyde din fratrædelse til et nærmere aftalt tidspunkt.

» Cirkulære: Aftale om seniorordninger
» Medarbejder- og Kompetencestyrelsen: Seniorbonus 

Frivillig fratræden

Du kan søge om frivillig fratræden, når du er fyldt 62 år.

Hvis du er mellem 60-62 år, kan du og din arbejdsgiver indgå aftale om frivillig fratræden, hvis der er tale om større personalereduktion eller du er beskæftiget i en særligt belastende stilling.

Overenskomstansat

Du og din arbejdsgiver kan aftale et fratrædelsesbeløb samt tjenestefrihed med løn i en periode op til dit fratrædelsestidspunkt.

Tjenestemandsansat

Du og din arbejdsgiver kan aftale om en årlig supplerende ydelse som supplement til din pension, indtil du bliver folkepensionist. Der kan her tillægges op til fire års ekstraordinær pensionsalder, og der kan derudover ydes et fratrædelsesbeløb.

» Cirkulære: Aftale om seniorordninger
» Medarbejder- og Kompetencestyrelsen: Seniorordninger og seniorbonus

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Dansk Socialrådgiverforening på mail eller telefon:

Mail: ds@socialraadgiverne.dk

Telefon: 70 10 10 99

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.