MED-indflydelse

De kommunale arbejdsgivere og de faglige organisationer har aftalt spilleregler for, hvordan medarbejder får medindflydelse og medbestemmelse på en række forhold på arbejdspladsen. Spillereglerne fremgår af MED-rammeaftalen.

Stort set alle kommuner og samtlige regioner har indgået en lokal MED-aftale på baggrund af rammeaftalen, og lokalt foregår indflydelsen via MED-udvalgene, hvor det som udgangspunkt er tillidsrepræsentanterne, der repræsenterer medarbejderne.

Du kan finde meget mere viden og inspiration om MED-bestemmelse på FH’s og OAO’s hjemmesider om MED.

Husk at du som nyvalgt TR har krav på uddannelse i MED-systemet igennem din arbejdsgiver.

KL - MED-Håndbog

MED-håndbogen indeholder ramme-aftalen på KL’s område om medindflydelse og medbestemmelse samt KL’s og KTO’s fælles vejledning og de protokollater som knytter sig til rammeaftalen. TR-reglerne indgår også i rammeaftalen.
» MED-håndbog (2015)

Regionerne - MED-Håndbog

MED-håndbogen indeholder ramme-aftalen på regionernes område om medindflydelse og medbestemmelse samt RLTN’s og KTO’s fælles vejledning og de protokollater som knytter sig til rammeaftalen. TR-reglerne indgår også i rammeaftalen.
» MED-håndbog (2013)

MED-undersøgelsen "Medhør uden medbestemmelse"

FTF offentliggjorde i 2012 en stor undersøgelse om MED- og SU-systemet gennemført i 2011i samarbejde med CARMA (Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet) for FTF.

Undersøgelsen viser bl.a., at ansatte ikke i tilstrækkelig grad bliver inddraget i vigtige beslutninger på arbejdspladsen om økonomi og besparelser, sådan som det er aftalt. Det oplever en stor del af tillidsmændene ifølge en ny undersøgelse.  Undersøgelsen viser også, at der er brug for mere uddannelse af tillidsrepræsentanterne til at varetage opgaverne og tage teten i MED og SU.

Formand for FTF, Bente Sorgenfrey, udtalte i forbindelse med offentliggørelse af undersøgelsen:

– Medarbejdernes repræsentanter skal agere mere proaktivt og komme med konkrete løsningsforslag. De skal tage ansvar for at få mere indflydelse på de vigtige beslutninger. Det kræver bl.a., at de sørger for at få flere kompetencer på de overordnede politik-områder.

Både FTF og de enkelte organisationer arbejder løbende på at uddanne repræsentanterne, så de sikrer mest mulig indflydelse i beslutningerne på arbejdspladsen.
» Læs den korte Pixiudgave
» MED-undersoegelse-2012-hele-rapporten

Samarbejde mellem frivillige og professionelle – aftal spilleregler i MED-systemet

På mange offentlige arbejdspladser inddrages frivillige i den offentlige velfærdsservice. Frivillige kan være et godt supplement til at løfte sociale opgaver og på den måde bidrage til at øge kvaliteten i velfærdssektoren.

Det er dog nødvendigt med en kritisk tilgang til samarbejdet, da frivillighed risikerer at blive en erstatning for fagprofessionelle. En opgaveløsning af høj kvalitet kræver først og fremmest, at vi ikke går på kompromis med fagligheden.

Spillereglerne er en opfordring til, at man lokalt – og i MED-udvalget – aftaler en form, som alle parter er tilfredse med.

OAO’s hjemmeside kan du finde yderligere værktøjer og inspiration til arbejdet i MED-systemet om samarbejdet mellem frivillige og professionelle.

Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle

Dansk Socialrådgiverforening og en række fagforeninger har sammen med Frivilligt Forum lavet en aftale om spilleregler for samarbejdet mellem professionelle og frivillige. Frivilligt Forum er en paraplyorganisation for størstedelen af de organisationer, der i Danmark organiserer frivilligt arbejde.

Læs aftalen i pjecen
Udgivet: oktober 2011

Supplerende vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet i MED på KL-området

KL, KTO og Sundhedskartellet har udarbejdet en supplerende vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet i MED.

Vejledningen er relevant for lokale forhandlere, når MED-aftalen skal (gen-)forhandles.

De centrale forhandlingsparter skal gennemgå de lokale MED-aftaler med henblik på at påse, at de lokale MED-aftaler lever op til arbejdsmiljølovens betingelser med hensyn til organisering af arbejdsmiljøarbejdet. F.eks. om aktiviteter der kan styrke arbejdsmiljøarbejdet, oversigt over den aftalte organisering, hvordan arbejdsmiljørepræsentanter og ledere repræsenteres i MED-udvalg, m.v.

Den supplerende vejledning indeholder bemærkninger til de emner, hvor de centrale parter har vurderet, at der er behov for en uddybning, og er derved et supplement til MED-rammeaftalen. Den supplerende vejledning skal læses i sammenhæng med vejledningen i MED-håndbogen med KL’s og KTO’s fælles vejledning fra OK-11, herunder særligt bilag 9 og bilag 10 til MED-rammeaftalen.

De centrale parters intention med vejledningen er at vejlede de lokale forhandlere i deres arbejde med fornyelse af deres lokale MED-aftale.
» Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i MED

Links

» www.fho.dk/med

» www.oao.dk (se fx Danmarks-kort med lokalaftaler, inspirationsnotater og spørgsmål-svar).

» VPT – Viden på tværs (KL og Forhandlingsfællesskabets hjemmeside om personalepolitik, herunder MED, værktøjer mv.)

» www.puf.dk (parternes web-side om MED-uddannelse)

Kontakt