Arbejdstilsynet på besøg

Arbejdstilsynet (AT) kan komme på både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg på arbejdspladsen. Hvordan foregår det?

Arbejdstilsynet (AT) skal undersøge arbejdspladsens arbejdsmiljø. Hvis AT konstaterer at der er problemer kan AT afgive påbud om at virksomheden løser problemerne.

Sådan foregår et tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynets tilsynsførende har altid ret til adgang til hele virksomheden. Den tilsynsførende har også ret til at tale med alle medarbejdere.

Der er flere typer tilsynsbesøg. Herunder gennemgås de vigtigste typer.

Risikobaseret tilsyn

Formålet med risikobaseret tilsyn er at kontrollere, om virksomheden lever op til arbejdsmiljøreglerne. Arbejdspladsen er udvalgt fordi Arbejdstilsynet gennem de statistiske opgørelser ved, at der er forøget risiko for arbejdsmiljøproblemer i den branche, som virksomheden tilhører.

Den tilsynsførende skal afdække og kontrollere en række forhold:

  • Afdækning af det psykiske arbejdsmiljø gennem samtaler med ledelse og arbejdsmiljørepræsentanter og ansatte.
  • Er der etableret en arbejdsmiljøorganisation, herunder om der er valgt arbejdsmiljørepræsentanter og udpeget ledere til arbejdsmiljøgrupper?
  • Er den årlige arbejdsmiljødrøftelse gennemført?
  • Har medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse?
  • Er der foretaget en arbejdspladsvurdering (APV), og er der udarbejdet en handleplan for APV?
  • Er der er ulykkesrisiko, har der været ulykker, og er de blevet anmeldt til AT?
  • Er der brugsanvisninger til tekniske hjælpemidler, farlige stoffer og materialer?
  • Har de ansatte fået oplæring og instruktion i de arbejdsopgaver, som de udfører? F.eks. hvis der er risiko for vold.

Den tilsynsførende skal desuden tage udgangspunkt i de typiske arbejdsmiljøproblemer, der kan findes for branchen. Her bruges de Arbejdstilsynets brancherettede arbejdsmiljøvejvisere (link i højreboksen).

Virksomheden varsles 1-4 måneder før besøget om, at AT er på vej, men der gives ikke en konkret dato.

Særlige tilsyn med fokus på det psykiske arbejdsmiljø

Formålet med særlige tilsyn med fokus på det psykiske arbejdsmiljø gennemføres indenfor nedslidningstruede jobgrupper, hvor følelsesmæssige krav, vold eller trusler om vold er mest udbredt.

Der er tale om en særlig politisk prioriteret tilsynsindsats som foregår i perioden 2013-2015.

2013 gennemførtes tilsynsindsatserne inden for fængsler, plejehjem og hjemmehjælp. I 2014 var det hospitaler (målrettet psykiatri og sygeplejersker), døgninstitutioner og p-vagter. I 2015 gennemføres tilsynsindsatserne inden for daginstitutioner, socialrådgivere og lærere.

Besøgene er anmeldte besøg, hvor der gennemføres gruppesamtaler med medarbejderne.

Læs spørgsmål og svar om de særlige tilsyn i interviewet med tilsynschef fra Arbejdstilsynet.

Detailtilsyn

Formålet med et detailtilsyn er kontrol af et konkret og afgrænset arbejdsmiljøproblem på arbejdspladsen, f.eks. på baggrund af en klage, en arbejdsulykke, et tidligere påbud, osv.

Besøget er ofte uanmeldt.

Smileyordningen

Arbejdstilsynet skal på baggrund af tilsynsbesøget give virksomheden en smiley, som kan ses på AT’s hjemmeside. smiley’er på arbejdsmiljøområdet:

Grøn smiley viser, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet.

Gul smiley viser, at virksomheden har fået et strakspåbud, et påbud med frist, en afgørelse om psykisk arbejdsmiljø eller en afgørelse uden påbud.

Rød smiley viser, at virksomheden har fået et forbud eller et rådgivningspåbud.

En kronesmiley viser, at virksomheden har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat. Virksomheden har altså gjort en ekstraordinær indsats for at sikre en høj arbejdsmiljøstandard.

» Find din arbejdsplads’ aktuelle smiley

AMiR og TR’s rolle

Arbejdsmiljørepræsentanten har pligt til at assistere Arbejdstilsynet under besøget. AMiR skal sikre sig, at Arbejdstilsynet får et korrekt billede af arbejdsmiljøet og af arbejdsmiljøorganisationens virke.

AMiR kan også lade sig inspirere af den spørgeguide, som den tilsynsførende kan bruge under besøget.

Hvis arbejdsmiljørepræsentanten ikke er tilstede, kan tillidsrepræsentanten medvirke under besøget.

DS anbefaler, at AMiR og TR bruger de arbejdsmiljøvejvisere, som AT har lavet. De er gode til at få overblik over, hvilke problemer der kan være med arbejdsmiljøet, og giver konkrete handlingsforslag til, hvad man kan gøre ved problemerne. De gode råd kan f.eks. bruges til drøftelserne i arbejdsmiljøudvalg og MED/SU-møder  og ved den årlige drøftelse af arbejdsmiljøet, når konkrete problemer tages op eller til udvikling af personalepolitikken.

Hvis arbejdspladsen slipper igennem et tilsynsbesøg uden anmærkninger, men det er AMiR’s og TR’s vurdering, at Arbejdstilsynet har overset vigtige problemer, så bør TR og AMiR henvende sig til DS, som kan hjælpe med en henvendelse til Arbejdstilsynet eller en klage over Arbejdstilsynet til Arbejdsmiljøklagenævnet.

Kontakt