Resultatet af OK24 for statsligt ansatte

I denne artikel kan du blive klogere på den nye overenskomst for statsligt ansatte socialrådgivere.

Overenskomsten er den aftale, som sætter rammerne omkring din løn og mange andre vilkår – bl.a. pension, ferie, barsel og arbejdstid. Overenskomsten er forhandlet på plads mellem fagforeningerne for de statsligt ansatte og arbejdsgiverne i staten. Medlemmerne har ved den efterfølgende urafstemning stemt “ja” til aftalen.

Den gælder for en 2-årig periode, træder i kraft 1. april 2024 og sikre nedenstående forbedringer for de socialrådgivere, som er ansat i staten.

Lønstigninger

Frem mod november 2025 stiger lønnen for alle statsligt ansatte socialrådgivere med samlet set 7,4 %. Lønstigningerne kommer gradvist:

 • 1. april 2024 stiger din månedsløn med 5,89 %.
 • 1. april 2025 stiger din månedsløn forventeligt med 1,31 %.
 • 1. november 2025 stiger din månedsløn forventeligt med 0,2 %.

Din grundløn og alle dine forhandlede tillæg stiger med disse procentsatser.

For en socialrådgiver på basisløntrin 2 uden tillæg stiger månedslønnen i denne periode for eksempel med samlet set 2.261 kr. eks. pension (2.793 kr. inkl. pension). Den første lønstigning, som træder i kraft 1. april 2024, udgør 1.721 kr. eks. pension (2.030 kr. inkl. pension).

Målrettede forbedringer

Derudover indeholder overenskomsten en række målrettede forbedringer, som træder i kraft 1. april 2025. Disse afhænger af, om du har et ”klassisk” socialrådgiverjob i f.eks. Kriminalforsorgen, Socialtilsynet og Familieretshuset, eller om du er underviser. De kommer naturligvis oven i de lønstigninger, som er beskrevet ovenover, med mindre det eksplicit er aftalt, at der skal ske modregning.

Hvis du arbejder i Kriminalforsorgen, Socialtilsynet, Familieretshuset mv.

 • Løft af basisløntrin 2, hvilket svarer til et ekstra lønløft på 372 kr. om måneden eks. pension (440 kr. inkl. pension).
 • Løft af laveste konsulentindplacering, hvilket kan indbringe et ekstra lønløft på op til 968 kr. om måneden eks. pension.
 • Løft laveste ledergrundløn, hvilket kan indbringe et ekstra lønløft på op til 970 kr. om måneden eks. pension.

Hvis du underviser på en professionshøjskole

 • Løft af basisløntrin 7, hvilket svarer til et ekstra lønløft på 283 kr. om måneden eks. pension (335 kr. inkl. pension).
 • Løft af basisløntrin 8, hvilket svarer til et ekstra lønløft på 292 kr. om måneden eks. pension (345 kr. inkl. pension).

Lønstigninger i samme størrelsesorden gælder også for dem, der underviser på socialrådgiveruddannelsen tilknyttet Aalborg Universitet, selvom der her gælder nogle andre basisløntrin.

På professionshøjskolerne har vi også sikret, at hvis du i løbet af et kvartal arbejder så meget, at din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger din normale arbejdstid, så skal din leder og dig tale om dine opgaver, så de kan matcher den tid, du har til rådighed.

Vi har også sørget for, at man kan vende tilbage til sin stilling som adjunkt eller lektor, hvis éns forskerprojekt/ph.d. ikke gennemføres. Ligeledes har vi sikret, at ph.d.-studerende får bedre mulighed for at få forlænget deres ansættelse.

Hvis du underviser på en SoSu-skole

 • Løft af det årlige undervisningstillæg, hvilket svarer til et ekstra lønløft på 145 kr. om måneden eks. pension (172 kr. inkl. pension).
 • En mindre justering af basisløntrin 2, hvilket svarer til et ekstra lønløft på ca. 36 kr. om måneden eks. pension (42 kr. inkl. pension).

For undervisere på SoSu-skolerne er lønstigningerne mindre end for andre statslige grupper. Det skyldes, at pensionen stiger fra 17,6% til 18,4 % (se i øvrigt næste afsnit om pension).

Pension og mulighed for udbetaling

Den nye overenskomst forbedrer også pensionen for socialrådgivere i staten. Fra den 1. april 2025 vil pensionsprocenten være 18,4 %.

Fra den 1. april 2025 kan du også vælge at få udbetalt den del af din pension, som overstiger 15 % – enten helt eller delvist. Du kan vælge at få den udbetalt løbende sammen med din månedsløn, at spare den op med henblik på udbetaling i en periode, hvor du f.eks. er på orlov, eller at opspare den som pension på helt sædvanlig vis.

Barsel

Fra den 1. april 2024 får fædre og medmødre ret til yderligere tre ugers barsel med løn. Dette gælder også for adoptanter. Soloforældre får ret til yderligere 10 ugers barsel med løn, og flerlingeforældre vil hver især få ret til yderligere 13 ugers barsel med løn.

Feriegodtgørelse

Den særlige feriegodtgørelse, som er aftalt i overenskomsterne, hæves med 0,52 %, så den fra 1. april 2024 udgør 1,02 %. Denne forbedring erstatter kompensationen for afskaffelsen af Store Bededag og lægges oven i den lovbestemte særlige feriegodtgørelse på 1 %. Dermed vil den særlige feriegodtgørelse samlet set komme til at udgøre 2,02 %.

Fleksibilitet

Fremover får du mulighed for at opspare særlige feriedage (6. ferieuge) og eventuelt overarbejde udmøntet til afspadsering. Det gælder også for merarbejde, hvis det er udmøntet til afspadsering. Den opsparede tid kan afvikles som timer, enkeltstående eller samlede fridage. Denne ordning træder i kraft den 1. maj 2025.

Og flere andre ting

Overenskomsten indeholder også en række andre forbedringer, herunder:

 • Din lokale tillidsrepræsentant får ret til at mødes med nyansatte medarbejdere i arbejdstiden.
 • Mulighed for at genforhandle strukturen for tillidsrepræsentanter, herunder antallet af tillidsrepræsentanter, hvis medarbejdergruppen er stor eller geografisk spredt.
 • Videreførelse af lederes mulighed for at uddanne sig inden for fremme af psykisk arbejdsmiljø.
 • Fra 1. april 2025 vil reguleringsordningen blive baseret på et mere retvisende indeks, som over tid kan sikre en højere lønudvikling.

Du kan læse den samlede overenskomst her.