Hvad er introduktions- og mentorordninger

Få et overblik over hvad introduktions- og mentorordninger er. Bliv inspireret af det materiale som KL og Dansk Socialrådgiverforening har lavet sammen som led i overenskomstprojekterne ’Nøglen til en god start for nyuddannede socialrådgivere i kommunerne’.


Der er gode effekter af at give nyansatte en grundig introduktion og iværksætte mentorordninger:

  • En god start på arbejdslivet er en forudsætning for, at den nyuddannede kan opleve faglige succeser, arbejdsglæde og får en stærk tilknytning til arbejdspladsen.
  • Den nye socialrådgiver kommer godt og hurtigt ind i arbejdsopgaverne på en måde, der er til gavn for borgerne og arbejdspladsen og selvfølgelig også for medarbejderen selv.
  • Når vi styrker overgangen fra studie til første job, bidrager det til både rekruttering og fastholdelse af nyuddannede socialrådgivere

 

Hvad er en introduktionsordning

En introduktionsordning er en ramme for, hvordan arbejdspladsen forbereder og gennemfører modtagelsen af en ny medarbejder i den første opstartsperiode på fx 1-3 måneder.

Formål: giver den nye socialrådgiver den mest grundlæggende viden om arbejdspladsen og arbejdsopgaverne – at lære kommunen at kende som arbejdsplads og at finde sig til rette som medarbejder, også praktisk og socialt.

Udbytte: Introduktionsordningen giver den nye socialrådgiver færdigheder i at bruge de systemer og værktøjer, der anvendes på arbejdspladsen.

Hvordan: Der kan anvendes forskellige undervisnings- og træningselementer samt sidemandsoplæring og ved at give mulighed for at den nye kollega kan få hjælp når behovet opstår.

Hvem: Ofte er det en erfaren socialrådgiver og tæt kollega, der fungerer som kontaktperson og vejleder i den første tid, og som i samråd med ledelsen sørger for at udarbejde det konkrete introduktionsprogram og sikrer, at det forløber efter hensigten

Hvad er en mentorordning

En mentorordning er en ordning, hvor en erfaren medarbejder får tildelt en særlig rolle som mentor og som gennem en møde- eller samtalerække i en periode på fx 9-12 måneder understøtter den nyansattes faglige udvikling i et dialogorienteret læringsforløb.

Formål: at styrke den nyuddannede socialrådgivers fagprofessionelle kompetenceudvikling.

Udbytte: den nye socialrådgiver kommer på faglig omgangshøjde med de øvrige kolleger, og sikrer fagprofessionel kompetenceudvikling.

Hvordan: Mentorordningen kan organiseres som en række dialogmøder, hvor mentor og den nye socialrådgiver drøfter emner, som typisk vil være udfordrende for den nye socialrådgiver at håndtere.

Hvem: Ofte er det en erfaren socialrådgiver der har opgaven som mentor. Det behøver ikke være en tæt kollega.

Det ideelle forløb

Introduktionsordningen sørger for den grundlæggende viden og færdigheder. Mentorordningen løfter den nye socialrådgivers viden og færdigheder op på et kompetenceniveau, hvor hun lærer at beherske socialrådgiverfaget professionelt. De to ordninger supplerer derfor hinanden.

Dansk Socialrådgiverforening mener, at en introduktionsordning ideelt set varer i 1-3 måneder og en mentorordning i 9-12 måneder. I starten af ansættelsen bør den nyansatte socialrådgiver desuden have færre arbejdsopgaver end kollegerne, fx i en periode på 6 måneder, så man giver mulighed for at den nye kan tilegne sig metoder og arbejdsgange i et forsvarligt tempo. Det bør også sikres, at de kolleger, der varetager introduktionen og mentorordningen har tid til at gennemføre aktiviteterne.

De to ordninger kan igangsættes samtidigt. Man kan også iværksætte mentorordningen når introduktionsforløbet er gennemført.

Der bør være fokus på at få udviklet alle typer praksiskompetencer: de faglige, de organisatoriske, de sociale og de praktiske.

Materialerne på disse sider har den kommunale forvaltning i fokus, men kan sagtens inspirere på andre typer arbejdspladser.

Arbejdsgiverens pligter

Arbejdsgiveren har pligt til at oplære og instruere sine ansatte – og føre effektivt tilsyn med at arbejdet foregår på en farefri måde. Det er arbejdsmiljøorganisationen (MED-udvalget i kommuner og regioner), der har til opgave at opstille principper for oplæring og instruktion af de ansatte.

Det fremgår af Arbejdstilsynets vejledning ’Oplæring, instruktion og tilsyn’.

Hvad kan man finde på hjemmesiden

KL og Dansk Socialrådgiverforening har gennemført to projekter om ’Nøglen til en god start’. I første omgang blev der udarbejdet fem publikationer om introduktions- og mentorordninger henvendt til kommunale arbejdspladser, der ansætter nyuddannede socialrådgivere.

I det seneste projekt har Københavns Professionshøjskole bidraget med at udvikle flere nye materialer og har samarbejdet med arbejdspladser om at indføre introduktions-og mentorordninger. Det har blandt andet resulteret i en video fra ’Webinar om bedre onboarding’.

Links til ’Nøglen til en god start’  

KL og Dansk Socialrådgiverforening: Viden om den nye socialrådgiver i kommunen – publikation med inspiration til udbyttet af introduktions- og mentorordninger og viden om de nye socialrådgiveres afsæt fra uddannelsen.

Viden på tværs: Webinar om bedre onboarding – video med refleksionsspørgsmål (58 min).

Andre links

Arbejdstilsynets vejledning: Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet

Få personlig rådgivning