Seniorordning

Her på siden kan du læse om seniorordning, som er en frivillig aftale mellem dig og din arbejdsgiver om særlige vilkår i slutningen af dit arbejdsliv. Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på, kan du kontakte din regionskonsulent. Du kan finde kontaktoplysninger nederst på siden.

Som senior har du mulighed for at tilrettelægge dit arbejdsliv, så det i højere grad passer til dine behov. En seniorordning er dermed en aftale mellem dig og din arbejdsgiver om, at du fortsætter arbejdet på nye vilkår eller du fratræder efter en aftaleordning.

Vær opmærksom på, at der er forskel på, hvorvidt du er ansat i den offentlige eller private sektor.

Er du ansat i den offentlige sektor vil der i forvejen være aftaler om seniorordninger- eller politiker, mens du som ansat i den private sektor oftest særskilt skal aftale det med din arbejdsgiver, medmindre andet fremgår af for eksempel din ansættelseskontrakt eller lokale aftaler.

Ansat i en kommune eller region

Seniorsamtale

Når du er senior, skal du i forbindelse med en medarbejderudviklingssamtale have tilbud om en seniorsamtale.

Vær opmærksom på, at det er din arbejdsplads, der fastsætter, hvornår man er senior.

» Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet: Rammeaftale om seniorpolitik
» Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Forhandlingsfællesskabet: Rammeaftale om seniorpolitik

Seniorfridage (kommunal ansat)

Hvis du er ansat i en kommune, har du ifølge overenskomsten ret til fem seniorfridage pr. kalenderår fra det år, hvor du fylder 60 år.

Afvikling

Du skal så tidligt som muligt give din arbejdsgiver besked om, hvornår du ønsker at holde dine seniorfridage. Dine seniorfridage kan holdes som hele eller halve fridage, og hvis du og din arbejdsgiver indgår en aftale om det, kan din frihed også afvikles i timer.

Vær opmærksom på, at hvis du ikke holder dine seniorfridage i løbet af året, bortfalder de som udgangspunkt ved årets udgang, medmindre du aftaler med din arbejdsgiver, at de overføres til det følgende kalenderår.

Konvertering af seniorfridage

Du kan konvertere en eller flere af dine seniorfridage til ekstraordinær pensionsindbetaling eller bonus – altså løn. Du foretager valget for et år ad gangen, og det er en forudsætning, at du har givet din arbejdsgiver besked om din ønskede konvertering senest den 1. oktober året før, det træder i kraft.

Vær opmærksom på, at hvis du konverterer en eller flere seniorfridage til bonus, bliver bonussen udbetalt ved udløbet af det år, valget gælder for.

Fratrædelse

Dine seniorfridage, der ikke er afholdt, inden du fratræder din stilling, bliver udbetalt til dig.

Seniorbonus (regional ansat)

Er du fastansat i en region, har du har ret til en seniorbonus kalenderåret efter, at du er fyldt 60 år. Det vil sige, at hvis du for eksempel i 2022 fylder 60 år, så får du første gang en seniorbonus den 1. januar 2023.

Konvertering af seniorbonus

Du kan vælge at konvertere en del af din seniorbonus til andre rettigheder, for eksempel betalte fridage, ekstraordinær pensionsindbetaling eller særlige selvvalgte kompetenceudviklingsforløb.

Vælger du at konvertere en del af sin seniorbonus til en eller flere af ovenstående ting, skal du give din arbejdsgiver besked om det senest den 1. oktober året før din bonus bliver udbetalt.

Seniorbonussen udgør:

  • for 60-årige udgør seniorbonussen 0,8 % af den sædvanlige løn,
  • for 61-årige udgør seniorbonussen 1,2 % af den sædvanlige løn, og
  • for 62-årige og derover udgør seniorbonussen 1,6 % af den sædvanlige løn.

Værdien af en seniordag svarer til 0,4 % af din sædvanlige årsløn. Det indebærer, at der kan opnås ret til maksimum to, tre eller fire seniordage, afhængig af din alder.

Seniorfridagene kan holdes som hele eller halve fridage, og hvis du indgår en aftale med din arbejdsgiver om det, kan friheden også afvikles i timer.

Vær opmærksom på, at som supplement til ovenstående har Dansk Socialrådgiverforening aftalt en supplerende seniorbonus, så din samlede seniorbonus udgør 2 % af lønnen. Den supplerende seniorbonus kan også konverteres, dog ikke til frihed.

Ansat i staten

Seniorsamtale

Når du er senior, skal du i forbindelse med en medarbejderudviklingssamtale have tilbud om en seniorsamtale. Til samtalen vil der være fokus på:

  • fastholdelse,
  • gradvis tilbagetrækning, eller
  • frivillig tilbagetrækning.

Vær opmærksom på, at der er forskellige muligheder for seniorordninger afhængig af din alder.

» Cirkulære: Aftale om seniorordninger
» Medarbejder- og Kompetencestyrelsen: Senior- og retræteordninger

Aftrapning i tid

Hvis du er fyldt 60 år, og du har været ansat i staten i sammenlagt 10 år, kan du og din arbejdsgiver lave en aftale om nedsat arbejdstid. Arbejdstiden skal dog minimum udgøre 15 timer om ugen.

Tjenestemandsansat

Er du tjenestemandsansat, kan du og din arbejdsgiver aftale, at du fortsat optjener pensionsalder på din hidtidige beskæftigelsesgrad.

Overenskomstansat

Er du overenskomstansat, kan du og din arbejdsgiver aftale, at du fortsat optjener pensionsalder på din hidtidige beskæftigelsesgrad.

Aftrapning job/charge (retræte)

En aftrapning i job/charge forudsætter, at du selv søger om at overgå til en lavere placeret stilling.

Det er en betingelse, at du er fyldt 55 år, og at du i de seneste 10 år have været på fuld tid i en stilling med ledelsesansvar, arbejdsledelse eller anden tilsvarende stilling.

Tjenestemandsansat

Er du ansat som tjenestemand, kan du aftale med din arbejdsgiver, at du bevarer retten til pension efter din hidtidige – højere – løn.

Overenskomstansat

Hvis du er overenskomstansat, kan du aftale med din arbejdsgiver, at du får indbetalt samme pensionsbidrag som i din hidtidige stilling.

Derudover kan du og din arbejdsgiver aftale, at der ydes et personligt og ikke-pensionsgivende tillæg, der maksimalt kan udgøre forskellen op til din hidtidig løn. Tillægget aftrappes som udgangspunkt over maksimalt tre år, medmindre andet er aftalt mellem dig og din arbejdsgiver, når du skal fratræde efter en periode på højst syv år.

Betalt frihed

Hvis du er fyldt 62 år, kan du bevilges op til en dags betalt frihed pr. måned. Afvikling af din frihed skal aftales med din arbejdsgiver, og den kan holdes efter dit behov, for eksempel som enkelttimer, halve dage eller en hel dag.

Derudover kan der aftales en særlig fastholdelsesbonus, som du får udbetalt, hvis du vælger at udskyde din fratrædelse til et nærmere aftalt tidspunkt.

Frivillig fratræden

Du kan søge om frivillig fratræden, når du er fyldt 62 år. Hvis du er mellem 60-62 år, kan du og din arbejdsgiver også indgå aftale om frivillig fratræden, hvis der er tale om større personalereduktion eller du er beskæftiget i en særligt belastende stilling.

Tjenestemandsansat

Hvis du er tjenestemandsansat, kan du og din arbejdsgiver aftale en årlig supplerende ydelse som supplement til din pension, indtil du bliver folkepensionist. Der kan her tillægges op til fire års ekstraordinær pensionsalder, og der kan derudover ydes et fratrædelsesbeløb.

Overenskomstansat

Er du overenskomstansat, kan du og din arbejdsgiver aftale et fratrædelsesbeløb samt tjenestefrihed med løn i en periode op til dit fratrædelsestidspunkt.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål skal du tage fat i din region.

Region Nord – ds-nord@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 87 30 91 91

Region Syd – ds-syd@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 87 47 13 00

Region Øst – ds-oest@socialraadgiverne.dk – direkte telefon: 33 38 62 22

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.