Kære TR på statens område

Jeg skriver for at informere dig om, at vores forhandlingsfællesskab på statens område, CO10, i dag har afsendt strejkevarsel til den statslige arbejdsgiver, Moderniseringsstyrelsen.

I samme omgang har vi udpeget en række arbejdspladser på statens område til konflikt.

En konflikt kan tidligst træde i kraft den 4. april.

I denne mail finder du både information til dig, der er TR på en arbejdsplads udpeget til konflikt, og til dig, der er TR på en af de arbejdspladser, der ikke er udpeget til konflikt.

I dag sender DS også en særskilt mail til alle medlemmer på statens område med information om situationen.

Jeg ved, at det bliver lidt langt, men det er vigtigt.

Hvorfor konflikt?

Den grundlæggende uenighed mellem os og arbejdsgiver handler om løn og spørgsmålet om, hvad den store indsats, som offentligt ansatte hver dag yder, er værd. Vi har stillet krav om reallønsfremgang, altså lønstigninger der er højere end prisstigningerne. Det er et helt rimeligt krav, efter vi tog samfundsansvar under krisen og holdt igen med lønkravene ved overenskomstforhandlingerne i både 2011, ’13 og ’15.

Nu er den danske økonomi er i fremgang, og det er kun fair, at vi offentligt ansatte, der bidrager til væksten, også får del i den – ligesom resten af samfundet. Det mener arbejdsgiver ikke. De mener, at vi endnu engang skal holde igen med lønnen til offentligt ansatte, og har derudover rejst krav om række forringelser.

Det gælder blandt andet retten til at forhandle undervisernes arbejdstid og retten til betalt spisepause.

» Læs mere om de svære forhandlinger.

Hverken DS eller de øvrige faglige organisationer ønsker en konflikt, og vi har ikke opgivet håbet om at lande en aftale med arbejdsgiver via Forligsinstitutionen. Men vi må også se i øjnene, at vi i lang tid har forsøgt at få arbejdsgiver til at forhandle med os om de afgørende uenigheder, uden at de har vist nogen former for vilje til at komme os i møde.

Arbejdspladser er udpeget til konflikt

I samarbejde med vores forhandlingsfællesskab på statens område, CO10, har vi udpeget en række arbejdspladser, som skal strejke, hvis der ikke kommer en anden løsning. Det drejer sig om ca. 12 % af DS’ medlemmer på statens område.

» Listen over de socialrådgiverarbejdspladser, der er udpeget til konflikt, på statens område

Vi er altså ikke i konflikt endnu, men vi ved, hvilke arbejdspladser der er udpeget til en eventuel strejke. Som modtræk til en strejke kan arbejdsgiver vælge at lockoute alle lønmodtagerne, men det har de endnu ikke meldt ud, om de vil gøre.

TR’er på arbejdspladser, som er udpeget til konflikt, er i går blevet kontaktet telefonisk af vores konsulenter i sekretariatet.

ALLE tillidsrepræsentanter på statens område inviteres desuden til TR-møder om OK18 – se nedenfor.

Hvis du er TR på en arbejdsplads udpeget til konflikt: Hvad er din rolle?

Som TR er du den fagpolitiske leder af DS’ medlemmer på din arbejdsplads. Det betyder, at du spiller en særlig rolle igennem en konfliktperiode. Det betyder også, at du er DS’ repræsentant på arbejdspladsen, som skal holde medlemmerne orienteret, holde gejsten oppe og drøfte og vende udviklingen med medlemmerne. Du vil også være den, medlemmerne vil henvende sig til med spørgsmål og bekymringer om situationen. Derfor holder vi dig grundigt opdateret via nyhedsmails og nyhedsbreve, men det er også vigtigt, at du holder dig orienteret om udviklingen via DS’ hjemmeside og min og DS’ Facebook-sider.

Jeg vil endnu engang understrege, at mens vi lige nu forbereder os på en konflikt, forsøger vi fortsat at opnå en forhandlingsløsning. Derfor er det stadig ikke sikkert, at vi skal i konflikt. Men hvis vi skal, bliver det tidligst den 4. april. Vi har altså tid til at forberede os, og her spiller du som TR en afgørende rolle!

Hvis du er TR på en arbejdsplads, der IKKE er udpeget til konflikt: Hvad er din rolle?

Selv om din arbejdsplads ikke er udtaget til konflikt, vil du højst sandsynligt blive mødt af en række spørgsmål om situationen fra medlemmerne. Vi opfrodrer dig derfor til at holde dig orienteret via OK18 nyhedsmails som denne, DS’ hjemmeside, Facebook osv., så du kan være med til at højne kendskabet til situationen blandt medlemmerne.

I tilfælde af en konflikt har de af dine kollegaer, der er i strejke, brug for din og dine kollegaers støtte og opbakning – for de strejker på fællesskabets – dvs. alle medlemmernes – vegne. Hvis en strejke bliver aktuel, vil I modtage information og inspiration til, hvordan I kan bakke jeres strejkende kollegaer op.

Som nævnt har vi endnu ikke hørt noget om lockout fra statens arbejdsgiver. Men i tilfælde af at arbejdsgiver vælger at varsle lockout, kan din arbejdsplads også blive direkte ramt af konflikten. I det tilfælde vil du og dine kollegaer blive orienteret.

Hvad kan du som TR gøre lige nu?

Allerede nu har du flere konkrete opgaver – både hvis din arbejdsplads er udtaget til konflikt, og hvis den ikke er:

 1. Tilmeld dig et TR-møde. DS inviterer til TR-møder for alle TR’er onsdag den 7. marts i vores tre regioner. Desuden afholder vi særskilte TR-møder for statens område den 12. marts i Vestdanmark og den 13. marts i Østdanmark. Tilmeld dig her.
 2. Du får helt sikkert en masse spørgsmål fra dine medlemmer og kolleger om en eventuel konflikt og især konfliktstøtte – se nedenfor. Andre typiske spørgsmål handler om ferieafholdelse, kursus og barsel – find svarene i DS’ konfliktvejledning.
 3. Det er en god idé at indkalde til et klubmøde på din arbejdsplads så hurtigt som muligt og senest den 23. marts. Konsulenter fra DS og politikere fra DS’ forhandlingsdelegation deltager så vidt muligt og meget gerne.
 4. For at få helt styr på hvem der er berettiget til konfliktstøtte, så skal du som TR i gang med (eller få en anden til at tage ansvar for) at skaffe medlemmernes private mailadresser og private telefonnumre. Du må også gerne opfordre dem til at ændre deres mailadresse i DS’ medlemsregister til en privat adresse. Det kan gøres på hjemmesiden. Hvis konflikten træder i kraft, har man ikke længere adgang til arbejdspladsen og heller ikke til arbejdsmail m.m. Det er vigtigt, at DS og du som TR kan komme i kontakt med alle medlemmer under en konflikt.

DS arbejder på en TR-guide om, hvordan man konkret forholder sig under en konflikt. Selv om en eventuel konflikt først kan gå i gang den 4. april, så skal aktiviteter og dine pligter naturligvis forberedes. Du får guiden, så snart vi har den klar.

Økonomien under en konflikt

Noget af det vigtigste for de enkelte medlemmer er selvfølgelig, hvordan de står økonomisk under en konflikt, hvor de ikke modtager løn fra deres arbejdsgiver. Derfor er det helt afgørende, at du som TR forstår, hvordan økonomien hænger sammen.

Helt overordnet har DS’ hovedbestyrelse valgt en støttemodel, der:

 1. støtter medlemmerne på en solidarisk måde. Det vil sige, at den stiller alle medlemmer – uanset om de er i strejke eller ej – så lige som muligt.
 2. sikrer, at DS kan holde til en længerevarende konflikt. Jo længere, vi kan holde, desto større pres kan vi lægge på arbejdsgiver.

Hvor meget?

I tilfælde af en begrænset konflikt i omfang og tid vil medlemmerne kunne modtage ca. 20.000 kr. pr. måned. I tilfælde af en længerevarende konflikt eller storkonflikt vil medlemmerne modtage ca. 12.000 kr. pr. måned i støtte samlet set.

Hvordan ser modellen ud?

 • På statens område yder DS økonomisk støtte til medlemmerne under en konflikt i form af et støttebeløb og et lån. I CO10 har vi en fælles støtteordning, der gør, at DS kan udbetale et støttebeløb til hvert strejkeramt medlem på statens område – svarende til udbetalte højeste dagpengesats.
 • Derudover har man mulighed for at supplere støttebeløbet med et lån på ca. 8.000 kr. pr. måned. Det skal efter konflikten tilbagebetales. Men man kompenseres ved, at vi nedsætter kontingentet.
 • Dvs. at man i alt vil kunne få ca. 20.000 kr. udbetalt pr. måned. Det svarer til gennemsnitslønnen for en socialrådgiver efter skat – fratrukket ferie og pension.

Det er vigtigt at understrege, at det er DS’ penge, medlemmerne låner. Men fordi vi ikke selv har lov til at låne ud, da vi ikke er en finansiel virksomhed, har vi allieret os med Lån og Spar Bank. Det er Lån & Spar Bank, der derfor rent praktisk står for at udlåne vores midler til medlemmerne. Man behøver således ikke at være kunde i Lån & Spar Bank for at optage lånet, og den eneste nødvendige godkendelse er, at man er medlem af DS og er i konflikt.

Tilbagebetaling

Den solidariske model betyder, at alle medlemmer, både dem, der omfattes af konflikt, og de øvrige, kommer til at bidrage ligeligt til konflikten.

Når konflikten er overstået betyder det, at:

 • Kontingentet sættes ned for medlemmer, der har været i strejke, mens de betaler af på lånet.
 • Støttebeløbet skal naturligvis ikke tilbagebetales.
 • De medlemmer, der har været i strejke, men ikke har taget lån, får samme nedsættelse i kontingentet. (Det vil formentlig ikke være alle, der ønsker at optage et lån, fordi de for en periode godt kan klare sig for mindre. De medlemmer skal selvfølgelig kompenseres på lige fod med medlemmer, der ønsker at optage lånet.)
 • For medlemmer, der ikke har været omfattet af konflikt, betales det almindelige kontingent i samme periode.

Men alle medlemmer – uanset om de har været i konflikt eller ej – skal betale det, der hedder et konfliktkontingent. Det er et kontingent, som lægges oven i det ordinære kontingent. Efter en konflikt er det afgørende, at vi fylder strejkekassen hurtigt op igen, så vi har råd til en fremtidig konflikt. Et konfliktkontingent vil max. være på 200 kr. om måneden. Information om det endelige beløb følger efter konflikten, når vi ved, hvor meget konflikten har kostet.

Rent grafisk kan modellen skitseres således:

Hvis arbejdsgiverne vælger at sende et varsel om lockout, ser den økonomiske situation for medlemmer på statens område anderledes ud. I så fald vil I blive informeret om den økonomiske model.

Du skal være opmærksom på, at du og medlemmerne kan møde kollegaer fra andre faggrupper, der fortæller, at deres fagforening betaler dem fuld løn under en konflikt. I DS har vi valgt denne model for at sikre, at vores strejkekasse kan holde i længere tid. For ved at udbetale støtten i form af lån, strækker vi vores formue længere. Og det er som nævnt afgørende for, hvor længe vi kan være i en konflikt.

Selvom de faglige organisationer har forskellige modeller og beløb for støtten under en konflikt, vil de fleste organisationer formodentlig opkræve en form for konfliktkontingent for at ruste sig til fremtidige konflikter. Måden, organisationerne gør det på, varierer afhængig af organisationens økonomi og størrelse.

Du vil sikkert også få andre spørgsmål om konflikt, og du har sikkert også selv en masse spørgsmål. Mange af svarene ligger på DS’ hjemmeside, hvor du finder både en spørgsmål-svar-guide og en udførlig konfliktvejledning. Vi vil gerne opfordre dig til at læse materialet igennem – uanset om din arbejdsplads er udtaget til konflikt eller ej.

Hvad sker der nu?

Som du måske også har set i medierne er Forligsinstitutionen – og forligsmand Mette Christensen – allerede gået ind i forhandlingerne. Hun mødtes for første gang med parterne på både statens, kommunernes og regionernes område i går, og forventningen er, at hun nu forsøger at mægle mellem parterne – dvs. finde et kompromis, som begge parter kan anbefale.

Hvis forligsmanden vurderer, at der er brug for det, kan hun udsætte konfliktens start med 14 dage op til to gange. Lykkes hun med at lande et kompromis, som begge parter kan tilslutte sig, kommer forligsskitsen til urafstemning blandt alle de statslige medlemmer af DS og de øvrige organisationer. Stemmer medlemmerne ja, ophøjes skitsen til overenskomst.

Som nævnt er vi altså endnu ikke i konflikt. Den kan tidligst gå i gang den 4. april.

Indtil videre er der kun afgivet konfliktvarsel på statens område. Vi forventer dog, at sammenbruddene på det kommunale og det regionale område betyder, at vi også på de områder afsender konfliktvarsler i løbet af næste uge.

Har du yderligere spørgsmål, så tjek DS’ OK18-tema på vores hjemmeside, og tøv ikke med at tage fat i dine konsulenter i sekretariatet. De er der for at hjælpe dig!

Og en sidste ting:

I løbet af de seneste intense uger har jeg modtaget mange mails med kommentarer og spørgsmål – men først og fremmest med stor opbakning fra medlemmer i hele landet. Tak for den tillid I viser vores hovedbestyrelse.

I denne tid er det vigtigt, at vi står sammen. Hver dag kæmper mange af os for at lave godt socialt arbejde – undervise, udvikle og styrke vores fag. Den faglige kamp, vi befinder os i lige nu, handler basalt set om ordentlige løn- og arbejdsvilkår for den kæmpe indsats, vi hver dag yder.

Jeg håber, at vores hovedbestyrelse kan præsentere jer for et fair resultat i løbet af nogle uger. Hvis det ikke lykkes, sættes konflikten i gang. For vi er en fair løn og ordentlige vilkår værd!

Det var alt for nu. Jeg håber, at I vil møde op til TR-møde den 7. marts, hvor I vil modtage meget mere information om situationen. Hvis I har spørgsmål inden da, er I naturligvis altid velkomne til at kontakte jeres konsulent i DS.

Mange hilsener
Majbrit Berlau

Kontakt