Ny arbejdstidsaftale for lærere på SOSU-skoler

Denne mail er blevet sendt ud til alle medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening ansat på statslige arbejdspladser 6. januar 2021

Der er indgået forlig om en ny arbejdstidsaftale for undervisere på en række statslige uddannelsesinstitutioner, herunder også for lærerne på SOSU-skolerne.

Det underskrevne forhandlingsresultat kan læses her

Aftalen er en oversættelse af den kommunale arbejdstidsaftale, som har erstattet Lov 409, der har reguleret lærernes arbejdstid fra 2013 og frem til i år. Den nye aftale skal være med til at sikre sammenhæng mellem lærernes opgaver og arbejdstid.

Det har været vigtigt i forhandlingerne at få en arbejdstidsaftale, som samlet set har samme værdi som den kommunale aftale, og derfor har oversættelsesøvelsen ikke været let. Samlet set er det en aftale, som oversætter den kommunale arbejdstidsaftale og med samme bærende elementer.

Centrale elementer i aftalen, som afspejler indholdet i den kommunale aftale:

  • Der etableres et forpligtende centralt samarbejde mellem Medarbejder- og kompetencestyrelse og organisationerne, som samler op på, hvordan aftalen fungerer på skolerne.
  • Der er etableres et forpligtende samarbejdsspor, som forankrer dialogen om prioriteringerne af lærernes arbejdstid på skoleniveauet.
  • Aftale om en årsnorm på 1924 timer.
  • Aftale om ret til nedsat arbejdstid fra 60 år, der sikrer ret til nedsat arbejdstid med 175 timer årligt med pension svarende til fuld tid.
  • Aftale om, at opgaveoversigten skal udleveres senest fem uger før ikrafttræden. Opgaveoversigten skal indeholde en så tilpas detaljeringsgrad, at ledelsen og medarbejderen sammen kan vurdere sammenhængen mellem lærerens tid og opgaver.
  • Der er aftalt bestemmelse om, at undervisning, fælles aktiviteter og øvrige opgaver skal planlægges på en måde, som muliggør, at lærerens forberedelsestid afvikles som sammenhængende og effektiv tid, samtidigt med, at aftalen giver den ansatte ret til at bede ledelsen placere forberedelsestiden, hvis læreren oplever at den bliver reduceret.
  • Hvis der i løbet af normperioden opstår nye, større opgaver eller større ændringer af en opgaves indhold eller omfang, beslutter lederen efter dialog med læreren, hvilken konsekvens den nye opgave/ændringen af opgaven har for lærerens samlede opgaver.
  • Hvis skolerne allerede har indgået lokale arbejdstidsaftaler, så bevares de, når den nye arbejdstidsaftale træder i kraft.
  • Aftalen har flere forskellige ikrafttrædelsestidspunkter, da skolerne følger forskellige normperioder, skoleår eller kalenderår. For skoler, som følger kalenderåret, træder aftalen i kraft 1. januar 2022. For skoler, som følger skoleåret, træder aftalen i kraft 1. august 2021 – der er dog undtagelser omkring samarbejdssporet ikke har samme ikrafttræden.

Forliget kommer til at indgå i det samlede CFU-forlig ved OK21, og vil derfor blive en del af det samlede resultat ved OK21.

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.