Kære studerende/medlemmer af SDS

Vi skriver til dig med vigtig information om, hvordan du som studerende skal forholde dig i tilfælde af en kommende konflikt mellem de offentligt ansatte og deres arbejdsgivere i staten, regionerne og kommunerne – bl.a. i forhold til praktik, konfliktramt arbejde, aflyst undervisning, studenterjobs m.v.

Om to uger – den 4. april – kan den varslede strejke træde i kraft, og ugen efter – den 10. april – risikerer 440.000 offentligt ansatte at blive lockoutet af arbejdsgiverne – medmindre vi har nået en aftale inden da, eller forligsmanden har udskudt tidspunktet for at få mere tid at forhandle i.

Der er i udgangspunktet tale om en stort set total lockout af blandt andre socialrådgivere både på det statslige, kommunale og regionale område. I praksis er det dog endnu ikke endeligt afklaret, hvor mange socialrådgivere der undtages fra lockoutvarsel og/eller indgår i nødberedskab.

Som studerende – og dermed også som praktikant – er du IKKE omfattet af konflikten, men som studerende og praktikant vil din hverdag blive påvirket af konflikten, såfremt den træder i kraft.

Vi har fået mange henvendelser fra studerende om især konfliktens betydning for

 • praktikforløb og konfliktramt arbejde
 • aflyst undervisning, vejledning, eksamen, m.v.
 • studenterjobs

DS har i samarbejde med SDS netop opdateret vores spørgsmål-svar om disse emner.

Praktikforløb

Socialrådgiverpraktikken er ulønnet og som praktikant er man ikke i et ansættelsesforhold. Derfor skal praktikanter fortsætte i praktikforløbet. Men praktikanter må ikke påtage sig konfliktramt arbejde.

En eventuel konflikt på dit praktiksted må ikke forringe de læringskrav, der er fastlagt for din praktik, lige som du også fortsat skal have tilbudt den aftalte vejledning. I de få tilfælde, hvor et praktiksted lukkes helt ned som følge af konflikt, vil du naturligvis have svært ved at udføre dine praktikopgaver, og du kan opleve, at ledelsen vælger at sende dig hjem, og du skal her følge anvisningerne fra dit praktiksted. Eventuelle dage i en konfliktperiode, hvor du ikke kan udføre dine praktikopgaver og for eksempel sendes hjem, vurderes ikke at tælle som fraværsdage, jf. praksis om max 12 fraværsdage.

Det er din uddannelsesinstitution i samarbejde med dit praktiksteds ledelse, der er overordnet ansvarlig for, at din praktik kan gennemføres i henhold til studieordningen, praktikhåndbogen og de indgåede aftaler om dit praktikforløb.

DS henstiller selvfølgelig til, at selvstændige socialrådgivere ikke i en konfliktperiode indgår aftaler om at tage arbejde som vikarer på konfliktramte områder, herunder påtage sig opgaver med praktikvejledning i stedet for en strejkende/lockoutet praktikvejleder, da det vil svare til at påtage sig konfliktramt arbejde.

Hvad gør du, hvis socialrådgiverne på dit praktiksted er udtaget til strejke eller lockout?

 • Snak med din praktikvejleder og kolleger. Hold dig orienteret om udviklingen frem mod en eventuel konflikt ved at deltage i dialogen blandt socialrådgiverne og eventuelt andre faggrupper på dit praktiksted.
 • Hvis det forventes at læringen i din praktik påvirkes af en konflikt bør du drøfte dette – og eventuelt lave aftaler – med din vejleder, praktikstedets ledelse og din uddannelsesinstitution. Det er vigtigt, at der er klare aftaler i forhold til varetagelse af selvstændige opgaver/samtaler/borgerkontakt og adgangen til faglig backup/supervision i forbindelse med vanskelige forløb. Aftaler skal sikre, at du som studerende ikke kommer til at stå alene uden adgang til professionsfaglig vejledning på praktikstedet eller fra din uddannelsesinstitution.
 • Det vil oftest være en god idé også at tage en snak med din vejleder på uddannelsen og inddrage denne i aftaler om dit praktikforløb under en konflikt. Kontakt eventuelt også praktikansvarlig på din uddannelse.

Hvad anbefales din praktikvejleder at gøre, hvis pågældende er udtaget til strejke eller lockout?

 • Praktikvejledere, der er udtaget til strejke eller lockout, forventes at snakke med sin praktikant om, hvad konflikten kan betyde for den studerendes praktikforløb.
 • Konfliktramte praktikvejledere bør forud for konfliktens ikrafttrædelse inddrage sin nærmeste leder med henblik på at afklare spørgsmål og lave nødvendige aftaler samt forebygge, at praktikanten ikke under praktikken pålægges konfliktramt arbejde (se nærmere nedenfor).
 • Konfliktramte praktikvejledere bør forud for konfliktens ikrafttrædelse orientere den tilknyttede vejleder på uddannelsen og eventuelt socialrådgiveruddannelsens praktikkoordinatorer med henblik på at der sikres praktikanten fortsat professionsrettet vejledning (jf. studieordning, praktikhåndbog og de indgåede aftaler om dit praktikforløb) i konfliktperioden, herunder sikre at der er klare aftaler om praktikantens eventuelle varetagelse af selvstændige opgaver/samtaler/borgerkontakt og praktikantens adgang til faglig backup/supervision i forbindelse med vanskelige forløb.

Konfliktramt arbejde

Konfliktramt arbejde er kort fortalt det arbejde, som overenskomstansatte medarbejdere, der er omfattet af konflikten, skulle have udført. Dette arbejde må ikke udføres af de medarbejdere og praktikanter, som IKKE er omfattet af konflikten. Tjenestemænd, ikke-medlemmer, andre faggrupper eller praktikanter/studerende må altså IKKE blive pålagt eller selv påtage sig konfliktramt arbejde. Hvis arbejdsgiver forsøger at få konfliktramt arbejde udført, er det i strid med hovedaftalerne og opfattes som et forsøg på at afbøde konfliktens virkning. Det må arbejdsgiver ikke.

Medarbejdere eller praktikanter, der afviser at påtage sig konfliktramt arbejde, kan ikke beskyldes for arbejdsvægring/arbejdsnedlæggelse, og samtidig må medarbejdere eller praktikanter heller ikke udnytte konfliktsituationen til at nægte at udføre deres “normale” opgaver. Fx

 • Det vurderes at være ”normalt” arbejde at passe de fx fem sager, som du har passet før en konflikt
 • Det vurderes ikke at være ”normalt” arbejde, hvis du under en konflikt pålægges ansvar for nye sager, som tidligere har været varetaget af strejkeramte kolleger – og som det ikke var planlagt, at du skulle overtage forud for afgivelsen af konfliktvarslet.

Grænsen mellem “normalt” arbejde og konfliktramt arbejde vil i nogle tilfælde være vanskelige at definere, og bliver du som praktikant usikker, kan du søge sparring hos SDS, hos DS og/eller hos din vejleder eller praktikkoordinator på socialrådgiveruddannelsen (forudsat at vedkommende ikke også er konfliktramt).

Eventuelle konkrete uenigheder om, hvad der er konfliktramt arbejde søges afklaret mellem DS og KL/Danske Regioner eller mellem DS/CO10 og Moderniseringsstyrelsen og afgøres i sidste ende af Arbejdsretten eller Tjenestemandsretten.

SDS og DS henstiller selvfølgelig til, at I ikke i en konfliktperiode indgår aftaler om at tage arbejde som vikarer på konfliktramte områder, da det vil svare til at påtage sig konfliktramt arbejde.

Aflyst undervisning, vejledning, eksamen, m.v.

Mange undervisere og øvrige medarbejdere på uddannelsesstederne vil også blive inddraget i en eventuel konflikt, hvilket vil påvirke dit studieforløb mere eller mindre, afhængig af hvor du er på uddannelsen.

På Københavns Professionshøjskole har DS, der organiserer hovedparten af de socialfaglige undervisere, varslet strejke fra 4. april, og samtidig har akademikerorganisationerne, der organiserer hovedparten af underviserne i jura, samfundsfag og psykologi, varslet strejke for sine medlemmer fra 4. april på både Københavns Professionshøjskole og på UC Syd.

Staten (Moderniseringsstyrelsen) har – som arbejdsgiver – varslet lockout overfor alle undervisere m.fl. fra 10. april på alle professionshøjskoler og på AAU.

Konkret vil det betyde hel eller delvis aflysning af undervisning, vejledning og andre aktiviteter, herunder eksamen, som skulle foregå i den periode, hvor de pågældende medarbejdere er ramt af strejke eller lockout.

De undervisere, der ikke er omfattet af strejke/lockout, vil som udgangspunkt gennemføre deres planlagte undervisning, vejledning, m.v., hvis forholdene tillader det.

Det er ledelsen på den enkelte professionshøjskole og på AAU, der er ansvarlig for at planlægge, hvad der skal ske i tilfælde af konflikt og dermed sikre, at konflikten går mindst muligt ud over dig og dit uddannelsesforløb. Det er derfor også ledelsen på den enkelte professionshøjskole og på AAU, der er ansvarlig for at informere om eventuelle ændringer og aflysninger. Du kan forvente at få noget information direkte fra din uddannelsesledelse og anden information skal du selv opsøge på uddannelsesinstitutionens hjemmeside m.v.

Da omfang og varighed af en eventuel konflikt er ukendt, er det heller ikke muligt at svare på, hvilken betydning en eventuel konflikt vil få for dit studieforløb.

Konkret arbejder SDS for at din uddannelse ikke forsinkes, udskydes og/eller forringes på grund af konflikten, men rammer og muligheder for at forhindre dette vil først være kendt, når konfliktens slutdato er kendt. Har du spørgsmål til dette, opfordres du til at kontakte din lokale SDS afdeling eller SDS’ formandskab på fu@sdsnet.dk.

Studenterjobs

Socialrådgiverstuderende, der ansættes i studenterjob eller i normerede stillinger på det administrative område, er normalt ansat i henhold til en HK-overenskomst. Ligesom på DS’ område gælder det også på HK’s område, at det kun er medlemmer af HK, som udtages til strejke eller lockoutes. Nærmere vejledning om dette skal du derfor søge hos HK, fx hos den lokale HK-tillidsrepræsentant, hvis du er medlem af HK.

Hvis du er i studenterjobs og ikke er medlem af den overenskomstbærende organisation (for studenterjobs er det normalt HK), skal du som udgangspunkt fortsætte i jobbet, da du dermed betragtes som fagforeningsmæssigt uorganiseret i forhold til din jobfunktion som studentermedhjælp. I det tilfælde, hvor du skal fortsætte i jobbet, er det også vigtigt ikke at påtage sig konfliktramt arbejde (se ovenfor) – da det vil være i strid med hovedaftalerne og opfattes som et forsøg på at afbøde konfliktens virkning.

Socialrådgiverstuderende, der er i studiejobs eller lignende, opfordres til at organisere sig i den overenskomstbærende organisation og blive en del af fællesskabet, der arbejder for en god løsning for alle, også selv om de studerende ved sen indmeldelse ikke er berettiget til konfliktstøtte.

Hvad sker der nu

Forhandlerne fra de faglige organisationer forhandler stadig med arbejdsgiverne i Forligsinstitutionen, men vi kan desværre ikke give meldinger herfra, da parterne har tavshedspligt.

Forligsmanden Mette Christensen kan vælge at udsætte konfliktens start med 14 dage op til to gange. Lykkes hun med at lande et kompromis, som begge parter kan tilslutte sig, kommer forligsskitsen til urafstemning blandt alle ordinære medlemmer af DS og de øvrige organisationer (dvs. SDS-medlemmer deltager ikke i en sådan urafstemning). Stemmer medlemmerne ja, ophøjes skitsen til overenskomst.

En konflikt i forbindelse med OK18 kan få indvirkning for dig og dit studieforløb på kort sigt, men OK18 handler også om kvaliteten af din uddannelse på længere sigt og dine vilkår som færdiguddannet socialrådgiver. Gode arbejdsforhold for vores undervisere betyder gode studieforhold og øget kvalitet i uddannelsen for os studerende – og fair løn/vilkår til socialrådgivere betyder fair løn/vilkår til os, når vi er færdiguddannede.

Er du medlem af SDS, så tilbyder vi dig vejledning – uanset hvor du er på dit studie

SDS afholder (eller har afholdt) informationsmøder på uddannelsesstederne med mulighed for at høre om og debattere OK18 og hvordan en eventuel konflikt kan påvirke dit studieforløb.

Vi arbejder på at få så meget info som muligt ud til vores medlemmer, og har derfor også forespurgt socialrådgiveruddannelserne ift. deres vurdering af evt. konsekvenser for praktik og øvrige uddannelsesforløb ved en eventuel konflikt.

Vi har sendt ekstraordinære mails ud vedr. OK18 for studerende til alle SDS medlemmer. Har du ikke modtaget disse mails, kan de være havnet i dit spamfilter, og er de ikke dér, så kontakt SDS, så vi kan få registreret din mailadresse rigtig.

Har du som studerende konkrete spørgsmål om konflikten, og hvordan du som studerende skal forholde dig, så kontakt SDS på fu@sdsnet.dk eller SDS’ konflikt-hotline. Se mere på SDS’ hjemmeside om OK18 for studerende, lige som du opfordres til at følge med på SDS’ facebook-side.

Hvordan kan jeg støtte fællesskabet under en eventuel konflikt

SDS anbefaler, at vi som studerende forholder os solidariske med de konfliktramte – og at alle indgår i den fælles mobilisering og aktivisme blandt socialrådgivere og socialrådgiverstuderende, der vil være en del af en eventuel konflikt. Dette bør altid ske under hensyn til mødepligt i forbindelse med praktik, modulforløb, m.v.

Kontakt din lokale SDS afdeling eller tilmeld dig via SDS’ hjemmeside.

Og se også info om aktiviteter på DS’ hjemmeside om OK18, eller på Facebook.

Mange hilsener
Anders Bruun Andersen, forperson Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende
Majbrit Berlau, formand DS

Kontakt